Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          MEDENİ KANUNU HÜKÜMLERİ GEREĞİNCE DÜZENLENEN ANLAŞMALI BOŞANMA
PROTOKOLDÜR

	Aşağıda isimleri yazılı bizler isteğimizle boşanmaya karar
vermiş olup, Medeni Kanunun ilgili hükümleri gereğince boşanmanın
mali sonuçları hususunda iş bu protokolü tanzim ile imza altına
aldık.

	1-Bizler karşılıklı olarak boşanma isteğinde bulunuyoruz ve
boşanmayı kabul ediyoruz.

	2-Eşlerden hiçbirinin değerinden tedbir veya yoksulluk nafakası
olarak bir talebi yoktur.

	3-Eşlerden hiç biri diğerinden boşanma dolayısıyla maddi ve
manevi tazminat istememektedir. Ayrıca ileride de böyle bir talepte
bulunmayacaktır.

	4-Eşler arasındaki müşterek yaşam sona erecek ve bunun sonucunda
…………………. , ………………………….’da bulunan
her türlü şahsi eşyaları ile çeyiz olarak getirdiği tüm
eşyalarını aldığını ve eşya olarak başka bir alacağının
kalmadığını kabul eder. Aynı şekilde …………………. da
………………..’dan bir eşya alacağı kalmamıştır. 

	5-Taraflar yukarıda yazılı şartlarda anlaşmış olup, iş bu
protokol her iki eş tarafından açılacak boşanma davasında
anlaşmalı boşanmanın esası olarak Mahkemede delil olarak
kullanılacaktır.

	Yukarıda beş madde olarak düzenlenen iş bu protokol taraflarca
okunup anlaşıldıktan sonra bir nüshası mahkemeye sunulmak üzere
imza altına alınmıştır.			

			

			Eş (Koca)				Eş (Karı)

		

……… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI	:	 …………………T.C.

		

DAVALI	:	…………………. T.C.

		

D. KONUSU	:	Şiddetli geçimsizlik ve aile birliğinin sarsılması
sebebiyle boşanmaya karar verilmesi talebinin sunulmasından ibarettir.

8

d

hÈ

Ž

摧䏈B

昂䀎慀̤摧ആ¯

昂䀎慀̤摧䏈B܀␃愁Ĥ摧䏈Bက	1-Ben ve davalı olan Eşim
……/…./……. tarihinde evlendik. Ve bu evliliğimizden
çocuğumuz olmamıştır. 

		2-Ancak eşimle evlendikten sonra son bir yıldan beri aramızda ruhen
ve fikren uyumsuzluk başlamış ve bu aramızda geçimsizlik
yaratmıştır. Geçimsizliğimiz had safhada olup bundan sonra
aramızda yeniden sevgi ve saygı ile aile birliğinin sağlanması
mümkün değildir. 

		3-Davalı eşimde bu şekilde boşanmayı kabul etmekte olup
boşanmanın mali sonuçlarını düzenlemek üzere aramızda
……./……/….. günü protokol imzalamış bulunmaktayız. Ekte
sunmuş olduğumuz bu protokolden de anlaşılacağı üzere
karşılıklı olarak birbirimizden hiçbir nam altında nafaka
talebimiz olmadığı gibi maddi ve manevi tazminat talebimiz de yoktur.
Yine evlilik sırasında edinilen mallara ilişkin olarak aramızda bir
anlaşma sağlanmış bulunmaktadır. Buna göre taraflar gerek evlilik
öncesi ve gerekse evlilik sırasında aile birliğine koydukları
malları kendisi alacaktır. Söz konusu protokol dilekçemizde eklidir.
Bu nedenle boşanmamıza karar verilmesi için başvuruda bulunuyoruz. 

HUKUKİ DELİLLER	:	Nüfus kayıtları,  protokol ile sair yasal delail.

HUKUKİ NEDENLER	:	Medeni Kanun, HUMK ve sair ilgili mevzuat.

NETİCE İ TALEP	:	Davalı eş tarafından da boşanma kabul
edildiğinden boşanmanın mali sonuçları hakkında ki protokolde
anlaşma hükümlerinin nazara alınarak BOŞANMAMIZA karar verilmesini
saygılarımla arz ederim. 

Davacı  

E	K	İ	:

-………………. tarihli protokol

-Nüfus Kayıt Örneği