Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     Dosya Esas: 
Duruşma Günü: 

...AİLE MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

DAVADAN FERAGAT EDEN
DAVACI :

ADRES :

VEKİLİ :

ADRES:

DAVALI :  ADRES : 

KONU : Davadan feragat beyanını bildirir dilekçemizin sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR :

1. Yukarıda dosya numarası ve duruşma günü belirtilen boşanma davasıyla
  ilgili olarak müvekkil davacı ...’ın eşiyle barışması nedeni ile
  davalı ... ile ilgili taleplerimizden vazgeçtiğimizi ve davadan
  feragat ettiğimizi bildirmekteyiz.

2. Davadan feragatin kabulü ile dosyanın işlemden kaldırılmasını talep
  ediyoruz.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, davacı müvekkilimin
davadan feragat isteminin kabulüne ve dosyanın işlemden kaldırılmasına
karar verilmesini bilvekale saygı ile arz ve talep ederim. ../../201..

Feragat Eden Davacı

......

Vekil

....