Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

      AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

                      KAYSERİ

                                    
                

                                  

DAVACI          : 

                  

VEKİLİ           : 

DAVALI          :                  

DAVA KONUSU    : EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI
NEDENİYLE

                  BOŞANMAYA KARAR VERİLMESİ
TALEBİMİZDİR

AÇIKLAMALAR    : 

			 1- Davacı müvekkil ile davalı 13.06.2002 tarihinde
evlenmişlerdir. Taraflar ..ili, …. ilçesi, ….mahallesi… cilt ve
.. hane numarasında nüfusa kayıtlıdır. Tarafların bu evlilikten
Şevval (7) ve İbrahim (4) isimli iki çocuğu bulunmaktadır. Davacı
müvekkil ev hanımı olup, davalı kendisine ait işyerinde mobilya
imalatı işiyle uğraşmaktadır. Davacı müvekkil ile davalı
yaklaşık iki haftadır ayrı yaşamaktadır.

                   2- Taraflar, evliliğin ilk bir
yılı davalının ailesi birlikte yaşamıştır. Bu süre içerisinde
taraflar, davalının ailesinin mevcut evliliğe müdahalesi nedeniyle,
huzursuzluk yaşamaya başlamıştır. Sorunların artması nedeniyle
tarafların aileleri, sorunların çözümü amacıyla, bir araya
gelmiş, ancak davalının ailesi olumsuz tavrını sürdürmüş ve
müvekkilin ailesine “kızınızı alın götürün” demiştir.
Olayların büyümesi ve kavgaya dönüşmesi nedeniyle de müvekkilin
ailesi müvekkili alıp götürmek zorunda kalmıştır. Bu olay
sonrasında, davalının eniştesi aracı olmuş ve ayrı bir ev
kiralanarak tarafların bir araya gelmesi sağlanmıştır. 

	3-  Yaşanan sorunların davalının ailesinin müdahalesinden
kaynaklandığını ve davalının ailesinin yanından kendi evine
ayrıldığı için bu sorunların biteceğini ümit eden müvekkilin, 
gerek davalının bir evliliğin gerektirdiği özen ve sorumluluğu
yerine getirmeyişi ve müvekkile olan ilgisizliği, gerekse davalının
ailesinin evliliğe olan müdahalesinin devam etmesi nedeniyle, bu
beklentisi boşa çıkmıştır. Çocukların doğumu ile eşinin
tavırlarının değişeceğini düşünen müvekkil, maalesef bu
düşüncesinde de yanılmıştır. Çocukların kontrol amacıyla yahut
rahatsızlıkları sebebiyle doktora götürülmesi gerektiğinde bile
davalı, sürekli olarak işinin olduğunu beyan ederek, müvekkile,
çocukları kendisinin götürmesini söylemiştir. 

	4-  Müvekkil, evlilikten ve eşinden olan beklentilerinin
karşılanmaması nedeniyle yaşadığı üzüntüyü, çocuklarında
teselli bularak hafifletmeye çalışmıştır. Davalının tüm
ilgisizliği ve sorumsuzluğu ve bunlara bağlı olarak yaşanan tüm
olumsuzluklara rağmen, eşini ve çocuklarını çok seven müvekkil,
bugüne kadar evliliğini devam ettirmeye gayret göstermiştir. Ancak,
2013 yılı Haziran ayından itibaren davalının sık sık eve geç
gelmeye başlaması, müvekkil tarafından yapılan armalarda
çoğunlukla telefonunun meşgul oluşu, davalının evde olduğu
zamanlarda yaptığı telefon görüşmelerindeki tedirgin tavırları
nedeniyle, müvekkil, bu durumdan şüphelenmeye başlamıştır.
Davalının bu tür davranışlarının artması, eşi ve çocukları
ile -maddi ihtiyaçları karşılama dışında- hiçbir şekilde
ilgilenmeyişi, müvekkili bu durumun sebebini araştırmaya sevk
etmiştir.

F

H

Ö

D

F

H

b

f

h

l

n

p

p

–

&

8

<

F

J

\

`

r

t

†

Š

–

瀂␈	愀̤摧ဓ>

瀂␈	愀̤摧䶾N

瀂␈	愀̤摧漃7

瀂���	愀̤摧ᶙ=

␂���	愀̤摧砃

& eve geç geldiğinde dahi sürekli telefonla konuşması, gönderdiği
ve aldığı mesajların müvekkil tarafından görülmesi nedeniyle
müvekkil, davalıdan bu durumu açıklamasının istemiş ve davalı,
müvekkilin ciddiyeti ve ısrarı karşısında, Neslihan Taş isimli
bir bayanla gönül ilişkisinin olduğunu beyan etmiştir.

	  6-   Müvekkil, bu durumu öğrendikten sonra evi terk ederek
ailesinin yanına gitmiştir. Ancak gerek davalının defalarca özür
dilemesi, gerekse davalının ailesinin, davalının bu
sadakatsizliğinin sona erdiği ve tekerrür etmeyeceği konusunda söz
vermiş olmaları nedeniyle, yuvasının dağılmasını istemeyen
müvekkil, 2013 yılı Ekim ayında ortak konuta dönmüştür.

	  7-  Müvekkil, davalının söz vermiş olması nedeniyle,
Neslihan Taş ile olan gönül ilişkisinin bittiğini düşünmesine
rağmen, davalı sadakatsizliğini sürdürmüş ve müvekkil bu
durumdan 2014 yılı Nisan ayında haberdar olmuştur. Davalı ise, ne
sözünü tutmaması nedeniyle ne de sadakatsizliğin devamından
dolayı herhangi bir utanç ya da pişmanlık yaşamadığı gibi, aklî
melekeleri yerinde olan bir eşten beklenmeyecek şekilde; “bu tür
bir ilişkinin sosyal arkadaşlık olduğunu, eğer isterse müvekkilin
de herhangi bir erkekle bu tür bir arkadaşlık kurabileceğini“ dile
getirmiştir. Davalının, bu denli ahlak dışı davranmasına
tahammül edemeyen müvekkil, boşanmak istediğini beyan etmiştir.
Davalı ise, boşanmayı kabul etmiş ancak müvekkile, aynı evde
nikahsız yaşamayı teklif etmiştir. 

	  8-   Yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığımız davalının
menfi davranışları, evliliğin gerektirdiği özen ve sorumluluğu
yerine getirmeyişi ve eşine karşı sadakatsiz davranması nedeniyle
tarafların mevcut evliliğin devamından beklenen bir menfaatleri
kalmamış ve evlilik birliği temelinden sarsılmıştır.  

H. SEBEPLER     : M.K, HMK ve ilgili yasal mevzuat.

S. DELİLLER      : Nüfus kayıtları, şahit beyanları ve
ikamesi mümkün her türlü  

                  yasal delil.

NETİCE-İ TALEP  : Yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığımız
sebeplerden dolayı fazlaya ilişkin tüm haklarımız saklı kalmak
kaydıyla;

1-  Tarafların boşanmalarına,

2-  Müşterek çocukların velayetinin müvekkilimiz anneye
verilmesine,

3- Müvekkil için, dava sonuçlanıncaya kadar tedbir, dava
sonuçlandığında ise yoksulluk nafakası olarak 1.000.00 TL’nin
davalıdan alınarak müvekkile verilmesine,

4- Müşterek çocuklardan Şevval için 500.00 TL ve İbrahim için
500.00 TL olmak üzere toplam 1.000.00 TL iştirak nafakasının
davalıdan alınarak müvekkile verilmesine

5- Davalının, mevcut evliliğin sona ermesinde tam kusurlu olması
nedeniyle 50.000.00 TL maddi tazminatın ve davalının, müvekkile
karşı olan sadakatsiz davranışlarından dolayı müvekkilin kişilik
haklarına yapılan saldırı nedeniyle 50.000.00 TL manevi tazminatın
davalıdan alınarak müvekkile verilmesine,

6- Yargılama giderleri ve ücret-i vekaletin davalıya tahmiline karar
verilmesini saygıyla bilvekale arz ve talep ederiz. 02.07.2014

EKİ : 1- Onanmış vekaletname sureti

     3- Nüfus kayıtları