Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

      ADIYAMAN AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 Dosya No:2015/147 Es.

 ÖZÜ : Davalı tarafın vermiş olduğu 17.03.2015 tebliğ tarihli cevap
 dilekçesine cevaplarımızın arzıdır..

 AÇIKLAMALAR :

 1. Davalı tarafın yetkiye ilişkin yapmış olduğu itirazlar yerinde
 değildir. Şöyle ki;

 4721 sayılı TMK’nın 68. maddesinde ‘Boşanma ve ayrılık davalarında
 yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son
 defa 6 aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesi’ olduğu
 açıklanmıştır. Kanunun açık ifadesinden de anlaşılacağı üzere boşanma
 davalarının kadının yerleşim yeri mahkemesinde ade açılması
 olanaklıdır. Davacı müvekkil, Malatya’da bulunan koca evini terk edip,
 o tarihten beri Adıyaman’da bulunan baba evinde oturmaktadır. Müvekkil
 davacı herhangi bir işte çalışmadığı, üzerine kayıtlı taşınmazının
 bulunmadığı için hayatın olağan akışına göre sığınabileceği ve
 yerleşebileceği tek yerin baba evi olduğu açıktır. Hal böyle olunca
 davacı müvekkil sürekli kalma saiki ile baba evine dönmüş ve hayatını
 burada devam ettirmiştir. Dolayısıyla davacı müvekkilin yerleşim yeri
 Adıyaman’dır. Ayrıca konu ile birebir ilgili 06.06.2007 tarihli,
 2007/2-331 Es. 2007/332 Kar. Sayılı Hukuk Genel Kurulu kararında da
 ‘davacı kadının koca evini terk edip.......................... davacı
 kadın baba evinin bulunduğu yer mahkemesinde boşanma davası açabilir.’
 denilerek, konuya açıklık getirmiştir. Yine Yargıtay 2. Hukuk
 Dairesinin, 30.10.2006 tarihli, 2006/15586 Es. 2006/14562 Kar. Sayılı
 ilamında da sözü geçen konu ile ilgili; ‘.......................Davacı
 kadın sürekli kalma niyeti ile Erzurum’a ‘ailesi yanına’ döndüğü ve
 kendi yerleşim yerinde boşanma davası açtığı gözetilmeden işin
 esasının incelenmesi gerekirken, yetkisizlik kararı verilmesi usul ve
 yasaya aykırıdır.’ denilmiştir. Yargıtay kararlarından da yola
 çıkılacak olursa davacı müvekkil koca evinden ayrılmış, hiç bir
 ekonomik güvencesi olmadığı için de baba evine sığınmıştır. Bu durum
 her türlü delille ispatlanabilir. Bu sebeple yeni yerleşim yeri,
 yerleşme ve bundan sonraki hayatını idame ettirme saiki ile geldiği
 baba evidir. Kanunun açık metnine dayanarak, davacı müvekkilin
 yerleşim yerinde dava açması yasaya uygundur. Bu sebeple yetkisizlik
 itirazını kabul etmiyoruz.

 2. Davalı eş, vermiş olduğu cevap dilekçesinde; müvekkil eşe herhangi
 kötü bir davranışta bulunmadığını ileri sürmüş olsa da, müvekkil eşe
 sürekli hakaret etmekte, aşağılayıcı, onur kırıcı sözler söylemekte ve
 şiddet uygulamaktadır. Davalı eş, evini ve çocuğunu ihmal etmektedir.
 Eşinin maddi ve manevi hiçbir ihtiyacını karşılamamakta, adeta insan
 olduğunu unutturacak şekilde kötü muamele etmektedir. Eşine iyi bir
 koca olmadığı gibi çocuğuna da iyi bir baba değildir. Ayrıca davalı
 eş, müvekkil eşi sürekli tehdit etmektedir. Eşlerin birlikte ikamet
 ettikleri ev dağ başında bir yerdedir. Bu sebeple davacı müvekkilin
 can güvenliği yoktur.

 Davalı eş, şu anda baba evinde bulunan müvekkil eşi arayıp telefonda
 hakaret etmekte, tehditler savurmaktadır. Duruma davacı eşin anne,
 baba ve kardeşi de şahittir. Halihazırda can güvenliği bulunmayan
 davacı eş durumla alakalı Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette
 bulunmuştur. Bu durum tutanaklarla mevcuttur.

 3. Davacı müvekkil ve davalı eşin ortak bir çocuğu bulunmaktadır. 4
 yaşında olan bu çocuk hala anne sevgisi ve şefkatine muhtaçtır. Bu
 sebeple velayetinin anneye verilmesini talep ediyoruz. Kaldı ki;
 davalı eş, normal şartlarda dahi çocuğu ile ilgilenmeyip, tüm bakımını
 anneye bırakmıştır. Zaten 7 yaşından küçük olan çocuğun anne sevgisi,
 şefkati ve bakımından mahrum bırakılmaması ve bu sebeple velayetinin
 annede olması gerekmektedir. Bu durum Yargıtay içtihatları ile
 sabitlenmiştir.

 4. Davacı eş, herhangi bir yerde çalışmamakta ve üzerine kayıtlı
 herhangi bir malvarlığı bulunmamaktadır. Bu sebeple boşanmadan dolayı
 yoksulluğa düşecektir. Boşanmada kusurlu, davalı eşin bu sebeple dava
 dilekçesinde de talep edildiği gibi davacı müvekkile aylık nafaka
 ödemesini talep ediyoruz. Ayrıca 18 yaşını doldurmamış olan, ortak
 çocuğun da ihtiyaçlarını karşılamalıdır. Boşanma öncesinde anne
 yanında bulunan çocuğa 200 TL, müvekkil davacı eşe 300 TL olmak üzere
 toplam 500 TL tedbir nafakasına hükmedilmesini, kararın
 kesinleşmesinden sonra da tedbir nafakası yerini, davacı eş için
 yoksulluk, ortak çocuk için iştirak nafakasına bırakmasını saygıyla
 talep ediyoruz.

 NETİCE VE TALEP : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenlerle; haklı
 davamızın kabulünü, davacı eş ve ortak çocuk lehine şimdilik tedbir
 nafakasına hükmedilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.