Giriş yap
Kayıt ol

        …… MAHKEMESİ’NE

DAVACI ...VEKİLİ ...

DAVALI :

KONU : Borçtan Kurtulma Davası.

AÇIKLAMALAR :

1. Davacı müvekkilim aleyhine Davalı tarafından … İcra Müdürlüğünün …/…
E. Sayılı dosyası ile ilamsız icra takibi yapılmıştır. Takibin dayanağı
…/…/… tarihli senettir.

2. Müvekkilim tarafından takip dayanağı senet altındaki imzanın
kendisine ait olmaması nedeni ile itirazda bulunulmuştur.

3. Davalının yaptığı itirazın kaldırılması talebi … İcra Tetkik
Mahkemesi tarafından kabul edilmiş ve takibe yapılan itirazın geçici
olarak kaldırılmasına ve takibin devamına karar verilmiştir.

4. Müvekkilimin davalı alacaklıya borcu bulunmamaktadır. Söz konusu
senetteki imza müvekkilimize ait değildir. Bu nedenle huzurunuzda
borçtan kurtulma davasını açma zorunluluğu hasıl olmuştur.

YASAL NEDENLER : İİK. ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : İcra Dosyası, Bilirkişi incelemesi, her türlü yasal
kanıtlar.

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda açıklanan nedenlerle takip konusu borcun
müvekkilime ait olmadığına, yargılama giderlerinin ve avukatlık vekalet
ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla talep
ederiz. …/…/…

Davacı Vekili

Av.

      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78