Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     ... MAHKEMESİ’NE

DAVACI				:

VEKİLİ				:

DAVALI				:

KONU				: Borçtan Kurtulma İstemi.

AÇIKLAMALARIMIZ		:

1-) Müvekkilimiz aleyhine Davalı tarafından İcra Müdürlüğünün
…/… E. Sayılı dosyası ile ilamsız icra takibi yapılmıştır.
Takibin dayanağı …/…/… tarihli senettir.

2-) Müvekkilimiz tarafından takip dayanağı senetteki imzanın
kendisine ait olmaması nedeni ile itirazda bulunulmuştur.

3-) Davalının yaptığı itirazın kaldırılması talebi … İcra
Tetkik Mahkemesi tarafından kabul edilmiş ve takibe yapılan itirazın
geçici olarak kaldırılmasına ve takibin devamına karar
verilmiştir.

4-) Müvekkilimiz borcu bulunmamaktadır. Söz konusu senetteki imza
müvekkilimize ait değildir. Bu nedenle işbu borçtan kurtulma
davasını açma zorunluluğu doğmuştur.

"

‚

„

`

è

î

ú

ì

î

DENLER		: 2004 S. K. m. 69 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER      	: İcra Dosyası, Bilirkişi İncelemesi ve
diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM			: Yukarıda açıklanan nedenlerle takip konusu
borcun müvekkilime ait olmadığına, yargılama giderlerinin ve
vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini,
müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/…/…

					  					 Davacı Vekili

						                     Av.