Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          .................... HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI : Adı ve Soyadı T.C. Kimlik No:

Adres.......................................

VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı:

Adres......................................

DAVALI : Adı ve Soyadı:

Adres.....................................

DAVA KONUSU : İtirazın İptali

AÇIKLAMALAR :

1- Davalının müvekkile olan borcuna karşılık ..........ilin’de keşide
edilmiş 01.05.2012 keşide tarihli 19.000 TL 01.06.2012 keşide tarihli
18.000 TL 01.07.2012 keşide tarihli 19.000 TL toplam 56.000 TL meblağlı
............. Şubesine ait 3 adet çeki keşide edip müvekkile vermiştir.
Söz konusu çekler ibraz süre-sinde ............ili H...... Bankasına
ibraz edilmiş ve karşılığının olmadığı çeklerin arkasına şerh
düşülmüştür.

2- Çekler ödenmeyince müvekkil davacı adına ......... 1. İcra Müdürlüğü
nün 2012/........ Esas sayılı dosyasıyla borçlu aleyhinde icra takibi
başlatılmış ve borçlu takibe itiraz etmiştir. İtiraz üzerine takip
durmuştur. Borçlunun itirazı haksız olup borçlu itirazında kötü
niyetlidir.

3- Borçlu icra müdürlüğüne verdiği itiraz dilekçesinde .......... İcra
Müdürlüğünün yetkisine itiraz etmiştir. Borçlunun yetki itirazı
haksızdır. Çeklerin keşide yeri .............’dır. Bu nedenle söz konusu
çeklerden dolayı yapılacak icra takibinin çekin keşide yerindeki İcra
Daireleri tarafından yapılmasında hukuka aykırılık yoktur. Çekin keşide
yerinin (sözleşmenin yapıldığı yer) ...........ili olması karşısında
yetkili icra daireleri ............ili İcra Daireleridir. Konuya ilişkin
Yargıtay İçtihatları ektedir.

4- Borçlunun keşide yerinin sonradan doldurulduğu yönündeki iddiasını
kabul et-miyoruz. Borçlunun itirazını kabul etmemekle birlikte keşide
yerinin sonradan doldurulması halinde bile bu husus hukuka aykırı
değildir. Çünkü Türk Ticaret Kanununun .. maddesi yoluyla çekler
hakkında uygulanması gereken Türk Ticaret Kanu-nunun ..... maddesine
göre bir ticari senedin tamamen doldurulmamış biçimde düzenlenmesi
mümkündür. Mevcut eksiklik alacaklı tarafından ticari senet tedavüle
çıkarılırken giderilebilir. Bunun sözleşmeye aykırı olduğu iddiası ise
ancak yazılı delille ispatlanabilir. Bu açıdan keşide yerinin sonradan
ve anlaşmaya aykırı şekilde doldurulduğu iddiasını borçlunun yazılı
delille ispatlaması gerekir.

5- Borçlunun faize ilişkin itirazlarını da kabul etmiyoruz. Borçlu
açıkça takip tale-binde talep edilen işlemiş faiz miktarına (35.ooo TL)
itiraz etmemiştir. Borçlunun itirazı takip talebinde talep edilen faiz
oranıdır. Takip tarihi itibariyle ticari işlerde (avans faizi) uygulanan
faiz oranı %...’dir. Bu nedenle borçlunun faize ilişkin itirazları da
yerinde değildir. Borçlu ile alacaklı arasındaki iş ticari nitelikli
iştir. Bu nedenle takipte ödenmeyen borç için %... üzerinde faiz talep
edilmesi hukuka uygundur.

6- Borçlunun borca itirazını da kabul etmek mümkün değildir. Borçlu
itiraz dilek-çesinde “… ödeme emrindeki borca itiraz ediyorum. Bu
borçlar tarafımızdan çeşitli tarihlerde alacaklı adına ve alacaklının
borçlu olduğu fabrika ve kişilere karşı ödemede bulundum. Alacaklı ile
aramızda olan alışveriş ilişkisi nedeniyle kendisine bankalara PTT ye ve
diğer şekillerde borcumu ödedim” şeklinde itiraz etmiştir. Borçlunun
itirazında üzerinde durulması gereken konu borçlunun borcun varlığını
kabul ettiği hususudur. Borçlu borcun varlığını kabul etmiş fakat
ödediğini iddia etmiştir. Dolayısıyla borçlunun bu beyanı ikrar
mahiyetindedir. Borçlunun bu ikrarı da niteliği itibariyle bölünebilir
nitelikte ikrardır. Bu açıdan borçlunun bu beyanı karşısında borçlunun
borcu ödediğini ispat etmesi gerekmektedir. Konuya ilişkin örnek
Yargıtay içtihadı dilekçe ekindedir. Borçlu borcu ödediğini yazılı
belgeyle ispatlaması gerekir.

7-Yukarıda da izah edildiği üzere borçlu itirazında haksız olup kötü
niyetlidir. İcra takibini uzatmak maksadıyla borca itiraz etmiştir. Bu
nedenle borçlunun itirazının iptali (asıl alacak ve faize itirazının
iptaline) takibin devamı ve borçlunun haksız itirazı sonucu alacağın
%20’sinden aşağı olmamak üzere inkâr tazminatına çarptırılması için
mahkemenize müracaat etmek gerekmiştir.

DELİLLER : ............. İcra Müdürlüğünün 2012/......... Esas sayılı
dosyası çek asılları bilirkişi incelemesi tanık beyanıyemin ve diğer
yasal deliller.

HUKUKİ NEDENLER : İİK. md. 67 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle davamızın kabulüyle
Borçlunun yetki itirazının iptaline takibin .......... 1. İcra
Müdürlüğünün 2012/........ Esas sayılı dosyası üzerinden devamına
borçlunun borca itirazının iptaline takibin devamına haksız itiraz eden
borçlu aleyhine alacağın %20’sinden aşağı olmamak üzere inkâr
tazminatına hükmedilmesine yargılama giderleriyle vekâlet ücretinin de
davalıya tahmiline karar verilmesi saygıyla arz ve talep olunur.
27.09.2012

Davacı vekili

Avukat Adı ve Soyadı

İmza

EKİ: Vekâletname - Çek fotokopileri - Yargıtay İçtihatları.