Giriş yap
Kayıt ol

        ………………. İCRA HUKUK MAHKEMESİ 

SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

	

                  TAKİBİN MUVAKKETEN DURDURULMASI
TALEPLİDİR. 

İCRA DOSYA NO:2012/   E.    

         						  				                     
                      

DAVACI/BORÇLU	: 

                  

VEKİLİ	: 

DAVALI/ALACAKLI: 

			

VEKİLİ		: 

			 

KONU	: Biga İcra Müdürlüğü’nün 2012/ E. nolu takibiyle ilgili
olarak, yetkiye itirazlarımızın kabulü ile borcun kısmen ödenmesi
sebebiyle takibin 20.000-TL’lik kısmının iptali, 20.000-TL
üzerinden %40’tan aşağı olmamak üzere davalı/alacaklının
kötü niyet tazminatına mahkum edilmesi talebimiz ile faize
itirazımızın bildirilmesi talebimiz ile Mahkemenizce itirazımızın
esası hakkında karar verilinceye kadar icra takibinin muvakkaten
durdurulmasına karar verilmesi talebimizden ibarettir.  

AÇIKLAMALAR	: 

1. YETKİYE İLİŞKİN İTİRAZLARIMIZ :

Her ne kadar alacaklı olduğunu iddia eden Davalı/Alacaklı vekili
tarafından Biga İcra Müdürlüğünün 2012/ E. Sayılı dosyası ile
müvekkilim aleyhine icra takibi yapılmış ise de, müvekkilimin
ikametgâhı icra takibinde de belirtildiği üzere Balıkesir ili,
Burhaniye ilçesi sınırları içinde olduğu ve HMK 5 ve devamı
maddeleri uyarınca yetkili icra dairesi ve mahkemeleri Burhaniye İcra
Müdürlüğü ve Burhaniye İcra Mahkemesidir. Bu nedenle YETKİYE
İTİRAZ EDİYORUZ.

2. BORCA KISMİ İTİRAZLARIMIZ :

Biga İcra Müdürlüğü’nün 2012/ E. nolu takip dosyası ile
müvekkilim hakkında yapılan icra takibi ile ilgili olarak;

Takip konusu edilen 15.10.2011 vade tarihli senet ile ilgili olarak
delil listemiz ekinde Mahkemenize sunmuş olduğumuz makbuz
karşılığında müvekkilim tarafından davalı/alacaklıya 21.10.2011
tarihinde 17.000-TL’lik kısmi ödeme yapılmış, daha önceden
yapılan 3.000-TL’lik ödemede mahsup edilerek bizzat Tuncay Arabacı
imzası ile geriye kalan borcun 4.500-TL olduğu tevsik edilmiştir.
Ancak buna rağmen takip konusu yapılan senet hiç ödenmemiş gibi
icra takibine konu edilmiştir. Bu konudaki tüm yasal, cezai başvuru
haklarımız saklı kalmak kaydıyla borca kısmi itirazlarımızı
sunmakta, takibin 20.000-TL’lik asıl alacak kısmı yönünden
iptaline karar verilmesini talep etmekteyiz. 

2. FAİZE İTİRAZLARIMIZ:

Söz konusu ödeme emrinde takibe kadar olduğu belirtilen faiz miktarı
ve takipten sonra hesaplanacak olan faiz oranı fahiştir. 

Ø

Ø

 

F

P

R

”

Ú

˜

2lınmadan fahiş miktarda faiz talep edilmesi de usul ve yasaya
aykırıdır. 

Tüm bu açıklamalarımız doğrultusunda, faiz oran ve miktarlarına
itirazlarımızı sunuyoruz.

3.KÖTÜ NİYET TAZMİNATI TALEBİMİZ:

Takip konusu senet ile ilgili olarak müvekkilim tarafından
davalı/alacaklıya makbuz karşılığında yapılan 20.000-TL’lik
ödeme, hiç ödenmemiş gibi gösterilerek kötü niyetli olarak takibe
konu edilmiştir. Oysaki bu ödeme, delil listemiz ekinde sunmuş
olduğumuz makbuz detayından da görüleceği üzere bizzat müvekkilim
tarafından davalı/alacaklıya yapılmıştır. Müvekkilimin borçlu
olmadığı 20.000-TL’nin de borçlu imiş gibi gösterilmeye
çalışılarak, kötü niyetle haksız kazanç sağlamak amacıyla
yapılan iş bu kısmi haksız takip sebebiyle, müvekkilim tarafından
ödenen 20.000-TL üzerinden %40’tan az olmamak üzere davalının
kötü niyet tazminatına mahkûm edilmesini talep etmekteyiz. 

 İş bu haksız kısmi takip sebebiyle cezai, hukuki tüm yasal
başvuru ve tazminat haklarımızı saklı tutmaktayız. 

DELİLLER		   : Delil listemiz ektedir. 

HUKUKİ SEBEPLER : İcra ve İflas Kanunu, HMK ve ilgili yasal mevzuat
ve içtihatlar

NETİCE VE TALEP    : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle, 

Öncelikle; Yetki itirazımızın kabulü ile icra müdürlüğü
dosyası ile Mahkemeniz dosyasının yetkili Burhaniye İcra
Müdürlüğü ve Burhaniye İcra Mahkemesine gönderilmesine karar
verilmesini, 

Neticede; 

a) İtirazımızın esası hakkında karar verilinceye kadar ödeme
yaptığımız 20.000-TL üzerinden icra takibinin muvakkaten
durdurulmasına karar verilmesini, 

b) Takip konusu senet ile ilgili olarak müvekkilim tarafından
davalı/alacaklıya ödenen 20.000-TL’lik kısmi ödemenin kabul
edilerek. icra takibine konu edilen asıl alacak miktarından mahsup
edilip, takibin kalan 4.500-TL asıl alacak tutarı üzerinden
yürümesi yönünde karar verilmesine, bu yönde yapmış olduğumuz
itirazlarımızın kabulü ile takibin 20.000-TL’lik kısmının
iptaline, 

c) Takip talebinde belirtilen işlemiş ve işleyecek faiz oranına
ilişkin itirazlarımızın kabulüne,

d) Davalı tarafından müvekkilim aleyhine yapılan kısmi haksız
takip sebebiyle, haksız kısmi takip miktarı olan 20.000-TL üzerinden
%40’tan az olmamak üzere davalının kötü niyet tazminatına
mahkûm edilmesine,

e) Yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin davalıya
yükletilmesine karar verilmesini arz ve talep ederiz.

Saygılarımızla;

Av. 

EKLER:

DELİL LİSTESİ

HARÇLANDIRILMIŞ VEKÂLETNAME

 PAGE  \* MERGEFORMAT 2 


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78