Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

									.......

BORCA İTİRAZ

EDEN			:.......

VEKİLİ		:.......

.......KARŞI TARAF		:.......

VEKİLİ		:.......

.......KONU			: Borca İtiraz

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ	:.......

İCRA DOSYA NO	:.......

AÇIKLAMALAR		:

Yukarıda esas numarası yazılı takipten müvekkilim, aleyhine
çıkartılan ödeme emrini ....... tarihinde tebellüğ etmiştir.
Yasal süresi içerisinde takibe itiraz ediyoruz.

Müvekkilimin takipte alacaklı olarak görünen şahsa böyle bir borcu
bulunmamaktadır. Müvekkilim borcunu farklı tarihlerde kısım kısım
alacaklıya ödemiş olup senedini alacaklıdan geri almamıştır.
Ödemelerle ilgili belgeler ekte sunulmuştur. Bu nedenle borca itiraz
ediyoruz.

T

.

0

R

T

␱㜀$␸䠀$ༀAlacaklı tarafa böyle bir borcumuz olmamasına
rağmen takibe konu edilen çek zaten zamanaşımına uğramıştır. Bu
nedenle de takibe itiraz ediyoruz.

H. NEDENLER		: İİK.,TTK. Ve İlgili Mevzuat

DELİLLER		: İcra Dosyası, Ödeme Belgeleri, Çek aslı

İSTEM SONUCU	:

Yukarıda anlatılan nedenlerden dolayı borca itirazımızın
kabulüne, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, 1136
Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son
fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak
adımıza hükmedilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve
talep ederiz. 

		     		BORCA İTİRAZ EDEN VEKİLİ