Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     ANKARA ( ) SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI :

VEKİLİ

DAVALI :

 K O N U : Ankara ( ). İcra Müdürlüğü’nün esas numaralı dosyası ile
 aleyhine takip başlatılan davalının borca ilişkin haksız itirazının
 kaldırılarak takibe devam edilmesi ve %20’den aşağı olmamak kaydıyla
 icra-inkar tazminatına hükmedilmesi istemidir.

HARCA ESAS DEĞER : TL

AÇIKLAMALAR :

 1-Müvekkil davacı ile davalı şirket arasında 01.03.2007 tarihinde imza
 altına alınan kira sözleşmesi ile taraflar arasında 1 yıllık kira
 ilişkisi kurulmuş bulunmaktadır. 1 yıllık süre sona ermeden 15 gün
 önce bildirimde bulunarak kira sözleşmesini sonlandırma hakkı Borçlar
 Kanunu ile kiracıya yani davalıya tanınmıştır. Ancak davalının bu
 hakkını kullanmaması Türk Borçlar Kanunu’nun 347. Maddesi uyarınca söz
 konusu sözleşmenin 1 sene daha uzaması sonucunu doğurmuştur. İlgili
 kanun maddesi doğrultusunda kira sözleşmesi 01.03.2014-01.03.2015 kira
 dönemi için de yenilenmiş sayılmakta olup; kira ilişkisi devam
 etmekteyken 21.06.2014 tarihinde kiralanan, kiracı tarafından tahliye
 edilmiştir.

 2- Davalı ile davacı müvekkil arasındaki kira sözleşmesinden doğan
 kiracının temel borçlarından biri “kiralananı özenle kullanma
 borcu”dur. Türk Borçlar Kanunu’nun 316. Maddesinde açıkça düzenlenen
 bu yükümlülük uyarınca kiracı, kiralananı sözleşme koşullarına göre ve
 de özenle kullanmak durumundadır. Bu yükümlülük davalı tarafından
 ihlal edilmiş olup; kiralanan olağan kullanımdan doğan yıpranmalar
 dışında kalan haliyle teslim edilmemiştir.

 3-Söz konusu hor kullanımdan doğan zarar sözleşmeden doğan zarar
 niteliğinde olup kiracı, zarar gören alacaklının zararını gidermekle
 yükümlüdür. Bu sebeple tarafımızca 10. Sulh Hukuk Mahkemesi’nden
 2014/164 D.İ. numaralı dosya ile kiracı tarafından meydana getirilen
 olağan dışı kullanımdan doğan zararlar ile bu zararların bedelinin
 bilirkişi incelemesi ile tespiti istenmiştir. 10. Sulh Hukuk
 Mahkemesi’ne sunulan 17.11.2014 tarihli bilirkişi raporu ile olağan
 dışı kullanım sebebiyle zarar meydana geldiği tespit edilmiştir.1 Mart
 2007 tarihinden tahliye tarihine kadar geçen süredeki olağan
 yıpranmalar tenzil edilerek, hor kullanımdan doğan zararların bedeli
 5.608,56 TL olarak hesaplanmıştır.

 4-Bilirkişi raporuna dayanılarak tarafımızca Ankara 17. İcra
 Müdürlüğü’nün 2014/25645 esas numaralı dosyası ile takip
 başlatılmıştır. Borçlu “kiralananın daha önce kullanılmış olması; bu
 sebeple tüm bakım giderlerinden” sorumlu olmadığı gerekçesiyle takip
 toplamı 5.608,56 TL olan borcun tamamına ve fer’ilerine 05.01.2015
 tarihinde itiraz etmiştir. Ancak yukarıdaki açıklamalarımızda da
 belirttiğimiz üzere bilirkişi raporu ile tespit edilen zarar yalnızca
 davalının kiralananı özensiz bir şekilde, olağan dışı kullanımı
 neticesinde oluşmuş zararlardır. Kira ilişkisinin devamı boyunca
 meydana gelen olağan yıpranmalar hesaplanan bedelden tenzil
 edilmiştir.

 5- Yukarıda sayılan nedenlerle borçlunun itirazı haksız olup kötü
 niyetlidir. Sırf icra takibi sürecini uzatmak için yapılan bu itirazın
 iptali gerekmektedir. Borçlunun borcun tamamına itirazının iptali ve
 takibin devamı ile borçlunun haksız itirazı sonucu alacağın %20’sinden
 aşağı olmamak üzere inkar tazminatına çarptırılması için mahkemenize
 müracaat etmek gerekmiştir.

 HUKUKİ SEBEPLER: Türk Borçlar Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu, İcra
 ve İflas Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümleri

 SUBUT DELİLLER : - Ankara 10. Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimliği’ne
 2014/164 D.İ. numaralı dosya kapsamında sunulan 17.11.2014 tarihli
 bilirkişi raporu,

 - Ankara 17. İcra Müdürlüğü’nün 2014/25645 E. Sayılı dosyası,

 - Her türlü yasal delil

 SONUÇ VE İSTEK : Açıklanan bu nedenlerle, fazlaya, ödenmeyen ücret
 alacaklarına ilişkin haklarımız saklı kalmak üzere, borçlunun
 itirazlarının kaldırılarak takibin devamına kara verilmesini, en az
 %20 oranında icra-inkar tazminatına mahkum edilmesini ve Ankara ( ).
 İcra Dairesi’nin Esas numaralı dosyası ile yapılan icra takibine
 ilişkin giderlerin ve yargılama giderleri ile avukatlık ücretinin
 davalı taraf üzerine bırakılmasına karar verilmesini, mahkemenizden
 saygıyla talep ederim.