Giriş yap
Kayıt ol

              T.C.	

      İZMİR						                       
Örnek No: 20**

   20.İcra Dairesi 

Dosya No : 2013/4554 E.    

                           BİRİNCİ HACİZ
İHBARNAMESİ

1-Üçüncüşahsın adı,soyadı:     : AYVALIK MAL
MÜDÜRLÜĞÜ’NE

				   Ayvalık/BALIKESİR

                          

2-Alacaklının ve varsa vekillerinin : FLAŞ İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET
NAKLİYAT VE PAZ. LTD. ŞTİ.

  adı, soyadı ve adresi        : Av.Emin ÖZTÜRK 

                           Haydar Aliyev Cad.
Kızılata Apt. A Blok No:61/8 Bayraklı/İZMİR

3-Borçlunun ve varsa vekilinin 

  adı, soyadı ve adresi       	: SELMA KÜÇÜKÇİMEN SAĞANAK
YAPIMARKET

 (TC: 22876363096)

                           150 Evler Atatürk
Bulvarı Bahadır Apt. No:40 Ayvalık/Balıkesir

 4-Haczin neye ilişkin olduğu        

 ve haczin hangi miktar için 	

  yapıldığı 		        : 1,822,47.-TL Kurumunuzdan doğmuş
ve doğacak hak ve alacakları 

             

5-Alacak tutarı ile faiz ve  

  giderler 		        : 1.822,47 TL

	Yukarıda adı yazılı borçluların sizdeki 1.822,47 TL değerindeki
tüm doğmuş ve doğacak alacak ve hak edişleri ve üzerine haciz
konulmuştur. Alacak tahsil edilinceye kadar bundan böyle borcu yalnız
icra dairesine ödemeniz gerektiği; borçluya yapılan ödemenin
geçerli olmayacağı; hacizli malı ancak icra dairesine teslim etmeniz
ve borçluya vermemeniz, aksi halde alacağı (malın bedelini) icra
dairesine ödemek zorunda kalacağınız; borcunuz olmadığı veya
haciz edilen malın elinizde bulunmadığı veya haciz ihbarnamesinin
tebliğinden önce borcun ödenmiş olduğu; malın istihlak edilmiş,
kusurunuz olmaksızın telef olduğu, malın borçluya ait olmadığı
veya malın kendinize rehnedilmiş olduğu veya alacağın borçluya
veya emrettiği yere verilmiş olduğu gibi bir iddiada iseniz işbu
haciz ihbarnamesinin tebliğinden itibaren  (7) gün içinde yazılı
veya sözlü olarak icra dairesine bildirmeniz; aksi halde borcun
zimmetinizde ve malın elinizde sayılacağı; borcu icra dairesine
ödemek, malı icra dairesine teslim etmek zorunda kalacağınız ihtar
olunur.(

(İİK m.89)

     * Madde 89/2, 3, 4, 5- Üçüncü şahıs; borcu olmadığı
veya malın yedinde bulunmadığı veya haciz ihbarnamesinin
tebliğinden önce borç ödenmiş veya mal istihlâk edilmiş veya
kusuru olmaksızın telef olmuş veya malın borçluya ait olmadığı
veya malın kendisine rehnedilmiş olduğu veya alacak borçluya veya
emrettiği yere verilmiş olduğu gibi bir iddiada ise, keyfiyeti, haciz
ihbarnamesinin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde icra
dairesine yazılı veya sözlü olarak bildirmeye mecburdur.

°

T

ì

6

<

@

®

°

¶

ò

h@

T

„

Œ

ž

hG

 	Üçüncü şahıs, haciz ihbarnamesinin kendisine tebliğinden
itibaren yedi gün içinde itiraz etmezse, mal yedinde veya borç
zimmetinde sayılır ve kendisine gönderilen haciz ihbarnamesine
süresinde itiraz etmediği, bu nedenle de malın yedinde veya borcun
zimmetinde sayıldığı ikinci bir ihbarname ile bildirilir. Bu ikinci
ihbarnamede ayrıca, üçüncü şahsın ihbarnamenin kendisine
tebliğinden itibaren yedi gün içinde ikinci fıkrada belirtilen
sebeplerle itirazda bulunması, itirazda bulunmadığı takdirde
zimmetinde sayılan borcu icra dairesine ödemesi veya yedinde sayılan
malı icra dairesine teslim etmesi istenir. İkinci ihbarnameye süresi
içinde itiraz etmeyen ve zimmetinde sayılan borcu icra dairesine
ödemeyen veya yedinde sayılan malı icra dairesine teslim etmeyen
üçüncü şahsa onbeş gün içinde parayı icra dairesine ödemesi
veya yedinde sayılan malı teslim etmesi yahut bu süre içinde menfi
tespit davası açması, aksi takdirde zimmetinde sayılan borcu
ödemeye veya yedinde sayılan malı teslime zorlanacağı bildirilir.
Bu bildirimi alan üçüncü şahıs, icra takibinin yapıldığı veya
yerleşim yerinin bulunduğu yer mahkemesinde süresi içinde menfi
tespit davası açtığına dair belgeyi bildirimin yapıldığı
tarihten itibaren yirmi gün içinde ilgili icra dairesine teslim
ettiği takdirde, hakkında yürütülen cebri icra işlemleri menfi
tespit davası sonunda verilen kararın kesinleşmesine kadar durur. Bu
süre içinde 106 ncı maddede belirtilen süreler işlemez. Bu davada
üçüncü şahıs, takip borçlusuna borçlu olmadığını veya malın
takip borçlusuna ait olmadığını ispat etmeye mecburdur. Üçüncü
şahıs açtığı bu davayı kaybederse, mahkemece, dava konusu şeyin
yüzde kırkından aşağı olmamak üzere bir tazminata mahkûm edilir.
Bu fıkraya göre açılacak menfi tespit davaları maktu harca tabidir.


	Üçüncü şahıs, haciz ihbarnamesine müddeti içinde itiraz ederse,
alacaklı, üçüncü şahsın verdiği cevabın aksini icra
mahkemesinde ispat ederek üçüncü şahsın 338 inci maddenin 1 inci
fıkrası hükmüne göre cezalandırılmasını ve ayrıca tazminata
mahkum edilmesini isteyebilir. İcra mahkemesi, tazminat hakkındaki
davayı genel hükümlere göre halleder. 

	Üçüncü şahıs, kusuru olmaksızın bir mani sebebiyle müddeti
içinde haciz ihbarnamesine itiraz etmediği takdirde 65 inci madde
hükmü uygulanır. Her hâlde üçüncü şahıs, borçlu ile kötü
niyetli alacaklıya karşı dava açarak ödemek zorunda kaldığı
paranın veya teslim ettiği malın iadesini isteyebilir. 

**: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek
59’a karşılık gelmektedir. 

   30/04/2013

  İcra Müdürü

 Mühür ve imza


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78