Giriş yap
Kayıt ol

        T.C.

BALIKESİR 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Dosya No:

BİRİNCİ HACİZ İHBARNAMESİ

1-Üçüncü sahsın adı,soyadı ve adresi :

2-Alacaklının ve varsa vekilinin adı,soyadı ve adresi :AVEA İLETİŞİM
HİZMETLERİ A.Ş.

3-Vekili : ... Demiraslan Plevne Mh.Can sk....
Merkez/Balıkesir

4-Borçlunun ve varsa vekilinin adı,soyadı ve adresi :

4-Haczin neye ilişkin olduğu :Borçlunun İcra İflas K. Nun 83-355-356 ve
357.maddeleri

gereğince borçlunun borcu bitinceye kadar, ücret, nema, toplu sözleşme
farkı ve ikramiyelerinin 1/4'nün;teminatlar bakımından,borçlunun iş
akdinin feshi halinde ihbar ve kıdem tazminatının tamamının veya emekli
olması halinde emekli ikramiyesinin tamamının borç miktarına yetecek
kadarının haczi

5-Alacak tutarı ile faiz ve giderler : TL

Yukarıda adı yazılı borçlunun sizdeki ….TL. alacağı üzerine 06/02/2013
tarihinde haciz konulmuştur. Alacak tahsil edilinceye kadar bundan böyle
borcu yalnız icra dairesine ödemeniz gerektiği,borçluya yapılan ödemenin
geçerli olmayacağı;hacizli malı ancak icra dairesine teslim etmeniz ve
borçluya vermemeniz,aksi halde alacağı icra dairesine ödemek zorunda
kalacağınız ;borcunuz olmadığı veya haciz edilen malın elinizde
bulunmadığı veya haciz ihbarnamesinin tebliğinden önce borcun ödenmiş
olduğu;malın istihlak edilmiş,kusurunuz olmaksızın telef olduğu;malın
borçluya ait olmadığı veya malın kendinize rehnedilmiş olduğu veya
alacağın borçluya veya emrettiği yere verilmiş olduğu gibi bir iddiada
iseniz işbu haciz ihbarnamesinin tebliğinden itibaren (7)gün içinde
yazılı veya sözlü olarak icra dairesine bildirmeniz;aksi halde borcun
zimmetinizde sayılacağı;borcu icra dairesine ödemek zorunda kalacağınız
ihtar olunur.(İİK.m89)

06/02/2013

İcra Müdürü

Mühür ve İmza

Madde 89/2.3.4.5. Üçüncü şahıs; borcu olmadığı veya malın yedinde
bulunmadığı veya haciz ihbarnamesinin tebliğinden önce borç ödenmiş veya
mal istihlak edilmiş veya kusuru olmaksızın telef olmuş veya malın
borçluya ait olmadığı veya malın kendisine rehnedilmiş olduğu veya
alacak borçluya veya emrettiği yere verilmiş olduğu gibi bir iddiada
ise, keyfiyeti, haciz ihbarnamesinin kendisine tebliğinden itibaren yedi
gün içinde icra dairesine yazılı veya sözlü olarak bildirmeye mecburdur.
Üçüncü şahıs, haciz ihbarnamesinin kendisine tebliğinden itibaren yedi
gün içinde itiraz etmezse, mal yedinde veya borç zimmetinde sayılır ve
kendisine gönderilen haciz ihbarnamesine süresinde itiraz etmediği, bu
nedenle de malın yedinde veya borcun zimmetinde sayıldığı ikinci bir
ihbarname ile bildirilir. Bu ikinci ihbarnamede ayrıca, üçüncü şahsın
ihbarnamenin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde ikinci
fıkrada belirtilen sebeplerle itirazda bulunması, itirazda bulunmadığı
takdirde zimmetinde sayılan borcu icra dairesine ödemesi veya yedinde
sayılan malı icra dairesine teslim etmesi istenir. İkinci ihbarnameye
süresi içinde itiraz etmeyen ve zimmetinde sayılan borcu icra dairesine
ödemeyen veya yedinde sayılan malı icra dairesine teslim etmeyen üçüncü
şahsa onbeş gün içinde parayı icra dairesine ödemesi veya yedinde
sayılan malı teslim etmesi yahut bu süre içinde menfi tespit davası
açması, aksi takdirde zimmetinde sayılan borcu ödemeye veya yedinde
sayılan malı teslime zorlanacağı bildirilir. Bu bildirimi alan üçüncü
şahıs, icra takibinin yapıldığı veya yerleşim yerinin bulunduğu yer
mahkemesinde süresi içinde menfi tespit davası açtığına dair belgeyi
bildirimin yapıldığı tarihten itibaren yirmi gün içinde ilgili icra
dairesine teslim ettiği takdirde, hakkında yürütülen cebri icra
işlemleri menfi tespit davası sonunda verilen kararın kesinleşmesine
kadar durur. Bu süre içinde 106 ncı maddede belirtilen süreler işlemez.
Bu davada üçüncü şahıs, takip borçlusuna borçlu olmadığını veya malın
takip borçlusuna ait olmadığını ispat etmeye mecburdur. Üçüncü şahıs
açtığı bu davayı kaybederse, mahkemece, dava konusu şeyin "yüzde
yirmisinden" aşağı olmamak üzere bir tazminata mahkum edilir. Bu fıkraya
göre açılacak menfi tespit davaları maktu harca tabidir.
Üçüncü şahıs, haciz ihbarnamesine müddeti içinde itiraz ederse,
alacaklı, üçüncü şahsın verdiği cevabın aksini icra mahkemesinde ispat
ederek üçüncü şahsın 338 inci maddenin 1 inci fıkrası hükmüne göre
cezalandırılmasını ve ayrıca tazminata mahkum edilmesini istiyebilir.
İcra mahkemesi, tazminat hakkındaki davayı genel hükümlere göre
halleder.
Üçüncü şahıs, kusuru olmaksızın bir mani sebebiyle müddeti içinde haciz
ihbarnamesine itiraz etmediği takdirde 65 inci madde hükmü uygulanır.
(Değişik cümle: 17/07/2003 - 4949 S.K./22. md.) Her halde üçüncü şahıs,
borçlu ile kötü niyetli alacaklıya karşı dava açarak ödemek zorunda
kaldığı paranın veya teslim ettiği malın iadesini isteyebilir

      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78