Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     ANKARA BATI İCRA CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

ŞİKAYETÇİ :

VEKİLİ :

ŞİKAYET OLUNAN :

KONU : Nafaka İlamının yerine getirilmemesi nedeniyle şikayet olunanın
cezalandırılması isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

1. Ankara … Aile Mahkemesi’nin … E. , … K. sayılı dosyasının gerekçeli
  kararında görüldüğü üzere tarafların boşanmalarına, … tarafından
  ödenmek üzere müvekkil …’e vekaleten müşterek çocuk lehine 200,00 TL
  (ikiyüz Türk Lirası) nafakaya hükmedilmiştir.

2. Söz konusu karar neticesinde tarafımızca, şikayet olunan … aleyhine
  Ankara ... İcra Dairesi’nin … esas sayılı dosyası ile icra takibine
  başlanmış, takip … tarihinde kesinleşmiş olup … ve … tarihlerinde
  ödeme yapılmış ancak son ödeme tarihinden itibaren bugüne kadar
  tarafımıza herhangi bir ödemede bulunulmamıştır.

3. İzah ettiğimiz sebepler neticesinde İ.İ.K. madde 354 gereğince
  şikayet olunan … ‘in cezalandırılması gerektiği kanaatindeyiz.

HUKUKİ DELİLLER : Ankara … Aile Mahkemesi’nin … E. , … K. sayılı
dosyası, Ankara ... İcra Dairesi’nin … esas sayılı dosyası

HUKUKİ NEDENLER : 2004 sayılı İcra İflas Kanunu m. 354

SONUÇ ve İSTEM :Yukarıda izah ettiğimiz nedenlerle şikayet olunan …’in
cezalandırılmasına yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa
yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla talep ederiz.

ŞİKAYETÇİ VEKİLİ

…