Giriş yap
Kayıt ol

        PRATİK ÇALIŞMA ...

Kredi alacaklısı Banka’nın (B), Kadıköy Şubesi’nce, Mertkanoğlu Metal
Konstrüksiyon San.Ve Tic. A.Ş.’ne (M Şirketi), 5 adette toplam
300.000.-USD tutarında genel kredi sözleşmeleri karşılığı kredi
kullandırılmıştır.
A ve C şahısları bu genel kredi sözleşmelerinin tamamını müşterek borçlu
ve müteselsil kefil sıfatıyla imzalamışlardır.
Kredi borcunun ödenmemesi nedeniyle düzenlenen hesap kat İhtarı, M
Şirketine 10.08.2009 tarihinde, kefiller A ve C’ye ise, 15.08.2009
tarihinde tebliğ edilmiştir. İhtarnamede borcun ödenmesi için tebliğden
itibaren 2 gün süre verilmiştir.
Kefiller A ve C, alacaklı Bankayı ızrar kastı ile mülkiyetindeki
taşınmazları ...E ve F’ye devretmişlerdir.
B tarafından, kredi borçlularına karşı icra takibi yapılmış olup, takip
tüm borçlular bakımından kesinleşmiştir.

SORULAR:

1-Kredi borçlusu şirket ve kefiller açısından temerrüt başlangıcını ve
temerrüdün hukuki sonuçlarını her biri için ayrı ayrı tartışınız.
2-Alacaklıdan mal kaçıran kefiller ve devredilen malları alan D,E ve F
yönünden geçersiz olan bu satış tasarruflarının iptali için neler
yapılabileceğini İ.İ.K 277 ve devamı hükümleri doğrultusunda (özellikle
278 ve 280. Maddeler bakımından) ve davanın ön koşullarını (Aciz Belgesi
v.s.) da nazara alarak tartışınız.
3-Tasarrufun iptali davasında lehe hüküm verilmesi halinde, bu hükmün
alacaklıya sağlayacağı hakları ve hukuki sonuçlarını tartışınız.
4-Davayı, ispat yükü ve davada alacaklı tarafından ileri sürülebilecek
deliller bakımından değerlendiriniz.

Formun Altı

      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78