Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          İZMİR .. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DOSYA NO :

(BİLİRKİŞİYE İTİRAZ EDEN)

DAVACI :

:

DAVALI :

TALEP KONUSU : Bilirkişiye itiraz

AÇIKLAMALAR :

Mahkemenizde görülmekte olan davada …/…/… tarihinde verilen ara karar
gereğince bilirkişi incelemesine karar verilmiştir. Bilirkişi olarak
………..’nın bilirkişi olarak tayin edildiğini öğrenmiş bulunmaktayım.

Söz konusu atanan bilirkişi, Davalı tarafın talebi ile gerçekleşmiş
olup, davalının avukat olduğu ve kendi mesleğinde tanınan biri olduğu
düşünüldüğünde atanan bu bilirkişinin tarafsız bir şekilde rapor tanzim
edemeyeceği açıktır.

Bu sebeple HMK’nun 272. Maddesi gereği bilirkişinin reddini talep etme
zarureti doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : HUMK. md. 272 ve İlgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM :Yukarıda açıklanan nedenlerle,

Davalı tarafın talebi ile, mahkemenizce seçilen bilirkişiye itirazımın
kabulü ile yeni bir bilirkişi tayin edilmesine karar verilmesini
saygılarımla arz ve talep ederim. 30.03.2015

  Bilirkişiye itiraz eden

  Adı ve Soyadı

  İmza