Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          DEVREK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (İŞ MAHKEMESİ SIFATIYLA)

SAYIN HÂKİMLİĞİ’ NE

Dosya No : 2013/28119 Esas

İtiraz Eden

Davalı :

Vekilleri :

Davacı :

Vekili :

Konu : Bilirkişi raporuna beyan ve itirazlarımızın sunumudur.

Açıklamalar :

I-Sayın Mahkemenin yukarıda numarası belirtilen dosyası üzerinden
yargılaması yapılan davada düzenlenen, 25.10.2014 tarihli tazminat
hesabına ilişkin bilirkişi raporu, tarafımıza 11.11.2014 tarihinde
tebliğ edilmekle yasal süresi içerisinde beyan ve itirazlarımızı
sunmaktayız.

II-Öncelikle Sayın Bilirkişi, düzenlediği raporda, iş kazasına ilişkin
tazminat hesaplamalarında hataya düşmüştür. Raporda tazminat hesabı
yapılırken hesaba katılması ve hesaptan kusur oranında tenzil edilmesi
gereken Sosyal güvenlik ödemeleri, son/güncel peşin sermaye değerinden
hesaplanması gerekirken, ilk peşin sermaye değeri üzerinden tenzil
edilerek hesaplanmıştır.

Sayın Bilirkişi raporunda “Dava konusu olayın 01.10.2008 tarihinden önce
meydana gelmiş olup, SGK tarafından açılacak RÜCUAN ALACAK DAVASINDA 506
sayılı yasa hükümleri uygulanacaktır. Sayın hakimliğinizce verilen karar
uyarınca düzenlenen bilirkişi raporu ile, olayın meydana gelmesinde
davalı işveren şirketin %95, davacı işçinin %5 oranında kusurunun
bulunduğu tespit edilmiştir. Belirtilen nedenlerle kurum tarafından
bağlanan ilk peşin değerli gelirin %95 inin rücu imkanı bulunmaktadır.
Bu nedenle hesaptan gerçek zarardan ilk peşin değerli gelir ile geçici
iş göremezlik ödeneğinin %95’ inin (kusur oranı) tenzili gerekmektedir.”
demiştir.

Sayın Bilirkişinin de raporunda açıkça belirttiği gibi bu tespit SGK ile
işveren arasındaki rücu davalarında uygulanan bir durumdur. Huzurda
bulunan dava ise işçi ile işveren arasındaki tazminata ilişkin olup
mükerrer ödemenin engellenmesi için son/güncel peşin değerin
hesaplanarak tenzili gerekmektedir. Yerleşik Yargıtay uygulamalarında da
bu husus açıkça belirtilmiştir. Şöyle ki Yargıtayın

Eşsöyleyişle tazminattan kusur oranında tenzili gereken peşin değerin,
son/güncel peşin değer hesabı yapılarak tenzil edilmesi işverenin SGK
tarafından ödenen sosyal güvenlik ödemelerinin Yargıtay kararları ve
Yargıtayın yerleşik uygulamalarında bu husus açıkça belirtilmiştir. İlk
peşin değer, SGK’ nun rücuan açacağı dava da esas alınacak olup
işverenle işçi arasında görülen işbu davada dikkate alınması abesle
iştigaldir.

Sonuç Ve İstem : Yukarıda açıklanan nedenlerle bilirkişi raporuna
itirazlarımızın kabulü ile ZAMANAŞIMI İTİRAZLARIMIZIN DİKKATE ALINARAK
yeni bir bilirkişiden rapor alınmasına ve/veya aynı bilirkişiden ek
rapor alınmasına karar verilmesini vekâleten ve saygıyla talep
ederiz.21.05.2014

Davalı Vekili

Av.