Giriş yap
Kayıt ol

        İSTANBUL 20. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

DOSYA NO :

DAVALI :

VEKİLİ :

DAVACI :

VEKİLİ :

KONU : .../.../...... tarihinde düzenlenen bilirkişi raporuna karşı
beyanlarımızın sunumundan ibarettir.

AÇIKLAMALARIMIZ:

Öncelikle ve önemle belirtmek isteriz ki bilirkişi raporunda yer alan
aleyhe hususları kabul etmiyoruz.

Bilirkişi raporunda yer alan değerlendirmeler incelendiğinde baştan beri
belirttiğimiz hususlarda haklı olduğumuz açıkça ortadadır. Davacı kendi
kusuruna dayanarak tazminat talep etmektedir." Hiç kimse kendi kusuruna
dayanarak hak talep edemez."

Bilirkişi raporunda yapılan değerlendirmelerde görüldüğü üzere; " taşıt
trafiğini yeterince kontrol etmeden ve yolda seyretmekte olan vasıtanın
hız ve mesafe durumunu dikkate almadan, yaklaşan vasıtaya rağmen
kendisinin can güvenliğini tehlikeye atacak tarzda, yaya geçidini
kullanmadan ve yayalara kırmızı ışık yandığı halde kaplamaya
kontrolsüzce giriş yaparak karşıya geçmek istediğinden, ana yolda
seyreden ve güvenle duramayacak kadar yaklaşan vasıtaya ilk geçiş
hakkını bırakmamış olduğundan, bu hareketiyle can güvenliğini tehlikeye
düşürdüğünden " davacının yaşanan olayda asli kusurlu olduğu sonucuna
varılmıştır.

Bu sebeple yaşanan olayda az kusurlu olan taraf ........ 'nin talep
edilen tazminattan sorumluluğu bulunmamaktadır. Davacının kusurunun
ağırlığı davalı ........ 'nin olay ile illiyet bağını kesmektedir.

KTK m.85/1 “Bir motorlu aracın işletilmesi bir kimsenin ölümüne veya
yaralanmasına yahut bir şeyin zarara uğramasına sebep olursa, motorlu
aracın bir teşebbüsün unvanı veya işletme adı altında veya bu teşebbüs
tarafından kesilen biletle işletilmesi halinde, motorlu aracın işleteni
ve bağlı olduğu teşebbüsün sahibi, doğan zarardan müştereken ve
müteselsilen sorumlu olurlar.” İşbu maddeye dayanarak müvekkilden
tazminat talep edilmesi illiyet bağının bulunmaması ve davacının ağır
kusuru sebebiyle hukuka uygun değildir.

NETİCE VE TALEP : Yukarıda arz ve izah edilen ve sayın mahkeme
tarafından re'sen göz önünde bulunduracak nedenlerle;

- Haksız ve yersiz açılan işbu davanın reddi ile yargılama ve vekalet
ücreti giderlerinin davacı tarafa yükletilmesini vekaleten arz ve talep
ederiz.

 DAVALI

 VEKİLİ

      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78