Giriş yap
Kayıt ol

        …. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO : …./…

BİLİRKİŞİ RAPORUNA

BEYANLARINI SUNAN

(DAVACI) :

VEKİLİ :

KARŞI TARAF (DAVALI) :

DAVALI VEKİLİ :

KONU : …….. tarihli bilirkişi raporuna karşı beyanlarımızın
sunulmasından ibarettir.

BEYANLARIMIZ

 1. Sayın bilirkişi kurulunca mahkemenize sunulan …… Tarihli Bilirkişi
 Raporunda %... Düzenleme Ortaklık Payı düşülmesi yanlıştır. Dava
 konusu taşınmaz kadastro parselidir. Kıyaslama emsali olarak alınan
 parsel de kadastro parselidir. Bu husus bilirkişi raporunun …
 sayfasının …. maddesinde acıkca yer almıştır. Yerleşik Yargıtay
 kararlarına göre emsal alınan parsel ile dava konusu parselin her
 ikisi de kadastro parseli veya imar parseli ise %.. Düzenleme Ortaklık
 Payı düşülmemesi gerekmektedir.

 2. Bilirkişi raporunda %... Düzenleme Ortaklık Payı düşülerek hesap
 yapılmıştır. Bu hesap yanlıştır. Ancak bu husus yeniden bilirkişi
 incelemesini gerektirecek bir husus olmadığından mahkemece
 düzeltilerek; Yola giden kısmın (D): … m2 ………TL/m2 = ………….-TL değerde
 olduğunun kabulünü talep ediyoruz

 3. Raporu diğer yönlerden kabul ediyoruz. Yukarıda belirttiğimiz %...
 Düzenleme Ortaklık Payı düşülmesi hususu dışında rapor doğr[uları
 yansıtmaktadır. İnceleme tekniğine de uygundur. Bir bilirkişi muhalif
 kalmıştır. Ancak muhalefet raporunda niçin muhalif kalındığı hususunda
 tatmin edici bir gerekçe yoktur. Muhalif bilirkişinin muhalefet şerhi
 yerine, başlı başına ayrı bir rapor düzenlemesi bilirkişilerin
 birlikte inceleme yapma ilkesine ters bir tutumdur. Bu nedenle
 muhalefet raporunu kabul etmiyoruz.

 4. Diğer taraftan bilirkişi raporunda çelişkiler bulunmaktadır. Şöyle
 ki; bir taraftan arsanın değerinin inşaattan fazla olduğu gerekçesiyle
 devrinin mümkün olmadığı, diğer taraftan ise arsanın tamamının
 alınması zorunluluğunun olduğu belirtilmektedir.

 5. İş bu nedenlerle, bilirkişi raporuna karşı beyanlarımızı sunma
 gereği doğmuştur.

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda saydığımız nedenlerle, ……. tarihli bilirkişi
raporuna karşı beyanlarımızın kabul edilerek beyanlarımız doğrultusunda
karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

 ……/……/20.…

 Davacı Vekili

 Av. ………….

EK:

 1.) Y. 5.HD 08.07.1997 T., 9006-11468 sayılı ilamı.

 2.) Y. 5.HD 19.09.2000 T., 12165-13057 sayılı ilamı.

(Hukuk Muhakemeleri Kanunu m.281)

      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78