Giriş yap
Kayıt ol

         …. vekili, …. rapora itiraz etmiş bulunmaktadır. Her ne kadar bu itiraz
(Mülga) HYUY nın 283. maddesindeki 1 haftalık süre içinde yapılmamışsa
da, madde metninde de açıklandığı üzere bu süre, rapordaki müphem ve
noksan durumlar içindir. Oysa davacı vekili rapora bu yönlerden
değil, esas yönünden itiraz etmiştir. Bu nevi itirazlar süreye tabi
değildir.  (11 HD 3.4.1980 1150-1732)

 

*****

 

(Mülga) HYUY nın 283/1 maddesi kuralı gereği her ne kadar rapordaki
müphem ve noksan hususların açıklatılması için yazılı olarak mahkemeden
1 haftalık sürede talepte bulunulabileceği yazılı ise de, bu sadece
rapordaki noksan ve müphem hallere ilişkindir, bu açıdan itiraz ileri
sürülmemesi raporun kesinleşmesi sonucunu doğurmaz.Gerçeğe ulaşma
bakımından taraflar, karar verilinceye kadar rapora itiraz haklarını
kullanabilirler. Bu yorum tarzı, HYUY m 284 ün, hakikatin tezahürü için
lüzum görürse tahkikat yargıcı evvelki veya yeniden intihap edeceği
ehlivukuf vasıtasıyla tekrar tetkikat icra edebilir yolundaki metninin
ruhuna da uygundur. Bu nedenlerle direnme kararı uygundur. (HGK
26.2.1986 5-794-164)

 

*****

 

 

6100 s K.

Bilirkişi raporuna itiraz

 

MADDE 281- (1) Taraflar, bilirkişi raporunun, kendilerine tebliği
tarihinden itibaren iki hafta içinde, raporda eksik gördükleri
hususların, bilirkişiye tamamlattırılmasını; belirsizlik gösteren
hususlar hakkında ise bilirkişinin açıklama yapmasının sağlanmasını veya
yeni bilirkişi atanmasını mahkemeden talep edebilirler.

(2) Mahkeme, bilirkişi raporundaki eksiklik yahut
belirsizliğin tamamlanması veya açıklığa kavuşturulmasını sağlamak için,
bilirkişiden, yeni sorular düzenlemek suretiyle ek rapor alabileceği
gibi, tayin edeceği duruşmada, sözlü olarak açıklamalarda bulunmasını da
kendiliğinden isteyebilir.

(3) Mahkeme, gerçeğin ortaya çıkması için gerekli görürse, yeni
görevlendireceği bilirkişi aracılığıyla, tekrar inceleme de
yaptırabilir.

      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78