Giriş yap
Kayıt ol

        SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE

                                    
                  GssssŞI

DOSYA NO           : 2007/6636 Esas

ISLAH TALEBİNDE 

BULUNAN DAVACI   : ………………  

VEKİLİ              : ………………..

                       ……………………. 

KARŞI TARAF/DAVALI: GEDAŞ 

D.KONUSU            : Bilirkişi raporuna beyanlarımız ve
ıslah talebimizdir. 

 

ISLAH NEDENLERİ    : 

        1) Dava dilekçemizde belirtildiği üzere, davacı
müvekkile ait taşınmaz üzerinde irtifak kamulaştırması
yapılmadan taşınmaz üzerinden enerji nakil hattı çekilmiştir.
Söz konusu kamulaştırmasız el atmadan dolayı irtifak bedeli ve yer
bedelinin tazmini için mahkemenizin işbu dosyasında dava açmış
idik. Bu yasal hakların tazmini amacıyla açmış olduğumuz bu davada
02.05.2008 tarihli bilirkişi raporuna karşı beyanlarda bulunmak ve
davamızı miktar yönünden (dava değeri) ıslah etmek gerekmiştir. 
      

       

h•

´

¸

ì

î

@

B

D

h

²

´

¶

¸

Ö

æ

è

ê

ì

î

h•

5u nedenle kamulaştırmasız el atmadan dolayı irtifak bedeli ve yer
bedelinin tazmini gerekmiştir. 

       3) Bilirkişi raporunda müvekkile ait taşınmazın
irtifak hakkı pilon yeri bedeli olarak 1.048,58 TL. tespit olunmuştur.
Davamızı bu miktar üzerinden ıslah etmek istemekteyiz. Dava
değerinin 1.048,58 TL. olarak ıslahı amacıyla işbu ıslah
dilekçesinin verilmesi gereği hâsıl olmuştur.  

HUKUKİ SEBEPLER    : HMUK ve ilgili yasal mevzuat.

DELİLLER             : Bilirkişi raporu ve sair yasal her
türlü delil.

 

İSTEM SONUCU     : Yukarıda belirtilen nedenlerle, bilirkişi
raporuna beyanlarımızı belirterek, bilirkişi raporunda belirtilen
müvekkile ait taşınmazla ilgili, kamulaştırmasız el atma
davamızdaki irtifak hakkı pilon yeri bedeli olarak dava değerini
1.048,58 TL olarak ıslahına karar verilmesini saygıyla bilvekale
talep ederim. 08.05.2008 

                                    
                   Davacı Vekili 

                                    
                 …………………..  


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78