Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

        İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

                                    
           ………..

Dosya No:            E.

DAVACI              : 

VEKİLİ              :

DAVALI            : 

VEKİLİ              : 

         

TALEP MEVZUU     : Fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız
saklı kalmak 

                      kaydıyla Tam Islah
Talebimizdir.

AÇIKLAMALAR      :

  

1)Mahkemenizin yukarıda dosya numarası yazılı belirsiz alacak
davasında fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

 ………-TL. kıdem tazminatı, ……..-TL. fazla çalışma ücreti
, ……-TL. hafta tatili ücreti ve …….-TL. ulusal bayram ve genel
tatil ücreti olmak üzere toplam ………-TL.’nin davalı
işverenden tahsilini talep etmiştik. 

2)Mahkemenizce düzenlettirilen ……… tarihli bilirkişi raporunda
müvekkilin davalı işveren şirketten olan işçi alacaklarının
tespiti yapılmıştır. Buna göre davamızın niteliğini tam ıslah
yoluyla KISMİ EDA DAVASI OLARAK ISLAH EDİYOR;

Kıdem tazminatı alacağı talebimizin ……………-TL.
arttırılarak, ……………-TL.’ye çıkarılmasına,

Fazla çalışma ücreti alacağı talebimizin ………-TL.
arttırılarak, ……………-TL.’ye çıkarılmasına,

h 

h 

4

Ì

Î

þ

2

~

‚

Œ

œ

È

Ê

Ì

Î

þ

h 

h•

0

8

:

B

l

p

t

v

~

¬

²

h 

h 

h 

gd 

h 

h 

h 

 alacağı talebimizin ……………-TL -TL arttırılarak
……………-TL.’ye çıkarılmasına,

Hafta tatili ücreti alacağı talebimizin ……………-TL.
arttırılarak ……………-TL.’ye çıkarılmasına,

     Bu şekilde dava değerinin belirtilen talepler yönünden
sayın mahkemenizce ……………-TL. arttırılarak ıslah tarihinden
itibaren işleyecek en yüksek mevduat faizi ile birlikte tahsiline
karar verilmesini talep etmemiz gerekmiştir.

 					

SONUÇ VE TALEP   : Yukarıda açıklanan gerekçelerle her türlü
dava ve 

                     talep hakkımız saklı kalmak
kaydıyla, 

Davamızın arz edilen şekilde TAM ISLAHI ile nitelik olarak KISMİ EDA
DAVASI OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİNE 

Alacak talepleri yönünden de belirtilen miktarda ıslahına ve ıslah
edilen miktar bakımından ıslah tarihinden itibaren en yüksek mevduat
faizi ile tahsiline karar verilmesini saygıyla talep ederiz.08/05/2015

                                    
   DAVACI VEKİLİ

                                  AV.