Giriş yap
Kayıt ol

        … İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE;

DAVACI :

TC KİMLİK NUMARASI :

ADRES :

VEKİLİ :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

ADRES :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

DAVALI :

ADRESİ :

KONU :

DAVA DEĞERİ :

(Malvarlığı haklarına ilişkin davalarda) ... - TL. ücret alacağı
(çalışılan son ... aya ilişkin ödenmeyen ücretler)

... - TL. kıdem tazminatı

...- TL. ihbar tazminatı

...- TL. bayram tatil ücreti

...- TL. fazla çalışma ücreti

Toplam: ...- TL.

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilimiz, .../.../... tarihinde akdedilen iş sözleşmesi (EK-1)
ile davalı … …’ya ait işyerinde … departmanında … olarak çalışmaya
başlamıştır. İş sözleşmesinin feshedildiği .../.../... tarihine kadar
toplam ... yıl ... ay ... gün kesintisiz olarak hizmet ifa etmiş
bulunmaktadır.

2-) Müvekkilimizin iş sözleşmesi işverence haksız, dayanaksız ve tek
taraflı olarak ../.../... tarihinde feshedilmiştir. Müvekkilimiz,
../../… tarihinde açmış olduğu ve … İş Mahkemesi’nin …/… E. …/… K.
sayılı dosyası (EK-2) ile açmış olduğu işe iade davasını kazanmıştır.

3-) İşe iade davasını kazanmasına rağmen işe başlatılmayan
müvekkilimize, çalışmış olduğu ... ve ... aylarına ilişkin ücretleri,
ihbar ve kıdem tazminatları, özellikle …-… aylarında işlerin yoğun
olmasından dolayı haftada birkaç gün yapılan ancak toplam süresi belirli
olmayan fazla çalışmalara ilişkin mesai ücretleri ile … yılının ….
Bayramı ve … Bayramı tatillerinde çalışmış olduğu günlere ait ücret
ödenmemiştir. Bu durum, mahkemece uygun görülmesi halinde incelenecek
işyeri kayıtları ve dinlenecek tanıklarımızın (EK-3) beyanlarıyla da
doğrulanacaktır.

4-) Davaya konu alacakların …/…/… tarihinde ödeneceği işveren tarafından
söylenmiş ise de işbu dava tarihine kadar müvekkilimize yapılan net bir
ödeme bulunmamaktadır.

4-) Buna göre; uzman bilirkişiler tarafından hesaplandığında fazla
çıkması halinde arttırılmak üzere (tam ve kesin olarak
belirlenebilmesinin mümkün olduğu anda arttırılmak üzere) kıdem
tazminatı yönünden akdin fesih tarihi olan …/…/… tarihinden itibaren
uygulanacak en yüksek faiz ile; diğer alacaklar yönünden işleyecek yasal
faiz ile tahsili için iş bu Belirsiz Alacak Ve Tespit Davası için
mahkemenize başvurma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 1475 S. K. m. 14; 4857 S. K. m. 17, 32, 41, 44; 5521
S. K. m. 1, 5, 7, 8, 15, 6100 S. K. m. 107

HUKUKİ DELİLLER : .../.../... tarihli iş sözleşmesi, … İş Mahkemesi’nin
…/… E. …/… K. sayılı dosyası, tanıkların isim ve adresleri ile tanıklık
edecekleri konuları gösterir tanık listesi, … Bankası … numaralı
müvekkilimize ait maaş hesabı, işyeri kayıtları, bilirkişi incelemesi.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenler ile uzman bilirkişiler
tarafından hesaplandığında fazla çıkması halinde arttırılmak üzere (tam
ve kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olduğu anda arttırılmak
üzere) kıdem tazminatı yönünden akdin fesih tarihi olan …/…/… tarihinden
itibaren uygulanacak en yüksek faiz ile; diğer alacaklar yönünden
işleyecek yasal faiz ile asgari toplam …..-TL olarak tahsiline;
yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine
karar verilmesini müvekkilimiz adına vekaleten talep ederiz. …/…/…

EKLER: 1-) .../.../... tarihli iş sözleşmesi

2-) … İş Mahkemesi’nin …/… E. …/… K. sayılı dosyası

 3-) Tanıkların isim ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları
 gösterir tanık listesi.

 4-) Bir adet onaylı vekaletname örneği.

Davacı Vekili

 Av.

      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78