Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          ANKARA NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

Yürütmenin Durdurulması Talebi Vardır.

---Bozulacak Ürün Acil----

İPTAL İSTEMİNDE

BULUNAN : .........

VEKİLİ : ..........

DAVALI : .........Belediye Başkanlığı

KONU : ....... Belediyesi Encümeni’nin .../..../20... Tarih ve

......... Sayılı Kararının İptali İstemimizden İbarettir.

TEBLİĞ TARİHİ : ..../..../.......

AÇIKLAMALAR :

Davalı ..... Belediyesi Encümeni’nin ..../..../..... tarih ve ......
sayılı kararı ile; müvekkilimizin, ....................................
adresinde bulunan işyerinin ruhsatının iptali ile faaliyete men kararı
verilmiştir. Verilmiş olan karar usul ve yasaya aykırı olup iptal
edilmesi gerekmektedir.

Davalı belediye ruhsat iptaline gerekçe olarak "kira sözleşmesinin noter
tasdikli getirilmesi hususundaki eksikliğin giderilmemesi" olarak
gösterilmiştir. Kira sözleşmesinin noter tasdikli onayının
sunulmamasının ruhsat iptali ve faaliyetin meni yaptırımına tabi
olduğuna dair hiçbir yasal düzenleme bulunmamaktadır. Belediyenin Web
sitesinde de ruhsat başvuru işlemlerine ilişkin olarak sadece kira
sözleşmesinin sunulmasından bahsedilmiş noter onayından
bahsedilmemiştir.

Bilindiği üzere kira sözleşmesinin geçerli olabilmesi için noter tasdiki
zorunluluğu bulunmamaktadır. Şahıslar arasındaki kiracılık sıfatıyla
veya kira sözleşmesinin geçerliliğiyle ilgili sorunlar adli yargının
konusu olup sözleşmenin geçersizliğine dair mahkeme kararı sunulmadığı
sürece sözleşme geçerliliğini korumaya devam edecektir. Buna karşılık
Kira sözleşmesinin geçersizliğine dair kiralayan tarafça açılmış bir
dava bulunmamaktadır. Mevcut şartlarda müvekkilin davalı Belediye'ye
kanunen geçerli ve ruhsat işlemleri için yeterli bir kira sözleşmesi
sunduğunun kabulü gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle kanunen yasal şartları taşıyan kira sözleşmesine
rağmen davalı Belediyenin dava konusu kararı tamamen keyfi alınmış bir
karar olup iptal edilmesi gerekmektedir. İşyerinin mühürlenmesi
durumunda manavlık ile uğraşan müvekkilin ürünlerinin bozulması ve
müşteri kaybı nedeniyle maddi - manevi zarara uğrayacaktır. Bu sebeple
öncelikle yürütmenin durdurulması devamında da Belediye Encümen
Kararının iptaline karar verilmesi için iş bu davanın açılması zarureti
hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : İlgili yasal mevzuat

HUKUKİ DELİLLER : .....................Belediyesi Encümeni’nin
.....................Tarih ve .......Sayılı Kararı, Kira Sözleşmesi,
İşyeri Ruhsatı ve her türlü yasal deliller (Karşı tarafın sunacağı
delillere karşı delil sunma hakkımızı saklı tutuyoruz)

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan ve resen takdir edilecek nedenle
ile;

Öncelikle kararda işyerinin tebliğden itibaren 5 gün içinde
mühürleneceği bildirilmiş olup manav olan işyerinin mühürlenmesi
durumunda işyerinde bulunan sebze ve meyvelerin bozulması söz konusu
olduğundan ivedilikle inceleme yapılarak YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA karar
verilmesini talep ediyoruz.

Usul ve kanuna aykırı olan ................Belediyesi Encümeni’nin
........... Tarih ve ..............Sayılı Kararının iptaline, yargılama
giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar
verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. ..............

Davacı Vekili

  ..................................................

Ek:

1. Onanmış vekaletname örneği,

2. İşyeri kapatma kararı tebliğ belgesi,