Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     ANKARA ( ) ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR

DAVACI :

VEKİLİ :Av.

DAVALI LAR :

1.

2.

3.

KONU : a) 23.08.2014 tarihli trafik kazası sonucu meydana gelen
yaralanma nedeniyle fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak üzere 6100
sayılı yasa’nın 107.maddesi hükmünce belirlenecek maddi tazminat
tutarının işleten ve sürücü yönünden olay tarihinden, sigorta şirketi
yönünden (sigorta limiti aşılmamak üzere) temerrüt tarihinden itibaren
işletilecek avans faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle
birlikte ortaklaşa ve zincirleme davalılara ödetilmesine;

b) Ayrıca Müvekkil davacı …… ve avukatlık ücretiyle beraber ortaklaşa ve
zincirleme işleten ve sürücüye ödetilmesine;

 c)İşleten ve sürücünün taşınır taşınmaz malları ile üçüncü kişilerdeki
 hak ve alacakları üzerine ‘’ihtiyati tedbir’’ şerhi konulmasına karar
 verilmesi dileğidir.

(Davacı ……’ninn sonradan kalıcı sakatlığının artması durumunda ayrıca
maddi ve manevi tazminat isteme hakkımız saklı tutulmuştur.)

HARCA ESAS DEĞER : 1.000 TL. (Maddi Tazminat 6100/m.107) 15.000 TL.
(Manevi Tazminat için)

AÇIKLAMALAR :

1. 23.08.2014 günü saat 23:30 sularında …. sevk ve idaresindeki GE-I X
  284 Gürcistan plakalı ve araç sahibinin ……. olduğu araç Bentderesi
  üzerinde iniş eğimli ve virajlı olan yol kısmında davalı Adem
  Serçe’nin alkollü olması hasebiyle direksiyon hakimiyetini
  kaybetmesi sonucu ilk olarak U.T.K hizmet binası bahçe duvarına
  çarparak duvar üzerinde yaklaşık 20 metre seyirle bahçe içerisindeki
  ağaca da çarpması sonucu yan yatarak durabilmiştir. Bu esnada araçta
  bulunan davacı müvekkil ağır şekilde yaralanmıştır.

2. İş bu kaza sebebiyle davacı müvekkilin yaşamını tehlikeye sokan bir
  durum OLDUĞU, basit bir tıbbi müdahale ile giderilemeyecek ölçüde ve
  hafif OLMADIĞI, kemik kırılmalarına neden olduğu, vücuttaki kemik
  kırıklarının hayat fonksiyonlarına etkisi 6(ALTI) AĞIR olduğu ve 1.
  Ve 2. Torakal vertabra sağ transvers proses manubrium sterni
  fraktürü, sağ 1-2. Kosta kırığı C3 vertebra kırığının bulunduğu Adli
  Tıp Kurumu raporunca saptanmıştır. Mezkûr yaralanma neticesinde
  davacı müvekkilde kalıcı sakatlık oluşmuş kolunda ve çeşitli
  uzuvlarında işlev zayıflaması ve kaybı oluşmuştur.

3. Ankara 37. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2014/1444 Esas ve 2015/262
  karar Sayılı dosyası ile Sayın Mahkeme davalıyı KUSURLU ve SUÇLU
  bulmuştur ve hakkında ceza-i hüküm tesis etmiştir.

4. Dava konusu edilen trafik kazası sonucu yaralanan müvekkil otuziki
  yaşında olup kaza sonrası tedavi ve iyileşme sürecinde uzun bir süre
  çalışamadığından işyeri ile sıkıntılar yaşamıştır. Kaza sonrası
  müvekkil ve ailesine ait giderler müvekkilin ailesi tarafından
  karşılanmıştır. Müvekkil iş bu kaza nedeniyle 2 ay iş göremezlik
  raporu almış ve giderleri ailesi tarafından karşılanmıştır. Bu
  sebeple bilirkişi incelemesi yaptırılarak kazanç kaybının
  hesaplatılması gerekmektedir. Müvekkilin bu zararlarına karşılık
  fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik 1.000-TL
  maddi tazminat talep ediyoruz.

5. Müvekkil ……’nin dava konusu trafik kazası sonucu vücuttaki
  kırıklarının tedavisi süresince sigorta tarafından karşılanmayan,
  belgelenmesi olanaksız, birçok harcamaları olmuştur. (Dışarıdan
  sağlanan beslenme giderleri ve özenli bakılma kaygısıyla yapılan
  masraflar, ilaç giderleri gibi) ayrıca kendisinin (2 ay boyunca
  haftada en az bir kez taksi ile evinden hastaneye gitmiştir.) ve
  yakınlarının hastaneye gidiş gelişi için yol harcamaları
  yapılmıştır. Müvekkilin bu giderlerinin tespiti için de uzman
  bilirkişi raporuna ihtiyaç vardır. Bütün bu giderler için fazlaya
  ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik 1.000,00-TL talep
  ediyoruz.

6. Davalı …….n’a ait GE-I X 284 Gürcistan plakalı aracın 10/06/2014 –
  10/09/2014 tarihleri arasında geçerli 0600.05788012.0000 numaralı
  poliçe ile Zorunlu Mali Sorumlıluk Sigortası Groupama Sigorta A.Ş’ye
  yaptırılmış olup, bu bakımdan sigorta şirketinden temerrüt
  tarihinden itibaren işletilecek avans faizi ile beraber maddi
  tazminat talep edilmiştir. ( EK: Sigorta Poliçesi ve başvuru
  yazısı).

7. Trafik kazasının ve sakatlığın yarattığı ruhsal ve yaşamsal
  olumsuzluklar nedeniyle, davalının kusur durumu, araç kullanma
  özensizliği davacının kazanın meydana gelmesinde hiçbir kusurunun
  bulunmadığı gözetilerek, telafi edici ve caydırıcı unsurları etkin
  olmak üzere davalılardan 15.000 TL manevi tazminat istenmiştir.
  Kazanın oluş şekli itibariyle, davalı araç sürücüsü Adem Serçe insan
  yaşamını tehlikeye atacak şekilde araç kullanmış gerekli dikkat ve
  özeni göstermeyerek müvekkile hızlı bir şekilde çarpmış ve
  müvekkilin vücudunda ciddi derecede yaralanma ve kırıklara sebep
  olmuştur. Kaza nedeniyle müvekkile 2 ay iş göremezlik raporu
  verilmiştir. Bu sebeplerle çekilen sıkıntı ve üzüntülerin karşılığı
  olarak davalılar A…..ve ….n’dan davacı müvekkiller için toplam
  15.000 TL manevi tazminat talebimiz mevcuttur. Diğer davalı Groupama
  A.Ş ise Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk
  Sigortası genel şartları gereğince manevi tazminat talebinin dışında
  tutulmuştur.

YASAL NEDENLER : T. Ticaret Kanunu, 2918 sayılı KTK, 5684 sayıı
Sigortacılık Kanunu, BK, HMK ve sair yasal mevzuat.

 KANITLAR : Karşı tarafın beyan ve delillerine karşı yeni delil sunma
 hakkımız saklı kalmak kaydıyla; Ceza Mahkemesi Dosyası(Ankara . Asliye
 Ceza Mahkemesi’nin … Esas ve 2015/262 karar Sayılı dosyası), Ankara
 Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 Acil Tıp Anabilim Dalı raporları, Kaza Tutanakları, Trafik Kayıtları,
 Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçe sureti, Kusur Raporu, Nüfus
 Kaydı, Maluliyet Raporu, Meslek Belgeleri, Kazanç Araştırması, Sigorta
 Şirketi Dosyası, Tanık, Bilirkişi İncelemesi, vs. her türlü kanıt.

SONUÇ ve İSTEM : Yukarıda izah edilen nedenler ve Sayın Mahkemece re’sen
gözönüne alınacak sebeplerle:

1. Trafik kazasında müvekkil ….’nin bedensel zarara uğraması nedeniyle,
  toplanacak delillere göre (6100 sayılı Yasa’nın 107.madesi uyarınca)
  maddi tazminat tutarı belirlenerek (fazlaya ilişkin haklar saklı
  kalmak üzere) şimdilik 1.000 TL’nin işleten ve sürücü yönünden olay
  tarihinden , sigortacı yönünden sigorta limitini aşmamak üzere
  temerrüt tarihinden itibaren işletilecek avans faizi, yargılama
  giderleri ve avukatlık ücreti birlikte ortaklaşa ve zincirleme
  davalılara ödetilmesine;

2. Ayrıca Müvekkil davacı …… için 15.000 TL manevi tazminatın, olay
  tarihinden itibaren işletilecek avans faizi, yargılama giderleri ve
  avukatlık ücretiyle beraber ortaklaşa ve zincirleme işlten ve
  sürücüye ödetilmesine;

3. İşleten ve sürücünün taşınır taşınmaz malları ile üçüncü kişilerdeki
  hak ve alacakları üzerine ‘’ihtiyati tedbir’’ şerhi konulmasına
  karar verilmesini davacılar adına saygı ile dilerim.

Davacı Vekili

Av. Ramazan DİLBAZ

Ekli Belgeler:

1-Kaza Tutanağı

2-İfadeler

3-İddianame

4-Maluliyet Raporu

5-Nüfus kaydı

6-Sigorta Poliçesi ve başvuru yazıları

İlgili yerlerden istenecek belge ve dosyalar:

Ankara …. Asliye Ceza Mahkemesi’nin ……. karar Sayılı dosyası