Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMUNA (Atatürk Bulvarı No:191/B 06680 Kavaklıdere/ANKARA)

YAKINAN :

ADRES : KARŞI YAN : İHLAS FİNANS KURUMU A.Ş

AÇIKLAMALAR : İHLAS FİNANS KURUMU A.Ş ………………. hesap numaralı müşterisi
idim. Ancak karşı yan şirket tarafından; kar-zarara katılım hesapları
19.12.1983 tarih ve 18256 sayılı resmi gazetede yayınlanan 16.12.1983
gün ve 83/7506 sayılı Kararnamenin 2. maddesi (d); "Katılma Hesabı:
Kurum'a Kar ve Zarara Katılma Hesabı Akdi karşılığında yatırılan ve bu
fonların kullandırılmasından doğacak kar ve zararlara katılma sonucunu
doğuran, gerçek ve tüzel kişilerce yatırılan fonlardır." şeklinde tarif
edilmiştir. Kurumumuz ve hesap sahipleri arasında hesap açılırken
yapılan Katılım Hesabı Sözleşmesinin 4. Maddesinde, "Bu hesaba Kar ve
Zarar payı dışında her ne nam altında olursa olsun Kurum tarafından
başka bir menfaat sağlanmaz." denilmektedir. BDDK kararı uyarınca
Şirketin tasfiyesine başlanmış olup, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının
Tahsili Usulü Hakkında Kanun, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 506 Sayılı
Sosyal Sigortalar Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, Özel Finans
Kurumlarının Kurulması Hakkında Kanun ve Yönetmelikler, Bankalar Kanunu
ve Özel Finans Kurumları Mevzuatından kaynaklanan ve kanundan doğan
öncelikli alacaklar belirlenerek ödeme sırası belirlenmiş ve 03.08.2001
tarihinden itibaren de ödemelere başlanmıştır. ANCAK HESAPLARIM KONTROL
EDİLDİĞİNDE GÖRÜLECEK OLDUĞU ÜZERE ARADAN GEÇEN UZAN ZAMAN ARALIĞINA
RAĞMEN BİR ÖDEME SÖZ KONUSU DEĞİLDİR. Konuya ilişkin şikayetlerimin
dikkate alınarak işlem başlatılmasını yasal bir hak olarak görmekle
birlikte, tarafınıza başvuru zorunluluğu hasıl olmuştır. 09.09.2015

EKİ: Hesap Cüzdan Fotokobisi Kimlik Fotokobisi

………………………..