Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

                TEDBİR TALEPLİDİR

……………………NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACILAR : ………………….

VEKİLİ :……………….

DAVALI : Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

VEKİLİ :…………………

DAVA KONUSU :………….. ili Merkez ilçe 884 Ada 5 Parselde bulunan taşınmaz
üzerinde davalıya ait baz istasyonunun kaldırılmasına ve bu istasyondan
kaynaklı maddi ve manevi tazminat talebimizin kabulüne karar verilmesi.

DAVA DEĞERİ : 3.300,00 TL (Maddi Tazminat yönüyle fazlaya ilişkin
haklarımız saklı kalmak kaydıyla)

AÇIKLAMALAR : 1-Müvekkillerim, davalıya ait bulunan ve Yeni Sanayi Mah.
1077 Sok. No:5,………..adresine kurulu bulunan baz istasyonun bulunduğu
binada ikamet etmektedirler. Binanın malikidirler. Davaya konu baz
istasyonu ise binanın çatısı üzerinde bulunmaktadır.

2-Davalı şirket, 20.08.2008 tarihinde taşınmazın daha önceki maliki olan
………….. ile davalı şirket arasında baz istasyonu kurulmasına ilişkin
yaklaşık 6 yıl önce sözleşme akdedilmiştir. Daha sonra müvekkillerim
olan ………………. bu taşınmazı eski malikten 20.08.2010 tarihinde satın
almışlardır…………….. ise 05.02.2013 tarihinde satın almıştır. Müvekkilim
binaya yerleştikten sonra baş dönmesi, baş ağrısı, unutkanlık, stres ve
çeşitli rahatsızlıklar meydana gelmeye başlamıştır. Müvekkillerim bu
rahatsızlıklarından dolayı sözleşmenin bitim tarihi olan,15.08.2013
tarihinde sözleşmeyi sona erdirmek istemişlerdir. Davalı firma ise
kendilerine 1 yıl süre verilmesi halinde, davaya konu baz istasyonunu
kaldıracaklarını şifahi olarak beyan etmişlerdir. Bu durum üzerine
müvekkillerim kendi aralarında davalı şirket ile ilgili işlemleri yapmak
için …………………… Vekaletname düzenlemişlerdir. 1 yıl süreli bedel davalıdan
alınmıştır. 1 yıllık sürenin bitim tarihi olan 15.08.2014 tarihinden 3
ay önce eski malikle yapılan sözleşme gereği sözleşmeyi fesh ettiklerini
ve kurulu bulunan baz istasyonunun kaldırılmasını 13.05.2014 tarihinde
………….. 2. Noterliği ve ………. numaralı ihtarname ile durumu davalı şirkete
ihtar etmiştir. Davalı şirket ise 22.09.2014 tarihinde 25610 numaralı
…………. 1. Noter kanalıyla sözleşmenin aynı şartlar doğrultusunda
uzatıldığını müvekkillerime ihtar etmiştir. Baz istasyonunu
kaldırmayacağını zira sözleşmenin devam ettiğini beyan etmiştir. Halbuki
müvekkillerim ilke davalı arasında akdedilmiş bir sözleşme yoktur.
Davalı haksız işgal eden durumundadır. Davalı şirket tekrardan kira
bedeli …………. hesabına 11.093,62 TL yatırmıştır. Yatırılan bu miktar
tekrardan davalı şirketin hesabına aktarılmıştır. Bu ilişkin dekont
ektedir.

3-Davalı Şirket ile eski malik olan …………. arasındaki sözleşme,
taşınmazın yeni sahipleri olan müvekkillerimi bağlayıcı nitelikte
değildir. Eski maliki bağlar niteliktedir. Çünkü taşınmazın yeni
sahipleri olan müvekkillerimle herhangi bir sözleşme yapılmamıştır. Bu
da daha önce yapılan sözleşmeyi hükümsüz kılar. Her ne kadar davalı
taraf devam eden bir sözleşmenin varlığından bahsetse de burada
müvekkillerimin sağlığı söz konusu olmaktadır. Bu nedenle taşınmazın
yeni sahipleri alan müvekkillerimle yapılan herhangi bir sözleşmenin
olmaması ve kurulan baz istasyonunun çevreye ve binada ikamet eden
müvekkillerimin sağlığını tehdit eden baz istasyonunun kaldırılması için
bu davayı açma zarureti doğmuştur.

4-Müvekkilim söz konusu baz istasyonlarının zararlarına ve olumsuz
etkilerine birebir ve direkt olarak maruz kalmaktadırlar. Oysa ki,
ilgili yönetmelikler ve yasal mevzuat uyarınca baz istasyonları bir
dairenin direkt olarak tam üstünde yer alamaz, kanunlarda belirtilen
oranlarda mesafe konması gerekmektedir. Ancak ne yazık ki hiçbir mesafe
hesabı yapılmadan ve kurallara aykırı olarak baz istasyonu kurulmuştur.
Söz konusu durum mahkeme tarafından yapılacak keşif ile de sabit
olacaktır. Kaldı ki belirtilen şikayetler sitede yaşayan diğer kişiler
tarafından da sık sık dile getirilmektedir ve mevcut olumsuz durum
kişilerin sağlığını önemli ölçüde etkilemektedir. Baz istasyonlarının
insan sağlığı bakımından zararlı olduğu yönünde Dünya Sağlık Örgütü
başta olmak üzere birçok ilgili uluslararası ve ulusal kuruluşların
raporları da bulunmaktadır. Talebimizi haklı kılan bir diğer gerekçe de
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi tarafından verilen 2004/2954 Esas & 2004/10516
Karar sayılı karardır. (EK-2 Yargıtay Kararı)

5- Davanın başında tedbiren davalıya ait bulunan ve Yeni Sanayi Mah.
1077 Sok. No:5,………….adresine kurulu bulunan baz istasyonun çalışmasının
durdurulmasına karar verilmesini talep ederiz, zira müvekkillerimin
sağlığını tehdit ettiği gibi,davalı iş bu baz istasyonu nedeniyle haksız
kazanç elde etmektedir. Müvekkillerimin baz istasyonunun kurulduğu
binada oturması ve binada yaşayanlar için büyük endişe taşıması ve
psikolojik olarak yaşamı olumsuz biçimde etkilemekte ve bununda
psikolojik yapısında tedirginlik ve ümitsizlik yarattığından her bir
müvekkilim için ayrı yarı 1.000,00 TL olmak üzere toplamda 3.000,00 TL
Manevi Tazminatın, Müvekkillerim için ayrı ayrı 100,00 TL olmak üzere
toplamda 300,00 TL Maddi tazminatın (fazlaya ilişkin haklarımızı saklı
tutuyoruz) davalıdan tahsili ile müvekkillerime verilmesine karar
verilmesini arz ve talep ederiz.

HUKUKİ SEBEPLER   : İlgili mevzuat

DELİLLER                 :1-Keşif ve bilirkişi incelemesi

2- 3 Tanık beyanları (tanıklarımızı mahkemeye bildireceğiz)

3-………..2. Noterliği 04235 numaralı ihtarname

4-………1. Noterliği 25610 numaralı ihtarname ve 24392 yevmiye numaralı
ihtarname

5-Taşınmaza ait tapu kayıtları

6-Baz İstasyonu Kira Sözleşmesi

7-Halkbankası havale dekontu

8-Müvekkilerin …………. adına yaptıkları vekaletname

9-Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin 2004/2954 E. & 2004/10516 K. sayılı
kararı ve her türlü kanuni deliller.

SONUÇ VE İSTEM    : Davanın başında tedbiren davalıya ait bulunan ve
Yeni Sanayi Mah. 1077 Sok. No:5,….. adresine kurulu bulunan baz
istasyonun çalışmasının durdurulmasına karar verilmesini, yukarıda
açıkladığımız ve mahkemenizce resen nazara alınacak hususlar
doğrultusunda hukuka aykırı olarak müvekkillerimin binasının üzerinde
duran baz istasyonunun kaldırılmasına, Müvekkillerim için ayrı ayrı
100,00 TL olmak üzere toplamda 300,00 TL Maddi tazminatın (fazlaya
ilişkin haklarımızı saklı tutuyoruz) ve her bir müvekkilim için ayrı
ayrı 1.000,00 TL olmak üzere toplamda 3.000,00 TL manevi tazminatın
davalıdan tahsili ile müvekkillerime verilmesine karar verilmesini arz
ve talep ederiz.03.12.2014

DAVACILAR VEKİLİ