Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ,

TEDBİR İSTEKLİDİR!

DAVACILAR :

 1.) 

2.) 

DAVALILAR : 1-) Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ

Meşrutiyet Cd. No:71 Tepebaşı-İSTANBUL

2-) 

TALEP KONUSU : BAZ İSTASYONUNUN KALDIRILMASI ve TEDBİR İSTEĞİDİR!

A Ç I K L A M A L A R

A.) Süreç ve Özeti

1-) Davacılarla aynı mahallede bulunan ve davacıların komşuları
olan davalı Muammer D……. ile diğer davalı Turkcell İletişim
Hizmetleri AŞ arasında sözleşme imzalanmış ve bu sözleşme
gereğince, davalı Muammer D………., diğer davalı Turkcell
İletişim Hizmetleri AŞ tarafından, kendi evinin çatısına (    
  ) baz istasyonu kurulmasına izin vermiştir. Sözleşme gereğince
de davalı şirket tarafından, evin çatısına baz istasyonu
kurulmuştur. Ayrıca, il Mahalli Çevre Kurulu da 30.07.2008 tarih ve
20 sayılı kararıyla istasyonun kurulmasını onaylamıştır.(EK-1)

2-) Mal sahibi davalı ……….., mahalle halkının sağlığını ve
gösterdiği tepkiyi hiçe sayarak, yalnızca kendi maddi çıkarını
düşünerek bu sözleşmeyi imzalamıştır

.

Öyle ki baz istasyonu “su deposu” görünümünde kurulduğu için,
(bkz dilekçemiz EK-2: fotoğraflar- 3 adet fotoğraf;1 adet A-4
çıktısında 2 fotoğraf) mahalle halkı başlangıçta bu tesisin baz
istasyonu olduğunu anlamamış; ancak bir gece görevlileri görünce
baz istasyonu olduğunu anlamış ve komşuları olan Muammer
D……..’ndan işin gerçeğini duymak istemişlerdir.

Hatta, davalı ………………….nun eşi, komşuluk ilişkilerinden
doğan güvene de dayanarak kurulu tesisin baz istasyonu olmadığını,
su deposu olduğunu; çalışan motorun suyu ısıttığını söylemiş
ve “inanmayan gelsin baksın!” dediği halde; 3 kez değişik
zamanlarda gidilmiş olunmasına rağmen, tesis, mahalle sakinlerine
gösterilmemiş ve son gidişte de kapı mahalle sakinlerinin yüzüne
kapatılmıştır.

Böylelikle, davalı tüm komuşularından bir süre (4-5 ay kadar)
gerçeği saklamış fakat sonradan, araştırmalar sonucunda kurulu
yapının su deposu değil, baz istasyonu olduğunu kabul etmiştir.

B.) Mahalle Halkı İstasyonu İstememektedir

3-) Kurulan baz istasyonu mahalle halkı tarafından istenmemektedir.
Baz istasyonunun varlığı, mahalle sakinlerini rahatsız etmektedir.
Nitekim bu konuda mahalle halkı 12 sayfadan ibaret ve 251 imza
taşıyan formu imzalamışlar ve 4 Ocak 2009 günü basın
açıklaması yapmışlardır. . (EK-3 ve Ek-3/A) .Basın
açıklamasına, mahalle halkı genç-yaşlı, kadın-erkek,
çoluk-çocuk demeden soğuk havaya rağmen katılmış ve ıslıklarla
baz istasyonunu protesto etmiştir. Konu, daha öncesinde de (12 Aralık
2008) basına yansımış ve değişik gazetelerde haber konusu
yapılmıştır. (EK-3/B) Konuyla ilgili görüntüleri içeren CD de
mahalle halkının tepkisini göstermek bakımından dilekçemizin
ekinde sunulmuştur. (EK-4:CD)

Basın açıklamasının öncesinde, mahalle halkı kendi evlerine bez
afişler asmış ve davalı komşu ………………..’nu, örneği
Türkiye’de ender görülen çağdaş bir üslupla protesto etmiştir.
(EK-5) .

Ancak, bu eşi az görünür çağdaş protestoya rağmen, davalı,
mahalledeki komşularını, kendisini rahatsız ettikleri, aslı
olmadığı halde, şahsına yönelik hakaret içerikli afişler
astığı gerekçesiyle şikayet etmiştir. (EK-6: Şikayet dilekçesi).
Davalı, bu dilekçesinde baz istasyonu kurdurduğunu da kabul
etmiştir.

C.) Mahalle Halkı İstasyonun Varlığından Tedirgindir ve İstasyon
evlerine Çok Yakındır

4-) İstasyonun hemen yanında, bitişik nizam şeklinde evler
bulunmaktadır. (Dilekçemizin ekinde -EK-1 sunduğumuz fotoğraflardan
ve CD’den (EK-5) bu durum anlaşılabilmektedir). Ayrıca, 50 metre
yakınında bir çocuk bahçesi ile 60 metre yakınında da göğüs
hastalıkları hastanesi yer almaktadır.

摧㔣}ᨀYine istasyonun hemen karşısında lösemi hastası bir
çocuk (Cengizhan B….) ile hamile bir bayan ve kanser tedavisi gören
bir bayan oturmaktadır. Aradan sadece 4-5 metre genişliğinde bir yol
geçmektedir. Ayrıca bir başka komşu (…….) de kalp hastasıdır
(EK-7: lösemi hastası …..’a ve kalp hastası …..’e ait
sağlık raporları) ve baz istasyonuna sadece 15 metre mesafede
otumaktadır. Tüm bu bahsedilen mahelle sakinleri de baz istasyonunun
varlığı nedeniyle psikoljik rahatsızlık duymaktadır.

D.) Baz İstasyonları Sağlığa Zararlıdır

5-) Kalıcı olarak kurulan ve elektromanyetik dalga yayan baz
istasyonu, yüksek gerilim hattı gibi tesislerin insan sağlığına
olumsuz etkisi olduğu gerek bilimsel görüşlerle gerekse mahkeme
kararlarıyla da kanıtlanmıştır. Kaldı ki bu tür tesislerin
mahalledeki varlığı bile, bizatihi yöre halkı üzerinde olumsuz
psikolojik etkiye yol açmakta ve tedirginlik nedeni olmaktadır.
Yalnızca bu nedenle bile, tesisin kaldırılması ve faaliyetine
tedbiren son verilmesi gerekmektedir. (EK-8: örnek bir karar ve
zararları anlatan örnek bir yazı. Bu doğrultuda pek çok karar ve
görüş bulunmaktadır. Davanın ilerleyen sürecinde bu kararlar ve
görüşler de dosyanıza sunulacaktır.)

Nitekim, dilekçemizin ekinde (EK-9) bir örneğini sunduğumuz FOÇA
Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2008/169 Es ve 04.09.2008 tarihli örnek
tensip zabtı ile de baz istasyonunun faaliyetinin tedbiren
durdurulmasına karar verilmiştir.

6-) Belirtilen nedenlerle de söz konusu baz istasyonunun tedbiren
faaliyetinin DURDURULMASI ve yargılama sonucunda tamamen KALDIRILMASI
için bu davayı açma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 1-) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin
“sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını” düzenleyen 8. maddesi
ve konuyla ilgili içtihatları

2-) 1982 Anayasası md 56’da düzenlenen çevre hakkı

3-) 4722 sayılı Medeni Yasa’nın 737 ve devamı maddelerinde
düzenlenen komuşuluk hukuku kuralları ile konuyla ilgili diğer
mevzuat, mahkeme içtihatları, öğreti görüşleri, bilimsel
görüşler.

KANITLARIMIZ : 1-) Foça Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2008-169 E ve
04.09.2008 tarihli tedbir kararı verdiği tensip tutanağının
örneği (EK-9)

2-) Mahalle halkının kurulu baz istasyonun kaldırılması için
topladığı imza örnekleri, basın açıklaması ve gazete haberleri .
(EK-3, EK-3/A, EK-3/B)

3-) Mahalle halkının tepsikisini gösteren ve 4 Ocak günü
görüntülenen CD (EK-4)

4-) Mahalle halkının tepkisini gösteren fotoğraflar (EK-2) ve
pankartlar (EK-5)

5-) Uzman bilirkişi incelemesi, keşif, tanık anlatımı

6-) Bilimsel görüşler, örnek yargı kararları

7-) Diğer her türlü yasal kanıt

SONUÇ ve İSTEM : Yukarıda sunulan nedenler karşısında:

1-) “…………………………..” adresinde kurulu bulunan
Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ’ye ait GSM baz istasyonunun
faaliyetinin TEDBİREN DURDURULMASINA;

2-) “……………………………………………” adresinde
kurulu bulunan Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ’ye ait GSM baz
istasyonunun, maddi ve manevi tazminat hakkımız saklı kalmak
kaydıyla KALDIRILMASINA;

3-) Yargılama giderlerinin davanın açılmasına neden olan davalı
taraflar üzerine bırakılmasına;

Karar verilmesini davacılar olarak saygıyla dileriz..

DAVACILAR

EKLERİ : Kanıtlarımız kısmında ve dava dilekçemizde
belirttiğimiz, biri CD olmak üzere toplam 9 adet ek (46 sayfadan
ibaret, ayrıca 3 adet fotoğraf eki)

 PAGE  \* MERGEFORMAT 1