Giriş yap
Kayıt ol

        ....................."YETKİLİ BAYİ" SÖZLEŞMESİ

1. KONU :

İş bu sözleşmeyi imzalayan ve son sayfada açık adı bulunan
Yetkili Bayi' nin ......................' ye ait Web Paketi ürününün
satışını ve satış başvurularına dair materyallerin Müşteri'ye
teslimi konusunu içermektedir.

 

2. TARAFLAR :

Bir taraftan ..........................................................
adresinde mukim .......................................(bundan böyle
kısaca ...................... olarak anılacaktır), diğer
taraftan.............................. ...........
.................................. ..........................adresinde
mukim. .............................................. (kısaca Yetkili
Bayi olarak anılacaktır) aşağıda belirtilen şekil ve şartlarda
tam bir anlaşmaya varmışlardır.

TANIMLAR

İş bu sözleşmede Müşteri sıfatıyla anılan taraf,
......................nin Yetkili Bayileri yoluyla başvurmuş ve Web
Paketi' ni satın alımış kişi ve kurumları tanımlamaktadır.

Web Paketi : İş bu sözleşmede Web Paketi , ......................'
nin kişi, kurum ve kuruluşlara Internet üzerinde kendi başlarına
Web Ve Wap Sitesi yapmalarına ve sitelerini Internet ortamında
barındırmalarına olanak tanıyan, bu sözleşmenin konusu olan ürün
ve hizmetlerin tümünü ifade etmektedir. Web ve wap sitesi,
Kullanıcı' nın tüketici veya 3. şahıslara yönelik, reklam,
tanıtım veya satış yapabileceği sayfalar topluluğudur. 

......................, Web Paketi Projesinin içeriğinde her zaman
değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

3. YETKİLİ BAYİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ :

3.1 Yetkili Bayi , Müşteri'ye, satın aldığı abonelik çeşidine
göre gerekli materyalleri (Kutu, broşür, şifre kartı, kullanım
kitapçığı, kullanım cd' si ve üyelik sözleşmesi) vermek ve
Abonelik Sözleşmesini kabul etmesi için gerekli bilgi aktarımını
yapmak ve satın almaya karar vermiş müşterilerin sözleşmelerini
toplamakla yükümlüdür.

3.2 Yetkili Bayi, ...................... tarafından kendisine teslim
edilmiş olan ürünün ambalajını herhangi bir şekilde açamaz,
harici herhangi bir amaçla kullanamaz, satamaz, kiralayamaz. Aksi
takdirde, ...................... tarafından kendisinde fatura edilecek
ürün bedelini hiçbir itiraz ve def' i ileri sürmeksizin defaten
ödemeyi peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.3 Yetkili Bayi ......................' nin bilgisi haricinde kampanya
yapamaz. Bu konuda aksine davranış gösteren Yetkili Bayi' nin Yetkili
Bayi hakkının iptali ......................' nin inisiyatifindedir.

3.4 Yetkili Bayi kendisine teslim edilmiş olan ürünlerin müşteriye
teslimatı esnasında doğabilecek hasar ve ziyanı tazmin etmekle
yükümlü olacaktır.

3.5 Yetkili Bayi, ...................... tarafından sağlanan promosyon
malzemelerini Müşterilerinin görebileceği mekanlarda sergilemelidir.

3.6 Yetkili Bayi anlaşma süresince ...................... ile
koordineli olarak çalışacaktır.

3.7 Yetkili Bayi Müşteri Memnuniyeti konusunda gerekli hassasiyeti
gösterecektir.

4...................... NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. ......................, Web Paketi programının www............com
portalı içinde hatasız ve eksiksiz çalışmasını sağlamak,
zamanında devreye sokmak, gecikmelerin olmayacağına dair garanti
vermek, gecikmeler olduğu taktirde Üye sözleşmesinde geçen cezai
müeyyideleri yerine getirmekle yükümlüdür.

4.2. ......................,www...........com portalının çalışması
ve sistem üzerinden Web Paketinin satın alınması ve kullanılması
gibi işlemlerin teknik altyapısını sağlar, gözetir ve geliştirir.

4.3. Programın sunucularda yapılandırılması, güvenliği ve
bakımı ile ilgili tüm işlemler ......................' ye aittir.
Sunucuların yönetiminden ve barındırma ve maliyetlerinden
...................... sorumludur.

̤̀␷㠀$⑈愀̤摧㐛Åᰀanacaktır.

4.5. Müşetilerin Yetkili Bayi tarafından Web Paketi' ne Internet
üzerinden kayıtları, alan adı alımları ya da ekstra hizmet
talepleri için hazırlanan formların eksik ya da hatalı doldurulması
gibi işlemlerden kaynaklanan hiçbir sorundan ......................
sorumlu değildir.

4.6. Programlamadan doğacak her türlü sorun ......................'
nin yükümlülüğündedir. Zarar gören müşterilerin maddi ve manevi
tazminini üstlenecek, ürün değişikliği yapacaktır.

4.7. ...................... kullanıcı hatalarından kaynaklanan zarar
ve hataların tazminini kabul etmeyebilecektir.

5 HİZMET BEDELİ VE ÖDEME KOŞULLARI

5.1. ...................... tarafından üretilen Web Paketinin Kurumsal
Paket Satış Fiyatı 250$, Bireysel Paket Satış Fiyatı 150$ dır.
Fiyatlara KDV eklenecektir.

5.2. Yetkili Bayi belirtilen 2 çeşit standard paket için satış
hasılatı üzerinden %20 alır.

5.4. Yetkili Bayi ekstra hizmetleri kendisi verebilir. Bu hizmetlerin
satışından ...................... pay almaz.

5.5. Ödemeler taksitlendirilebilir. Taksit tutarları ve dönemleri
...................... kararı ile belirlenecektir.

5.6. Bir aylık süre içinde Yetkili Bayi tarafından www..........com
sitesi üzerinden yapılan Web Paketi satışlarından elde edilen
hasılatın %20 si müteakip ayın 15. gününde havale yolu ile Yetkili
Bayiye verilecektir.

5.6. Bir aylık süre içinde Yetkili Bayi tarafından yapılan Web
Paketi satışlarından elde edilen hasılatın %20i müteakip ayın 15.
gününde havale yolu ile ......................' ye verilecektir.

5.7. Müşteriye faturayı bayi kesecektir. ......................
bayiye bayi fiyatı üzerinden faturalama yapacaktır.

5.8. Web Paketi devamlı gelişen bir ürün olduğu için Hizmet
Bedelleri her 6 ayda bir yenilenecektir. Daha önce satın alma
işlemini gerçekleştiren müşteriler yeni fiyatlardan etkilenmez.

6. DEVİR VE TEMLİK YASAĞI :

Yetkili Bayi iş bu sözleşmeye konu hak ve yükümlülüklerini ve
borçlarını ......................' nin yazılı muvafakatı
olmadıkça hiçbir şekilde ve surette üçüncü kişi ve yada
kuruluşlara devir, temlik ve nakil edemez.

7SÜRE :

İş bu sözleşme imzalandığı tarihte yürürlüğe girecektir.
Bununla birlikte, ...................... dilediği an, hiçbir neden
belirtmesizin, iş bu sözleşmeyi tek yanlı olarak ve derhal hüküm
doğurmak kaydıyla fesih yetkisine sahiptir.

8......................'NIN KAYITLARININ MUTEBERİYETİ :

Yetkili Bayi, iş bu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda
......................' nin defter ve kayıtları ile bilgisayar
kayıtlarının, elektronik posta(e-mail) kayıtlarının HUMK. 287.
Maddesi anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil
teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde
olduğunu, belirtilen ...................... kayıtlarının usulüne
uygun tutulduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

9. UYGULANACAK HÜKÜMLER :

İş bu sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda
öncelikli bu sözleşmedeki hükümler uygulanacak olup, iş bu
sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki kanun
hükümleri uygulanacaktır.

10. YETKİLİ MAHKEME VE İCRA MÜDÜRLÜKLERİ :

İş bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü
uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez (Sultanahmet)
Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

10 (on) maddeden ve 3 (üç) sayfadan oluşan iş bu sözleşme
......./......./.......... tarihinde 2 (iki) nüsha olarak
düzenlenmiştir. 

YETKİLİ BAYİİ...................... A.Ş. 

Bayiinin 

Adı :

Adresi :

Telefonu :

Faksı :

e-posta adresi :

web adresi :

Banka Hesabı :

Alt Kullanıcı / Kullanıcı Adı :

Alt Kullanıcı / Şifresi :

Bayi sahibinin/yetkilisinin

Ad Soyadı : 

Telefonu :

Cep Telefonu :

E-posta adresi :

İMZA / KAŞE 								İMZA / KAŞE


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78