Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          T.C.

.......................... İFLAS DAİRESİ

Örnek No: 34**

DOSYA NO : ...................

BASİT TASFİYEDE ALACAKLILARI

DAVET İLÂNI

Müflisin adı, soyadı veyerleşim yerindeki adresi :…………………….

Yukarıda adı yazılı müflisin, iflâs dairesince defteri tutulan
mallarının bedellerinin tasfiye giderlerini koruyamayacağı
anlaşıldığından basit tasfiye usulünün uygulanması kararlaştırılmıştır.

Bu sebeple alacaklıların bu ilân tarihinden itibaren ............ gün
içinde [1] alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, bu müddet içinde
alacaklılardan birinin giderleri peşin vermek sureti ile tasfiyenin adî
şekilde yapılmasını isteyebileceği İcra ve İflâs Kanununun 218 inci
maddesi gereğince ilân olunur. …../…../….

(İİK m.218)

İflas Müdürü

Mühür ve İmza

[1] ^(*) Bu müddet, iflâs dairesince yirmi günden az ve iki aydan çok
olmamak üzere tayin edilir.

** : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek
162’ye karşılık gelmektedir.