Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

                  İCRA HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

DAVACI :

VEKİLİ :

İSTİHKAK

İDDİASINDA

BULUNAN

DAVALI : Türkiye İş Bankası A.Ş

İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul

DAVALI

BORÇLU :

KONU : Elbistan İcra Müdürlüğü'nün ………… Esas Sayılı Dosyasında,
davalılardan Türkiye İş Bankası A.Ş'nin haksız ve hukuki dayanaktan
yoksun istihkak iddiasının reddi ile tazminata hükmed1ilmesi talebidir.

HARCA ESAS

DEĞER : …………….. TL

AÇIKLAMALAR :

Borçlular ……………. aleyhinde, Elbistan İcra Müdürlüğü'nde kambiyo
senetlerine özgü icra takibi başlatılmıştır. Elbistan 3.Asliye Hukuk
Mahkemesinin ………..D.İŞ sayılı dosyasından, borçlular aleyhine alınan
ihtiyati haciz kararı gereği, icra müdürlüğünden borçluların mevduatının
olduğunu düşündüğümüz davalı Türkiye İş Bankası'nın Diyarbakır/Ofis
Şubesine haciz müzekkeresi gönderilmesi talep edilmiş, nitekim bu
müzekkerenin tebliğinden sonra, davalı Türkiye İş Bankası İcra
Müdürlüğü'ne hitaben borçlulardan davalı İzzettin Macar'ın şube nezdinde
açılmış ………….. numaralı bir hesabının olduğunu,hesabında 13.800,00 TL
parası olduğunu belirtir cevap yazısı göndermiştir.

2- Bu cevap yazısı incelendiğinde, davalı banka hesap üzerinde kendi
alacağından kaynaklanan rehin hakkının bulunduğunu, kendisinin rehin
hakkından sonra gelmek kaydıyla hesaba haciz şerhimizin işlendiğini
herhangi bir dayanak belge ve bilgi sunmadan mücerret bir şekilde
belirtmiştir.

3- Daha sonra, tarafımızca İcra Müdürlüğü'ne tekrar başvuru yapılmış,
haczedilen tutarın mevduat hesabında bizim haczimizden önce başkaca bir
haciz yoksa, İcra Müdürlüğü'nün hesabına gönderilmesi için tarafımıza
elden takipli müzekkere verilmiş, bu müzekkere borçlunun hesabının
bulunduğu İş Bankası Diyarbakır/Ofis şubesine tarafımızca teslim
edilmiştir. Davalı banka, yine bu müzekkereye karşın İcra Müdürlüğü'nün
hesabına haczedilen tutarı göndermemiş ve daha önce belirttiği herhangi
bir belge ve bilgi vermeden hesap üzerinde rehin hakkının bulunduğuna
ilişkin mücerret iddiayı yinelemiştir.

4- İcra Müdürlüğü'ne başvurarak, davalı bankanın bu iddiasının istihkak
iddiası niteliği taşıdığını, istihkak hükümlerinin uygulanmasını talep
ettik. İcra Müdürlüğü davalı bankanın istihkak iddiasına karşılık,
tarafımıza 1 hafta içerisinde İ.İ.K madde 99 gereğince İcra Mahkemesinde
İstihkak davası açmamız gerektiği ile ilgili süre vermiştir.

5- Davalı bankanın, herhangi bir belge veya bilgi sunmadan, hesapta
bulunan meblağın bankaya rehinli olmasına dayanılarak ileri sürülen
istihkak iddiası; bankanın kendi müşterilerini korumak amacıyla yapılmış
mücerret bir iddia olması ve istihkak iddia eden davacı banka
tarafından, hesap üzerinde takip borçlusu ile ilgili herhangi bir
kısıtlama getirilmemiş olması istihkak iddiasının açık bir şekilde
haksız ve hukuki dayanaktan yoksun olduğunu ortaya koymaktadır. Haricen
edindiğimiz bilgilere göre, istihkak iddiasında bulunan davalı banka,
davalı borçlu ……………'ın keşide ettiği çeklerin karşılıksız çıkması
nedeniyle ödemiş olduğu banka sorumluluk tutarları nedeniyle uğradığı
zararın tazminini sağlamak için, hesapta bulunan parayı İcra
Müdürlüğü'nün hesabına göndermemekte direnmektedir. Çek kanunu uyarınca,
bankanın ödemekle yükümlü bulunduğu sorumluluk bedelinin gerçekten
ödenmiş olduğunu, veya herhangi bir krediden doğan alacağı karşısında
müşterisi ile akdettiği sözleşmede rehin hakkının varlığını kayıt altına
alan bir ifadenin varlığından söz etsek dahi, bankanın bu rehin hakkını
kullanış hakkı belirli prosedürlerin yerine getirilmiş olması durumuna
bağlıdır. Davalı bankadan, diğer davalı borçlunun hesabı ile ilişkin tüm
kayıtlar getirtilip incelendiği zaman, bankanın bu prosedürleri yerine
getirmeden, tamamen haksız ve hukuki dayanaktan yoksun bir şekilde
istihkak iddiasında bulunduğu anlaşılacaktır. Bankanın bu tutumu
dürüstlük kuralına aykırı olup, hukuken korunması imkansızdır.

HUKUKİ

NEDENLER : TTK, İİK, HMK, TMK ve ilgili mevzuat.

DELİLLER :

1-Elbistan İcra Müdürlüğü'nün ………… Esas Sayılı dosyası,

2-Elbistan 3.Asliye Hukuk Mahkemesinin ……….. D.İŞ sayılı dosyası,

3-Davalı bankanın Diyarbakır/Ofis Şubesinde bulunan 0896582 numaralı
hesabına ilişkin hesap haraeketleri, Davalı Bankanın diğer Davalı
İzzettin Macar ile akdetmiş olduğu Çek Karnesi Kullanım Sözleşmesi ve
var ise Kredili Hesap Kullanım sözleşmesi ve diğer sözleşmeler.

4-Bilirkişi İncelemesi ve sair deliller.

NETİCE- İ TALEP : Davalıların haksız ve hukuki dayanaktan yoksun
istihkak iddiasının reddi ile, dava değeri 13.800,00 TL üzerinden %20'si
oranında tazminat ödemesine hükmedilmesine, ayrıca 13.800,00 TL'ye
İstihkak iddiasında bulundukları tarihten itibaren avans faizi
işletilmesine, ücreti vekaletin ve yargılama giderlerinin davalılara
tahmiline karar verilmesini bilvekale arz ve talep ederim. 11.06.2015

Davacı Vekili