Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     ………………………. BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’ NE

KONU : 5411 Sayılı ve 5464 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri hk.

m. Ancak 5411 Sayılı kanun’ un 76. Maddesi ve 5464 Sayılı Kanun’
un 24. Maddesi açık hükümleri bulunmasına ve hatta talep etmeme
rağmen tarafıma yapılan işlemle ilgili onaylı belgenin (veya
Sözleşme’ nin) bir nüshasının verilmesi gerekirken
verilmemiştir. Ayrıca 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması
Hakkındaki Kanun’ un ilgili hükümleri de saklıdır.

              Bu nedenle yukarıda izah edilen kanuni
gerekçeler ile yapılan işlemle ilgili belgenin onaylı bir
nüshasının tarafıma gönderilmesini talep ediyorum.

              Gereğini arzederim. …… / …… /
20….

(Adı-Soyadı ve İmza)

Güncel Tebligat Adres’ im :