Giriş yap
Kayıt ol

        TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI’NA

							        …………….	

ŞİKAYET EDEN			:

VEKİLİ				:

ŞİKAYET EDİLEN			:

ŞİKAYETİN MADDİ DEĞERİ	:

ŞİKAYETİN KONUSU		: Muhatap banka tarafından haksız olarak alınan
tüketici kredisi dosya masrafı ve hesap işletim ücretinin iadesi hk.

AÇIKLAMALAR			:

Müvekkil ile muhatap banka arasında ……………….. hesap no’lu
ekte sunulan …………. TL miktarlı tüketici kredi sözleşmesi
………. tarihinde imzalanmıştır. Daha sonra ekte sunulan hesap
ekstresinden de anlaşılacağı üzere …………… tarihinde
…….. TL Dosya Masrafı adı altında, aynı numaralı hesaptan daha
sonra ……… tarihinde “2012 yılı 1. yarıyıl hesap işletim
ücreti” olarak …….. TL ve yine ………….. tarihinde yine
aynı ad altında “hesap işletim ücreti “ adı altında ……. TL
ücret kesilmiştir. Yapılan bu kesintileri ekte sunduğumuz
………… tarihinde şikayetli bankaya gönderdiğimiz ihtarname ile
geri iadesini istediğimiz halde heyetinize başvuru tarihi itibariyle
herhangi bir kesintinin iadesi söz konusu olmamıştır.

Yapılan bu kesintiler aşağıda detaylı bir şekilde
açıklayacağımız üzere hukuka aykırı olup herhangi bir yasal
dayanağı da yoktur. Banka bu şekilde masraf, komisyon, hesap işletim
ücreti vs. adlar altında kesinti yaparak sözleşmenin en temel
şartı olan faizi dolaylı bir şekilde artırmıştır. Tüketici
mevzuatı çerçevesinde bu şekilde tüketicinin durumunu
ağırlaştırmak hukuken mümkün değildir.

Müvekkil ile banka arasında imzalanan bu sözleşme şartları
önceden banka tarafından hazırlanmış matbu bir sözleşme olması
dolayısıyla şartları müvekkil ile müzakere edilmemiş olup hiçbir
surette müvekkile müdahale şansı tanınmamıştır. Kredi
sözleşmesinde dosya masrafı vs. diğer kesintilere taraf olan
tüketiciyi önceden bilgilendirmek zorunludur. Bu bağlamda tüketici
dosya masrafı işlemine bağlı olarak rıza ve onayını sözleşme
içinde kaim bulunan madde karşısına kendi yazısıyla tarih ve imza
koyması halinde sözleşme bağlayıcıdır. 4077 sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanun’un Sözleşmedeki Haksız Şart başlıklı
değişik 6. maddesine göre;

Satıcı veya sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden, tek
taraflı olarak sözleşmeye koyduğu, tarafların sözleşmeden doğan
hak ve yükümlülüklerinde iyiniyet kuralına aykırı düşecek
biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme
koşulları haksız şarttır. 

Taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu her türlü sözleşmede
yer alan haksız şartlar tüketici için bağlayıcı değildir.

L

T

(

6

>

D

F

V

b

¢

Ð

ê

ð

ö

萑ˁ葠ˁ摧䞪˜ᨀEğer bir sözleşme şartı önceden
hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması
nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme
şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir.

Bir satıcı veya sağlayıcı, bir standart şartın münferiden
tartışıldığını ileri sürüyorsa, bunu ispat yükü ona aittir.

Bu konuda yine 4077 sayılı kanunun değişik 6 ve 31 maddelerine
dayanılarak hazırlanan Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar
Hakkındaki Yönetmeliğin 7. maddesinde “satıcı, sağlayıcı veya
kredi veren tarafından tüketici ile akdedilen sözleşmede kullanılan
haksız şartlar batıldır” hükmü getirilmiştir. Aynı
yönetmeliğin 6. maddesine göre ise “sözleşme şartlarının
tüketicinin anlayabileceği şekilde açık ve anlaşılır dille
yazılmış olması gerekir” diye belirttiğinden şikayetli banka
haksız bir uygulamaya sebebiyet vermiştir.

Aynı şekilde Yargıtay’ın 13 Hukuk Dairesi de alınan bu
masrafların hukuki mesnetten yoksun olduğunu belirtmiş ve birçok
emsal karara imza atmıştır. Ekte sunulan kararlardan da
anlaşılacağı üzere ve tüketiciden dosya masrafları vs. adı
altında tahsilat yapılmasının hukuka aykırı olduğu şeklindeki
kararları da heyetinize ekte sunuyoruz.

İş bu nedenlerden ötürü ve Hakem Heyetinizce re’sen gözetilecek
nedenlerden dolayı şikayetli bankanın müvekkilimden haksız olarak
aldığı tüm kesintilerin yasal faizi ile birlikte iadesi için hakem
heyetinize başvurmak zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER		: 4077 VE 5582 Sayılı kanunun ilgili maddeleri ve
diğer ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER		: Banka sistem kayıtları, hesap hareketleri,
Tüketici Kredi Sözleşmesi, Şikayetli bankaya gönderilen
masrafların iadesine ilişkin mektup ( ihtarname) sureti ve makbuzu ve
sair her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM		: Yukarıda açıklanan nedenler ve heyetinizce
re’sen gözetilecek nedenlerden dolayı; şikayetli bankanın
müvekkilimden haksız olarak tahsil ettiği ……. TL dosya masrafı
ve toplamda 2 kez kesilen hesap işletim ücreti adı altında kesilen
……. TL olmak üzere toplam ………. TL nin müvekkile yasal faizi
ile birlikte geri iade edilmesine karar verilmesini saygıyla vekaleten
talep ederiz.06.09.2012

										Şikayetçi Vekili

									      

Ekler				:

Şikayetli bankaya çekilen ihtarname ve posta gönderim evrakları

Tüketici kredisi sözleşme örneği

…………… Hesap No.’lu hesap hareketleri

Yargıtay Kararları

Vekaletname Sureti 


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78