Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          T.C. .................. VALİLİĞİ

Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı’na

Şikâyet Eden : ..........................- T.C:...................

Vekili :Av. ........... .............

Adresi : .............................................................

Telefon : .................

Şikâyet Edilen :....................................

Adresi : ............................

Şikâyetin Parasal Değeri : ...............................rakam (yazı)
TL

Şikâyetin Tarihi : ../../....

Şikâyetin Konusu : Komisyon tahsilatı (dosya masrafı) adı altında alınan
....- TL ” bedelin tarafıma iadesi talebimdir. (4077/6. Ve 10.
maddeleri)

Açıklamalar : 1-) X Bankası A.Ş. , ........ şubesinden ../../....
tarihinde Tüketici Kredisi adı altında nakit ödemeli kredi aldım.

2-)Banka ile işbu krediye ilişkin olarak sözleşme imzalamış
bulunmaktayım. Ancak bu sözleşmenin bir örneği tarafıma verilmediği gibi
önceden hazırlanmış matbu sözleşme olması dolayısıyla sözleşmenin
içeriğine müdahale hakkım verilmemiş ve benimle de müzakere
edilmemiştir. (4077/6. Madde )

3-)Kaldı ki sözleşmeler taraflar arasında akdedilirken, sözleşme
hürriyeti ilkesine bağlı olarak taraflar arasında dengesizliğe yol
açacak veya taraf aleyhine olacak bir maddenin hukuken bağlayıcılığı
yoktur (4077/6. Madde )

4-) Krediye bağlı sözleşmelerde dosya masrafı ve benzeri isimler altında
yapılacak kesintilerde taraf olan tüketiciye önceden bilgilendirme
yapılması zorunluluğu bulunmaktadır. Yine bu bağlamda tüketici dosya
masrafı işlemine bağlı olarak rıza ve onayını sözleşme içinde kaim
bulunan madde karşısına kendi yazısıyla tarih ve imza koyması halinde bu
sözleşmenin bağlayıcılık hükmü ile geçerliliği olacaktır. Aksi bir durum
satıcının/ kredi verenin ispat yükü yasal hüküm gereğidir (4077/6. Madde
). Eğer tüketici kendi rızası ile dosya masrafı ücretini ödemeyi kabul
etmiş olsaydı bu duruma itiraz etme hakkı bulunmayacaktı.

5-) Kredi veren, kredi sözleşmesi esnasında bu bilgileri vermek
zorundadır. Fakat bu bilgileri vermekten imtina ederek ve bilerek
tüketiciden hile ile gizleyip mağduriyetine sebebiyet vermektedir. 4077
Sayılı kanunun 10. maddesine göre; “Tüketici kredisi, tüketicilerin bir
mal veya hizmet edinmek amacıyla kredi verenden nakit olarak aldıkları
kredidir. Tüketici kredisi sözleşmesinin yazılı olarak yapılması ve bu
sözleşmenin bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur. Taraflar
arasında akdedilen sözleşmede öngörülen kredi şartları, sözleşme süresi
içerisinde tüketici aleyhine değiştirilemez. Dolayısıyla benden haksız
ve hukuksuz olarak dosya masrafı adı altında alınan ... Türk Lirası’nın
tarafıma iade edilmesi gerekir.

6-)Bahse konu şikâyet 4077 Sayılı Kanunun ilgili 22/5. Maddesi hükmü
gereğince Hakem Heyeti yetki ve görev alanı içerisinde bulunmaktadır.

7-)İşbu şikâyet ikâmesinde Hakem Heyetine başvurmak zarureti doğmuştur.

Hukuki Sebepler : 4077 Sayılı Kanun ile diğer ilgili tüm mevzuat.

Hukuki Deliller : Kredi Sözleşmesi, ödeme belgesi, ihtarname, posta
gönderi ekleri, bilirkişi incelemesi, fazlaya ilişkin delil sunma.

İstem Sonucu : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle; haksız ve
hukuksuz olarak alınmış bulunan ..... Türk Lirası bedelin tarafıma
iadesine Karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim.

30.12.2014

ŞİKAYET EDEN