Giriş yap
Kayıt ol

        BANKA KİRALIK KASA SÖZLEŞMESİ

Kiralayan Banka				: ... Şubesi

Kiracı (Adı Soyadı)				:

T.C. Kimlik Numarası			:

Kiracı Adresi				:

Kasa No				:

Kira Sözleşmesi				:

Başlangıç Tarihi				:

Kira Sözleşmesi Bitiş Tarihi		:

KASAYA KONULACAK EŞYALAR

1.	İşbu kiralık kasalar ancak vesaik, mücevherat, ticari evrak ve
senet vesair menkul kıymetler saklanması için kullanılabilir.
Yanıcı, patlayıcı maddelerle, akan, kokan ve bozulabilen maddeler
ile kanunen bulundurulması ve saklanması suç teşkil eden maddeler
konamaz.

2.	Banka emniyet tedbirleri cümlesinden olacak kiracının veya
vekilinin huzuriyle kasayı istediği zaman açtırıp muayene etmek,
kasaya konulacak kapalı paket, kutu ve kolilerin muhteviyatına bakmak
hakkını haizdir. Bu bapta her istek vukuunda kiracı kasayı bankanın
emrine hazır bulundurmaya mecburdur. Bu mükellefiyete riayet
edilmediği takdirde banka, mukaveleyi feshetmek hakkına sahiptir.

3.	Kiracı, 2. madde hükümlerine riayet etmediği takdirde bankanın
bu yönden uğrayacağı bütün zararlardan sorumlu olacaktır.

4.	Banka kiraya verdiği kasaların içine konulan şeylerden dolayı
hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. Bundan başka kaza ve mücbir
sebeplerden doğacak sonuçlardan, rutubetten, hava ‘şartlarından
meydana gelecek zarar ve ziyandan dolayı da sorumlu değildir.

5.	Bu sözleşmenin taraflarca imzalanmasından sonra kiracı birbirinin
aynı olan ve sözleşmenin bitmesinde geri verilmesi şartlı bulunan
kasanın iki anahtarını alır. Bu anahtarlardan birinin veya ikisinin
kaybedilmesi halinde kiracı zaman geçirmeden bir yazı ile bankayı
durumdan haberdar etmek zorundadır. Bu yazılı bildirimi yapmadığı
takdirde kaybetmenin sonuçlarından banka sorumlu değildir.

	Her iki anahtarın kaybolması takdirinde, kiracının huzurunda ve
kilidi kırmak suretiyle, banka kasanın açılmasına tevessül eder.
Yalnız anahtarların biri kaybolacak olursa kasanın kilidi behemehal
tadil edilecektir. Ancak tadili mümkün olmadığı takdirde
kırılarak değiştirilecektir. Kilidin tadili veya kırılmasının
gerektireceği tamirat için yapılacak masraflar kiracıya aittir.

	Kiracının kasa anahtarının eşini yaptırması kafi suretle yasak
olup, aksi takdirde doğacak sonuçlardan dolayı banka hiçbir
sorumluluk kabul etmez.

6.	Kiracı kasa dairesinin tabi tutulduğu emniyet tedbirlerine uymaya,
özel kasası kiralık kasalar dairesi memuru tarafından kilitlenirken
hazır bulunmaya ve kasa anahtarının kilitten bizzat çıkarmağa
mecburdur. Kiracının anahtarını kasanın kilidinde unutmasından
dolayı banka hiçbir sorumluluk kabul etmez.

7.	Kiracı, kiraladığı kasayı başkasına kiralamak veya devretmek
hakkına sahip değildir. Kiracı, kira sözleşmesinin imzalandığı
tarihte veya sözleşmenin yenilenmesi durumunda bankaca doktor raporu
istenmesi halinde doktor raporu vermeyi kabul eder.

8.	Kiracı kiraladığı kasanın kendi adına diğer bir kişi
tarafından kullanılabilmesi için noterden onaylı vekaletname ile
vekil tayin edebilmesinin yanı sıra Şube Müdürünün takdiri ile
bankaca hazırlanan … örnek numaralı “Kiralık Kasalar
Vekaletnamesi”ni de düzenleyebilir. Bunun için vekaletnameyi
kullanacak kişinin bankaya takdim edilmesi ve bankadan muvaffakat
alınması lazımdır. Bu vekaletname bankanın alakalı memuru
huzurunda tanzim ve müvekkil ile vekil tarafından imza olunduktan
sonra bankanın muvaffakatı da vekaletname üzerine kaydedilir.

Kiracı birden fazla şahsa vekalet veremez.

9.	Vekil veya vekillerin azli suretiyle vekaletin son bulması, ancak
keyfiyetin kiracı tarafından bankaya gidilerek bankada mahfuz
vekaletnamenin özel sütununa günü ve saati ile birlikte yazılıp
imza olunduğu veya noter kanalıyla bankaya ihbar edildiği takdirde
hüküm ifade eder.

	Kanuni sebeplerden dolayı vekalet akdinin sona ermesi, ilgilinin bu
hususu bankaya yukarıda belirten şekilde bildirilmesi halinde geçerli
olur.

10. 	Kiracı bir adi ortaklık veya tüzel kişi olduğu takdirde ancak
bu konuda yetki yerilen kimse veya kimseler kasayı kullanma hakkına
sahip olurlar.

11. 	Kiracı veya vekili kasa dairesine inerken her seferinde bu işe
tahsis edilmiş defteri (Kiralık kasalar ziyaret defteri) tarih ve saat
zikretmek suretiyle imzalamaya mecburdur.

	Ancak kiracının veya vekilinin bu mecburiyeti yerine getirmemiş
olmasından bankaya bir sorumluluk yüklenemez. Banka imzanın
sıhhatini tetkike mecbur olmayıp buna sadece selahiyetlidir.

12. 	Kiracının ölümü halinde mirasçılara kasa muhteviyatı ancak
veraset ilamının ibrazı üzerine ve hep birlikte veya müşterek
vekil veya vekilleri vasıtasıyla müracaat etmeleri şartıyla
selahiyetli vergi memuru huzurunda yapılacak bir tespitten sonra
verilebilir.

ÖDEME

13. 	Kiracı, kasanın kira bedelini peşin olarak öder. Kiracının
bankada borçlu veya alacaklı hesapları bulunduğu takdirde, banka,
kira bedelini veya bu mukaveleden doğacak sair bilcümle alacaklarını
bu hesaplara borç kaydetmeye yetkilidir.

SÜRE

14. 	İşbu kira sözleşmesi, bitim tarihinden … önce bankanın
eline geçecek şekilde göndereceği iadeli taahhütlü mektupla,
kiracı tarafından feshedilmediği takdirde kira akdi bir yıl
uzatılmış sayılır. Müteakip yıllarda da, aynı şekilde işlem
yapılır. Her halde kiracının kasayı kullanabilmesi için yıllık
kira bedelini peşin ödemiş olması lazımdır. Daha kısa süreli
kira sözleşmelerinde de aynı hükümler kira akdinin bitim tarihi
esas alınarak uygulanır.

   	Kiracı sözleşmeyi yenilemeyeceğini bildirmesine rağmen
kasanın anahtarlarını geri vermezse müteakip yılın kira bedelini
peşinen ödemeğe mecburdur.

ANAHTARLARIN İADESİ

15. 	Kiracı kira sözleşmesinin bittiği tarihten itibaren 3 ay
zarfında anahtarları banka  ya geri vermez ve yıllık kira bedelini
peşin ödemezse banka, noter huzurunda kasayı açtırmaya ve
kiracıdaki olan alacağına karşılık olmak üzere kasa
muhteviyatını karşılık olmak üzere kasa muhteviyatını almaya ve
saklamaya ve karşılık olarak, sakladığı işbu muhteviyatı
dilediği şekilde satmaya yetkilidir. Bu hususta yapılacak bütün
masraflar kiracıya ait olup satış bedellerinden mahsup etmeye banka
yetkilidir.

16.	Banka uygun gördüğü takdirde kira sözleşmesini, kira
parasının henüz geçmemiş olan süreye ait kısmını geri vererek
feshetmek hakkına haizdir. Fesih tarihinden itibaren … içinde
kiracı anahtarlarını bankaya geri vermediği takdirde banka 15.
Maddede yazılı tedbirleri uygulama hakkına sahiptir.

17.	15. madde gereğince kiralık kasadan çıkarılıp bankaca muhafaza
altına alınan eşya için kiracı, eşyanın saklı kaldığı süreye
ait bankaca yapılan masrafları cari, ticari faizleri de dahil olmak
üzere bankaya ödemeye mecburdur.

18.	Kasa birden fazla kimse namına kiralanmış ise, aksi yazılı
olarak kararlaştırılmadığı takdirde, kiracılardan her biri tek
başına kasayı açarak muhteviyatını tasarruf edebilir ve banka bu
husustan doğabilecek neticelerden hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

19.	Kiracı işbu sözleşmeyi imza ettiği anda kasanın
anahtarlarını almış bulunduğunu da tasdik eder.

DEPOZİTO

20.	Kiracı kilit değiştirme veya anahtar kaybetme ve kira bedelini
vaktinde ödememe hallerinde, karşılık olmak üzere bankaya işlem
tarihindeki geçerli depozito tutarı üzerinden bir kereye mahsus olmak
üzere depozito yatıracaktır.

	Depozitodan yapılan masraflara ve geciken kira bedeline yetecek kadar
olanının sarf ve mahsubuna banka resen yetkilidir. Kiracı bunu kabul
etmediği takdirde banka bu sözleşmeyi 15. maddedeki esaslar
dairesinde feshetmeye yetkilidir.

21.	Banka kiralık kasa dairesine asacağı bir ilanla bu sözleşmedeki
şartları her zaman değiştirmeye yetkilidir. Banka dilerse kiracı
ile tadil edilmiş şartlar uyarınca yeni bir sözleşme yapabilir.
Ancak yeni sözleşme yapılmayan hallerde bu sözleşmenin devamı
süresince kiracı, bankaca kiralık kasalar dairesinde asılı ilanda
yazılı şartlara aynen ve tamamen uymaya mecburdur.

	Kira bedelinin arttırılmasına ilişkin değişiklikler, sözleşme
süresinin bitimi tarihinden geçerli olur.

VERGİ VE GİDERLER

22.	Kiracı, kira bedeline ait gider vergisi ile halen mevcut veya
ileride ihdas edilebilecek bilcümle vergi, resim, harç ve benzeri
masrafların kendisine ait olduğunu kabul eder.

UYUŞMAZLIK

23.	Kiracı işbu sözleşmeden doğabilecek bilcümle ihtilaf, takip ve
kanuni işlemler için mahkeme ve icra dairelerini yetkili mercii olarak
kabul ettiğini beyan eder.

İKAMETGAH VE TEBLİGAT

24.	Kiracı işbu sözleşmede yazılı adresini kanuni ikametgah olarak
kabul ettiğini ve bu adrese yapılan tebligatın aynen kendisine
yapılmış sayılacağını kabul eder.

25.	Şubenin bir binadan diğer bir binaya taşınması halinde,
bankanın kasayı da yeni binaya nakletmek hakkı saklıdır.

26.	Kiracı, yukarıda yazılı şartlara tamamen uyulmaması ve bu
şartların herhangi birinin yerine getirilmemesi halinde sözleşmenin
banka tarafından bozulabileceğini, bu yüzden doğabilecek her türlü
zarar ve ziyanın tazminini, bankanın alacaklarını talep etmesi
durumunda ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

27.	İşbu 27 maddelik kira sözleşmesi, tarafların karşılıklı
mutabakatı ile ve okunduktan sonra imzalanıp, yürürlüğe
konmuştur.

KİRACI 

Ad Soyad

İmza	BANKA 

Kaşe

İmza
      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78