Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

       A.Ş.         	 ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

								

										

TALEP EDEN	:                            ;
T.C.No: 

	Adres:

KONU	: Bankanızca kullandırılan kredilere ilişkin masraf dökümü
talebimdir.

AÇIKLAMALAR	:Tarafımca 2005 yılı Şubat ayından itibaren
Şubenizden kullandığım ihtiyaç kredilerinden Müdürlüğünüzce
alınan masraflara ilişkin dökümlerin aşağıda belirttiğim kanun
hükümleri çerçevesinde tarafıma verilmesi gerekmektedir.

4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu:

Bilgi verme yükümlülüğü

MADDE 5 - Kurum ve kuruluşlar, bu Kanunda yer alan istisnalar
dışındaki her türlü bilgi veya belgeyi başvuranların
yararlanmasına sunmak ve bilgi edinme başvurularını etkin, süratli
ve doğru sonuçlandırmak üzere, gerekli idari ve teknik tedbirleri
almakla yükümlüdürler.

Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren diğer kanunların bu
Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz.

Ceza hükümleri

¤

¦

è

␃ഃ׆Ā܈愀̤摧䅄p

$

n

p

r

 

¢

¤

¦

ä

- Bu Kanunun uygulanmasında ihmali, kusuru veya kastı bulunan memurlar
ve diğer kamu görevlileri hakkında, işledikleri fiillerin genel
hükümler çerçevesinde ceza kovuşturması gerektirmesi hususu saklı
kalmak kaydıyla, tabi oldukları mevzuatta yer alan disiplin cezaları
uygulanır.

Bu Kanunla erişilen bilgi ve belgeler ticari amaçla çoğaltılamaz ve
kullanılamaz.

5411 sayılı Bankacılık Kanunu 

Müşteri hakları

MADDE 76 -Bankalar, müşterilerinin, verilen hizmetlerden kaynaklanan
her türlü sorularına cevap verecek bir sistem kurmakla ve bu hizmetle
ilgili bilgiyi müşterilerine bildirmekle yükümlüdür. Bankalar,
kredi sözleşmelerinin onaylı bir örneğini müşterilerine vermek
zorundadır. Talepleri halinde müşteri ile yapılan diğer işlemlere
ilişkin her türlü belgenin bir

örneği de müşterilere verilir. 

Dava ve şikayet haklarım saklı kalmak kaydıyla gereğinin ifasını
saygılarımla talep ederim.   

.2015

											  Talep Eden