Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          ……… TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİNE

Davacı :

Vekili :

Davalı :

Açıklamalar :

1-) Müvekkil, …………….Şubesinden ……… tarihlerinde kredi kullanmış. Bu
kredi nedeniyle banka, müvekkilden, toplam olarak ……..-TL kredi masrafı
ve istihbarat, hesap belgesi ücreti almıştır.

2-) Müvekkil adına, ……-TL asıl alacak, …..-TL işlemiş faiz olmak üzere
toplam ……TL nin davalı bankadan alınıp müvekkile ödenmesi için, Bilecik
İcra Müdürlüğü’nün ……. dosya numarasıyla icra takibine başlanılmış ve
davalı bankaya 7 örnek ödeme emri tebliğ edilmiştir.

3-) Davalı banka, vekili aracılığıyla bu icra takibine itiraz etmiş ve
bu itiraz neticesinde , …… İcra Müdürlüğü takibin durdurulmasına karar
vermiştir. Davalının haksız itirazının iptali için Heyetinize başvurma
zarureti hasıl olmuştur.

4-) Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 2011/357 Esas , 2011/7678 Karar sayılı
ilamında “ banka sadece kredinin verilmesi için zorunlu masrafları
tüketiciden isteyebilir . Kredi verilmesi için gereken zorunlu
masrafların neler olduğu konusunda ispat yükü ise bankaya aittir. Aksi
halde diğer ücret ve masraflar adı altında maktuen belirlenen miktarın
tüketiciden alınacağına dair hükmün yukarıda açıklanan yasa ve
yönetmelik hükümleri karşısında haksız şart olduğunun kabulü gerekir. “
demektedir. Bu Yargıtay Kararı ve Tüketici Kanunu düzenlemeleri birlikte
değerlendirildiğinde , haksız olarak kesilen miktarları müvekkilin
istemesi doğrudur. Bu konudaki icra takibine bankanın itirazı ise haksız
ve kötü niyetli olup dosyayı sürüncemede bırakmak ve para ödemesini
geciktirmek içindir.

5-) Ayrıca yine bankanın faize itiraz etmesi de yanlıştır. Örnek
Yargıtay Kararlarında bu tür alacaklara bankanın kesinti tarihinden
itibaren avans faiz uygulanacağı da belirtilmektedir. Yine asıl alacak
miktarı likit olduğundan ve davalı bankanın itirazı kötüniyetli
olduğundan asıl alacağın % 20 sinden aşağı olmamak kaydıyla icra inkar
tazminatına da hükmedilmesini talep ediyoruz.

Hukuki Sebepler :6502 Sayılı Kanun ile diğer ilgili mevzuat.

Hukuki Deliller :Kredi sözleşmesi, ödeme belgeleri, müvekkile ait hesap
dökümleri emsal yargı kararları ve sair deliller. …… İcra Müdürlüğü’nün
2014/11063 Esas numaralı dosyası,

İstem ve Sonuç : Arz ve izah olunan nedenlerden dolayı, Davalı bankanın
tüm itirazlarının iptali ile takibin devamına , davalı banka takibe
haksız olarak itiraz ettiğinden asıl alacağın % 20 ‘sinden az olmamak
üzere icra inkar tazminatına ve Yargılama giderleri ile ücreti vekâletin
de davalıya tahmiline karar verilmesini saygıyla bilvekale talep ederim.

Davacı Vekili

Av.