Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     İSTANBUL NÖBETÇİ TÜKETİCİ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE     
			 	     Gönderilmek Üzere     

   			 TÜKETİCİ MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE 

    			        			  KAYSERİ                
               

DAVACI	 : 

VEKİLİ			 : 

DAVALI		 : T.C. Ziraat Bankası A.Ş. – Sefaköy Şubesi - Kayseri

ADRES	 : Fevzi Çakmak Mah. Ahmet Kocabıyık Sok. No:10 Sefaköy
Küçükçekmece/İSTANBUL

DAVA KONUSU	 :Davalı bankadan kullanılan kredi nedeniyle
müvekkilden, dosya masrafı, komisyon tutarı, ekspertiz ücreti,
İpotek tesis ücreti, ipotek fek ücreti, erken ödeme tahsilatı v.d
adlar altında alınan toplam 2.000,00-TL bedelden, Yargıtay
içtihadında belirtildiği üzere bankanın zorunlu masraflarını
tespit kabiliyetimiz bulunmadığından ve bankadan gelecek yazı
cevabı ile sunulacak bilirkişi raporuna göre HMK 107. Madde uyarınca
fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik
1.500,00-TL’ sinin iadesi isteminden ibarettir.

DAVA DEĞERİ	 : Fazlaya ilişkin tüm dava ve talep haklarımız
saklı kalmak kaydıyla 1.500,00 TL.

AÇIKLAMALAR	 : 

1- Davacı müvekkil müşteri hesap numarası ve tüketici sıfatı ile
İstanbul T.C. Ziraat Bankası A.Ş. , Sefaköy Şubesine başvurarak
20.12.2010 yılında nakit ödemeli konut kredisi kullanmıştır.
Kullanmış olduğu işbu kredi için müvekkilin hesabından; dosya
masrafı, kredi tahsis ücreti, komisyon ve masraf adı altında alınan
2.000,00 TL müvekkilin bilgisi dışında ve ona danışılmadan usule
ve yasaya aykırı olarak kesinti yapılmıştır. (EK: 1 )
(Yargılamanın hızlı yürümesi açısından öninceleme ile
birlikte, davalı bankaya kullandırılmış olan konut kredisine
ilişkin dosyanın gönderilmesi hususunda müzekkere yazılmasını
talep ediyoruz.)

2- Davalı banka bu paraları hiçbir yasal dayanağı bulunmadan,
sözleşme öncesi bilgi formu ve sözleşmede yer almadığı halde
müvekkilden tahsil etmiştir. Bankaların sözleşmede yer almadığı
halde müşterilerinden tahsil ettiği bu ücretlerin haksız olduğu ve
tüketiciye iade edilmesi gerektiği, dilekçemiz ekinde sunduğumuz
yerel mahkeme kararları ve Yargıtay kararları ile açıkça tespit
edilmiştir.

3- Müvekkilim, banka ile işbu krediye ilişkin olarak sözleşme
imzalamış, ancak bu sözleşmenin bir örneği tarafına verilmediği
gibi önceden hazırlanmış matbu sözleşme olması dolayısıyla
sözleşmenin içeriğine müdahale hakkı verilmemiş ve müzakere
edilmemiştir (4077/6. Madde ). Kaldı ki sözleşmeler taraflar
arasında akdedilirken, sözleşme hürriyeti ilkesine bağlı olarak
taraflar arasında dengesizliğe yol açacak veya taraf aleyhine olacak
bir maddenin hukuken bağlayıcılığı yoktur (4077/6. Madde ).

4- Krediye bağlı sözleşmelerde dosya masrafı ve benzeri isimler
altında yapılacak kesintilerde taraf olan tüketiciye önceden
bilgilendirme yapılması zorunluluğu bulunmaktadır. Yine bu bağlamda
tüketici dosya masrafı işlemine bağlı olarak rıza ve onayını
sözleşme içinde kaim bulunan madde karşısına kendi yazısıyla
tarih ve imza koyması halinde bu sözleşmenin bağlayıcılık hükmü
ile geçerliliği olacaktır. Aksi bir durum bu madde hükümlerinin
bağlayıcılığı bulunmamaktadır (4077/6. Madde ). 

 5- Kredi veren, kredi sözleşmesi esnasında bu bilgileri vermek
zorundadır. Fakat bu bilgileri vermekten imtina ederek ve bilerek
tüketiciden hile ile gizleyip mağduriyetine sebebiyet vermektedir.
Şöyle ki; 4077 Sayılı kanunun 10. maddesine göre; “Tüketici
kredisi, tüketicilerin bir mal veya hizmet edinmek amacıyla kredi
verenden nakit olarak aldıkları kredidir. Tüketici kredisi
sözleşmesinin yazılı olarak yapılması ve bu sözleşmenin bir
nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur. Taraflar arasında
akdedilen sözleşmede öngörülen kredi şartları, sözleşme süresi
içerisinde tüketici aleyhine değiştirilemez. Sözleşmede;-

            a) Tüketici kredisi tutarı,

            b) Faiz ve diğer unsurlarla birlikte toplam
borç tutarı,

hÃ

 hÃ

hÃ

R

hÃ

$

&

>

@

P

R

R

p

¢

Ü

ê

ì

hÃ

hÃ

hÃ

␃ሃĀ愀̤摧䌃\ጀ            c) Faizin
hesaplandığı yıllık oran,

            d) Ödeme tarihleri, anapara, faiz, fon ve diğer
masrafların ayrı ayrı belirtildiği ödeme planı,  

            e) İstenecek teminatlar,  

            f) Akdi faiz oranının yüzde otuz fazlasını
geçmemek üzere gecikme faizi oranı,

            g) Borçlunun temerrüde düşmesinin hukuki
sonuçları,

            h) Kredinin vadesinden önce kapatılmasına
ilişkin şartlar,

            ı) Kredinin yabancı para birimi cinsinden
kullandırılması durumunda, geri ödemeye ilişkin taksitlerin ve
toplam kredi tutarının hesaplanmasında, hangi tarihteki kurun dikkate
alınacağına ilişkin şartlar,

6- Böylelikle, sözleşme ve sözleşme öncesi bilgi formu
incelendiğinde matbu standart bir sözleşme olduğu, masraf, komisyon
v.d adlar altında alınacak ücretlerin ve miktarlarının
belirtilmemiş olduğu, tüketicinin açıkça bilgilenip müzakere
ederek kabul ettiği masraf bulunmadığı, tüm bu nedenlerle de masraf
alınacağına ilişkin standart sözleşme hükmünün haksız şart
teşkil ettiği ve geçersiz olduğu her türlü izahtan varestedir.
Bahsetmiş olduğumuz bu durum Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 27.06.2011
tarih 2011/3576 E.- 2011/10221 K. sayılı ilamı, Yargıtay 13. Hukuk
Dairesi 26.01.2012 tarih 2011/8196 E.- 2012/1183 K. sayılı ilamı,
Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 01.03.2011 tarih 2010/11726 E.- 2011/1870
K. sayılı ilamı ve de Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 15.12.2011 tarih
ve 2011/9823 E. – 2011/19204 K. Yargıtay 13. HD. 05.03.2013 tarih,
2013/4374 E. 2013/5267 K. sayılı ilamıyla desteklenmektedir.

7- Müvekkil iş bu krediyi kullanırken kendisinden ekspertiz ücreti
adı altında da bir ücret tahsil edilmiştir. Ancak bu ekspertizin
bankanın kendi çalışanı mı yoksa dışarıdan temin edilen bir
kişi mi olduğu tarafımızca bilinmemekte olup davalı bankaca buna
ilişkin herhangi bir bilgi ve belge de verilmemektedir. Bu nedenle
tarafımızdan tahsil edilen ekspertiz ücretinin dayanağının ne
olduğunu da davalı bankanın ispatlaması, eğer dışarıdan bir
hizmet alındıysa da bu hizmetin faturalandırılması gerekmektedir.
Aksi takdirde bu ücretin de haksız olarak alındığı ortaya
çıkacak ve tarafımıza iade edilmesi gerekecektir. 	

             Yukarıda izah edilenler sebebiyle
müvekkilimden kullanmış olduğu krediye ait haksız yere dosya
masrafı, kredi tahsis ücreti, komisyon ve masraf adı altında alınan
bedellerin iadesi için iş bu davanın açılması zorunluluğu hasıl
olmuştur. 

HUKUKİ NEDENLER : 4077 Sayılı Kanun, Borçlar Kanunu, TTK ve sair
yasal mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER  : Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 2010/ 11726 E. Ve
2011 / 1870 k. Sayılı ilamı, Yargıtay 13. HD. 05.03.2013 tarih,
2013/4374 E. 2013/5267 K. Sayılı kararı ve Emsal Kararları, Kredi
Sözleşmesi, Banka Kayıtları, Masraf Dekontları, bilirkişi, yemin,
sair yasal deliller 

SONUÇ VE İSTEM 	 : Yukarıda açıklanan nedenlerle fazlaya ilişkin
haklarımız saklı kalmak kaydıyla; müvekkilden dosya masrafı,
komisyon, ekspertiz ücreti ,ekstre ücreti gibi adlar altında haksız
olarak tahsil edilen toplam ödenen toplam 2.000,00 TL’nin şimdilik
1.500,00 TL ‘sinin dava tarihinden itibaren işleyecek reeskont avans 
faizi ile birlikte iadesine, tüm yargılama gideri ve vekalet
ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini bilvekale
mahkemenizden arz ve talep ederiz. 20.03.2014

				                          	        
  Davacı Vekili

                                    
               			 

EKLER: 1- Kesintiyi Gösterir Banka Dekontları.

 2- Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 2010/ 11726 E. Ve 2011 / 1870 k.
Sayılı ilamı,  

    Yargıtay 13. HD. 05.03.2013 tarih, 2013/4374 E. 2013/5267 K.
Sayılı kararı 

 3- Bir adet onaylı vekâletname sureti.