Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

        ..........'NE

DAVACI	:	..........

VEKİLİ

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)	:	..........

ADRES

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)	:	..........

DAVALI	:	..........

KONU	:	Babalığın hükmen tayini ve tazminat talebimizden ibarettir.AÇIKLAMALAR		  :

1-) Müvekkilimiz ile davalı , …/…/… - …/…/… tarihleri
arasında …..… adresinde fiilen birlikte yaşamış olup bu
birliktelik ileride gerçekleşmesi planlanan evlilik nedeniyle …..
yıl sürdürülmüştür. Söz konusu birliktelik sırasında
müvekkilim ile davalı arasında yaşanan cinsel birliktelik
neticesinde müvekkilim hamile kalmış olup bu olay sonucunda davalıya
defalarca kez resmi olarak evlenmek istediğini söylemiş ancak davalı
tarafından gerçekleşeceği vaat edilen evlilik bir türlü
gerçekleşmemiştir. Davalı hamile kalan müvekkilimle resmi olarak
nikahlanmamakla birlikte aynı zamanda fiili birliktelik sürerken
başka bir kadınla ilişki yaşamaya başlamıştır. Müvekkilim söz
konusu birlikteliği öğrenmesine rağmen evi terk etmemiş, davalıyı
bu şartlar altında bile evlenmeye ikna etmek için uğraşmıştır.
Ancak davalı evlenmeyi kabul etmediği gibi …./…../….. tarihinde
evi terk etmiştir. 

摧䡏›ఀ isimleri yer alan ilgililer de, mahkemenizce uygun
görülmesi halinde duruma ilişkin izahat verecektir.

3-) Küçük ……… …/…/… tarihinde doğmuştur. (EK -3)
Davalı doğumdan sonra müvekkilimizi ve çocuğu hiçbir şekilde
aramamış ve hatta en azından mali yükümlülüklerini yerine
getirmek için dahi olsa hiçbir çaba içerisine girmemiştir.

4-) Davalı, müvekkil ile ortak bir çocuklarının olacağını
baştan beri bilmektedir. Ve hatta müvekkil hamile iken davalı ile
birlikte çekilmiş fotoğrafları da mevcuttur. (EK –4) Ayrıca
davalının küçük …..’ın babası olduğu yapılacak araştırma
ve incelemelerle de belirlenebilecektir. 

5-) Tüm bu nedenlerle Mahkemenizden küçük ……’ın babasının
davalı olduğunun tespitini ve ….. TL doğum giderinin, …….. TL
geçim giderinin, ……….. TL gebelik ve doğumun gerektirdiği
giderlerin davalıdan tahsilini talep etme zorunluluğu hasıl
olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER	: 4721 S. K. m. 301, 302, 303, 304

HUKUKİ DELİLLER	: Hastane Doğum kaydı, nüfus kayıtları, DNA
Testi, fotoğraflar, 					tanık beyanları

SONUÇ VE İSTEM		: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalının
küçük ……..’ın babası olarak tespitine, ….. TL doğum
gideri, ……. TL doğumdan önceki ve sonraki altışar haftalık
geçim giderleri ve ……. TL gebelik ve doğumun gerektirdiği diğer
giderler olmak üzere toplam … TL.’nin davalıdan alınmasına,
yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa
yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep
ederim. ..........

EKLER:	1-) …/…/… tarihli …. Hastanesi makbuzları

		2-) Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri
konuları gösterir tanık 			listesi

		3-) …/…/… tarihli …. Hastanesi doğum kayıtları

		4-) Müvekkil hamile iken davalı ile çekildikleri 4 adet fotoğraf

		5-) Bir adet onaylı vekaletname örneği

Davacı Vekili