Giriş yap
Kayıt ol

        AZİLNAME

KEŞİDECİ :….

ADRES :….

MUHATAP :Av…

…

KONU :Vekaletten azil hakkındadır.

AÇIKLAMALAR :

Sayın muhatap;

1. Tarih ve yevmiye numarasını ile noterliğini hatırlayamadığım
  vekaletname ile sizi tanımamakla beraber Av. ... ile
  müştereken vekil tayin etmiştim.

2. Kartal 1 İş Mahkemesi’nin 2010/798 E ve Kartal 2 İş Mahkemesi’nin
  2011/117 Esas ve daha bilmediğim birçok dosyada hem davalı hemde
  davacı vekilliği yaptığınızı öğrenmiş bulunuyorum.

3. Meslek ilkelerine ve iş etiğine aykırı olan bu davranışlarınız benim
  hak ve hukukumu koruyamayacağınız düşüncesine sevk etmiştir.

4. Yukarıda izah ettiğim nedenlerden dolayı tüm vekâletten ve
  yetkilerden azlettim. Bundan sonra adıma herhangi bir işlem yapmaya
  yetkili bulunmadığınızı, yetkinize dayanarak başkasını da benim
  adıma vekil tayin etmiş iseniz onları da vekillikten azletmenizi
  doğal göreviniz olduğunu aksi takdir de doğacak tüm sorumluluğun
  tarafınıza ait olacağını bildiririm.

Sayın noter 3 nüshadan ibaret iş bu azilnamenin bir suretinin dairenizde
hıfzı ile bir

suretinin karşı tarafa tebliğini, bir suretinin de tebliğ şerhli olarak
tarafıma verilmesini

saygılarımla arz ederim. 08.06.2012

Keşideci

M.Ö

      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78