Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          ADLİ YARDIM TALEPLİDİR.

İZMİR NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’ NE

DAVACI :…………………….. ( T.C………………..)

VEKİLİ :

( Adres Antettedir.)

DAVALI : …………………… (T.C ………………….)

ADRES : …………………………………. Bornova/ İZMİR

KONU : Ayrı yaşamakta haklı olan eş ve çocuk için TEDBİR NAFAKASI

talebimizdir.

AÇIKLAMALAR : 1-) Müvekkil ……….. ile eşi 2010 tarihinde evlenmişler ve
bu evliliklerinden 29.03.2013 doğumlu GÜLER isminde bir çocukları
bulunmaktadır.

2-) Evliliklerinin ilk yıllarından beri davalı eşin alkol alışkanlığı
yüzünden evlilik birliğinin mutsuz süregelmesine rağmen müvekkilim, bir
eş olarak üzerine düşeni yerine getirmeye gayret etmiş, davalı tarafa
yardımcı olmaya, davalı tarafın sıkıntılarını paylaşmaya çalışmıştır.
Buna rağmen, davalı taraf, müvekkilimin kendisine yardımcı olma
çabalarına karşılık vermediği gibi hiçbir zaman evlilik birliğine olan
sorumluluklarını da yerine getirmemiştir.

3-) Ayrıca Davalı eş …………………’ nın alkol alışkanlığının olması ve alkol
aldığı zaman müvekkil davacı ……………….’ ya yönelik birçok kez şiddet
uygulaması nedeni ile müvekkilimin şikayeti üzerine davalı eş ………………..
hakkında İzmir 6. Aile Mahkemesinin 2015/…..D.İş ve Karar sayılı
kararınca 6284 sayılı kanunlardaki tedbirlere hükmedilmiştir. (Ek 1)

4-) Davalı eş H….. TEKSTİL’ de sigortalı olarak çalışmakta olup yaklaşık
2.500 TL maaş almaktadır ancak davalı eşin alkol kullanması ve alkol
aldığı zaman şiddet uygulaması nedeni ile davacı müvekkil ile bir
süredir ayrı yaşamaktadırlar. Davalı eşin evlilik birliğinden doğan
sorumlulukları yerine getirmekten imtina etmesi nedeniyle müvekkilim ile
birlikte müşterek oturdukları evin kirasını yaklaşık 7 aydır ödememiş
müvekkilimi çocuğuyla birlikte zor durumda bırakmıştır. Müvekkilim …………
ise ev hanımı olup, hiçbir geliri bulunmadığı gibi komşularının ve
ailesinin yardımıyla geçimini sürdürmektedir.

ADLİ YARDIM TALEBİMİZE İLİŞKİN :

5-) Yukarıda tarafların, kısaca ekonomik durumu izah edildiği üzere;
Müvekkil ……….., ev hanımı olup, hiçbir gelir ve desteğe sahip değildir.
Müvekkil çocuğunun küçük olması nedeniyle de çalışamamaktadır. Bu
nedenle, İzmir Barosu’na 10.06.2015 tarihinde yapmış olduğu adli yardım
talebine ilişkin belgeler ile bu talep karşılığında kendisinden istenen
durumu tevsik edici belgeler, dilekçemiz ekinde (EK 2) mahkemenizin
tetkiklerine sunulmuştur. Bu belgelerin incelenmesi ile de açıkça
anlaşılacağı üzere, müvekkilimin yargılama masraflarını karşılayacak
durumu yoktur. Bu nedenle, öncelikle, müvekkilim yararına ADLİ YARDIM
TALEBİNİN KABULÜNE karar verilmesini talep ediyoruz.

6-). Evliliğin geleceği meçhul olmakla birlikte müvekkilimiz, çocuğunun
geleceği açısından, şu an için boşanma davası açmak niyetinde değildir.
Ancak Müvekkil ……..kendisinin ve çocuğunun geçimini sağlayabilmesi için
eşinin yardımına ihtiyacı olduğundan iş bu davanın açılması mecburiyeti
hasıl olmuştur.

7-) Davalıdan müvekkilimiz için ayda 400 TL, müşterek çocuk ………… için de
400 TL toplam aylık 800 TL TEDBİR NAFAKASI talep ediyoruz. ?

HUKUKİ SEBEPLER : TMK ilgili hükümleri ve sair ilgili mevzuat

DELİLLER :

-İzmir 6. Aile Mahkemesinin 2015/….D.İş ve K. Sayılı kararı,

-İkametgah bilgileri, fakirlik ilmühaberi ve adli yardım evrakları

-Tanık Beyanı (Tanık isim ve adresleri bilhare bildirilecektir.

- Nüfus Kaydı, ilgili her türlü yasal delil

TALEP-SONUÇ :Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle;

Öncelikle;

1-)Adli Yardım Talebimizin Kabulüne,

2-) Ayrı yaşamakta olan müvekkilim için 400 TL, müşterek çocuk ……………..
için 400 TL olmak üzere, aylık toplam 800 TL nafakanın davalıdan
alınarak davacı müvekkile verilmesini,

3-) Yargılama Giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesini

Sayın mahkemeden saygılarımla arz ve talep ederim.22.07.2015

Ek: Onaylı Vekaletname sureti Davacı

İkametgah Belgesi ……………… …………………

Fakirlik Belgesi Vekili

Nüfus Kayıt Örneği Av.

İzmir 6. Aile Mahkemesinin 2015/…. D.İş ve Karar

Adli Yardıma İlişkin Evrak suretleri