Giriş yap
Kayıt ol

        İHTARNAME

KEŞİDECİ :

VEKİLİ :

ADRESİ :antettedir.

MUHATAP :

ADRESİ :

KONUSU :Ayıplı satılan aracın bedelinin iadesi talebinin ihtarıdır.

AÇIKLAMALAR :1-Ekli vekaletname uyarınca keşideci vekiliyim.

2-Adınıza kayıtlı …………Plaka sayılı OPEL Marka 2001 Model ASTRA 1.7.NB
DIESEL Tip ………………. nolu aracı vekil eden keşideci ... ‘a
Antalya…. Noterliğinin 26.02.2013 tarih ve 06693 yevmiye nolu Araç Satış
Sözleşmesi ile …………….-TL bedelle sattınız.

3-Satım konusu aracın üzerinde aracın km …………… olduğu halde ,
gerçekte……….. -km olduğu yapılan araştırma neticesinde ortaya çıkmıştır.
Vekil eden keşideciye tarafınızdan ayıplı mal satılmıştır.

 4-2-) 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ‘un 4.
 maddesinde;

“Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda ya da reklam
ve ilânlarında yer alan veya satıcı tarafından bildirilen veya
standardında veya teknik düzenlemesinde tespit edilen nitelik veya
niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan ya da tahsis veya kullanım
amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları
azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler
içeren mallar, ayıplı mal olarak kabul edilir.

 Tüketici, malın teslimi tarihinden itibaren otuz gün içerisinde ayıbı
 satıcıya bildirmekle

yükümlüdür. Tüketici bu durumda, bedel iadesini de içeren sözleşmeden
dönme, malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi veya ayıp oranında bedel
indirimi ya da ücretsiz onarım isteme haklarına sahiptir. Satıcı,
tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.
Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte ayıplı malın neden
olduğu ölüm ve/veya yaralanmaya yol açan ve/veya kullanımdaki diğer
mallarda zarara neden olan hallerde imalatçı-üreticiden tazminat isteme
hakkına da sahiptir. “düzenlemesi yer almaktadır.

 3-) Müvekkilimiz aracı üzerinde yazan km üzerinden değerlendirerek
 satım konusu

bedeli ödemiştir. Ne var ki bu durumda aracın değeri daha da düşüktür.Bu
husus vekil eden keşideciden gizlenmiştir. Bu ha laracın ekonomik
değerini düşürmektedir.

 4-) Yasal sorumluluklarınızı yerine getireceğinize inandığımızdan
 yargı yoluna

gitmeden durumu ileterek tarafınızı uyarmak uygun bulunmuştur. İşbu
ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren 7 (yedi) gün içinde
müvekkilimize satılan araç bedelini Bank…………………………. Merkez Şubesi nolu
hesabına yatırarak , aracın devrini geri alınız.Aksi halde aleyhinize
yasal yollara başvuracağımızı, mahkeme masrafları ve vekalet ücretinin
tarafınıza yükleneceğini ihtar ediyoruz.

 Keşideci Vekili

Sayın Noter ,3 (üç ) nüshadan ibaret iş bu ihtarnamenin bir suretinin
muhataba tebliğini ,tebliğ şerhini havi bir suretinin tarafımıza
verilmesini ,bir suretinin de dairenizde saklanmasını talep ederim.

 Keşideci Vekili

      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78