Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

                   NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ
HÂKİMLİĞİ’NE

										

TESPİT İSTEMİNDE 

BULUNAN   	: 

VEKİLLERİ		: 

                      

KARŞI TARAF 	: 

KONU	        	: Ayıplı malın tespiti istemimizden ibarettir. 

AÇIKLAMALAR	:

            1-Müvekkilimiz ile karşı taraf arasında
nitelikleri ekteki belgede gösterilen ………………… modeli
makinenin alımı konusunda sözleşme akdedilmiştir. Bu sözleşme
neticesinde müvekkilimize sözleşmeye konu makine teslim edilmiş
ancak söz konusu makine müvekkilimizce hiç kullanılamadan yapılan
muayene sırasında ayıplı olduğu anlaşılmıştır. Bunun üzerine
karşı taraf ile telefonla yapılan görüşmeler sonrası mail
ortamında da gerekli inceleme ve onarma işlemleri için müvekkil
işyerine gelineceği ve yerinde inceleme yapılacağı beyan edilmişse
de randevu günü söz konusu inceleme yapılmamıştır.

            2- Müvekkilimiz mail ortamında da defalarca kez
karşı tarafı uyarması ve randevu günü istemesine karşılık
herhangi bir cevap alamamıştır. Görüldüğü üzere sözleşme
gereğince üzerine düşen yükümlülükleri yerine getiren ve
ayıplı mal nedeni ile muayene ve ihbar külfetlerini süresi içinde
gerek mail ortamında gerekse şifahi görüşmelerle yerine getiren
müvekkilimiz söz konusu makinedeki ayıbın giderilmemesi nedeni ile
mağdur edilmiş durumdadır.

À

ü

h

h

h

h

h

h

h

&n yapılacak keşif ve bilirkişi incelemeleri ile tespit edilmesi,
tüm bu hususların aydınlatılmasına hizmet edecektir. 

           4- Ayıplı mal dolayısı ile doğan
haklarımızı kullanmak için açacağımız davada temel olmak üzere
ve aradan geçecek zamanda delillerin tespitinde zorluk ve dolayısıyla
hak kaybı yaşanmaması ve meydana gelebilecek zararların önlenmesi
amacıyla tespit için mahkemenize başvurmak zorunluluğu hasıl
olmuştur.

H.NEDENLER	: 6100 S.K. 2918 S.K. ve ilgili mevzuat.

H.DELİLLER	      : Sözleşme, Makinenin Özelliklerini Gösterir
Nitelikte Mali Teklif Formu, Mail Çıktıları, Keşif, Bilirkişi
İncelemesi, Tanık Beyanları ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM	  : Yukarıda açıkladığımız ve Sayın
Mahkemenizin kendiliğinden gözeteceği diğer gerektirici nedenlerle
söz konusu sözleşmeye istinaden müvekkilimize teslim edilen
makinedeki ayıplar ile aleyhinde tespit istenenin ayıplı mal
dolayısı ile kendisine yüklenen yükümlülük ve edimlerinin neler
olduğunun; bu edimlerin eksiksiz ve tam olarak yerine
getirilmediğinin; makinenin tamiratının ne kadar süreceğinin,
şimdiye kadar makinenin kullanılmamasından dolayı uğranılan ve
makinenin tamir edileceği sürede kullanılamaması nedeni ile
uğranacak tüm zararların (Tüm yasal hak ve taleplerimiz saklı
kalmak kaydıyla) tespit edilmesini, yargılama giderleri ve vekâlet
ücretinin karşı taraflara yükletilmesine karar verilmesini
vekâleten arz ve talep ederiz. ………………….

                                    
    

                                    
         Tespit İsteminde Bulunan Vekili