Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          … NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI		: Ad soyadı (T.C.:…)

 			  Adres

 

VEKİLİ		:Av. …

DAVALI		: Ad soyadı (T.C.:…)

 			  Adres

KONU		: Alacak (Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla
şimdilik … TL )

AÇIKLAMALAR	: 

1-Müvekkil … adresinde yer alan taşınmazda çelik kapı, Amerikan
panel kapı, laminant parke, duş teknesi, mutfak dolabı, granit
tezgah, PVC pencere ve vasistas yapılması amacıyla …/…/…
tarihinde davalı ile iş protokolü imzalamış ve sözleşmede yer
alan işlerin yapılması ve bedellerinin ödenmesi konusunda taraflar
karşılıklı olarak anlaşmışlardır. (EK-1)

2-Müvekkil taşınmazın tesliminden sonra yaptığı incelemede
işlerin bir kısmının hiç yapılmadığını, yapılanların ise
kusurlu ve özensiz olduğunu görmüştür. Müvekkil bu eksikliklerin
düzeltilmesi için karşı yana müteaddit defalar sözlü olarak
uyarılarda bulunmuş, ayrıca … Noterliğinin … yevmiye no ve
…/…/… tarihli ihtarnamesi ile de bu eksiklikleri yazılı olarak
bildirmiştir. (EK-2) Söz konusu ihtarname ile temerrüt sağlanmış
olmasına karşın mevcut durumda herhangi bir düzelme olmamış, hatta
davalı tarafın müvekkile cevap olarak göndermiş olduğu ihtarname
ile ayıp ve eksiklikler kabul edilmemiştir. (EK-3)

 TL bedel gerekeceğine dair rapor verilmiştir. (EK-4)

4-Müvekkil davalı ile arasındaki sözleşme uyarınca üzerine
düşen edimi yerine getirmiş ancak davalı üzerine düşen edimi
gereği gibi yerine getirmemiştir. Müvekkil ayrıca karşı tarafın
sözleşmeye aykırı hareketleri sonucunda bir takım yargılama
giderleri yapmak zorunda kalmıştır. Bu sebeple ekte yer alan
bilirkişi raporunda belirtilen … TL’nin ve tespit için yapılan
masrafların tarafımıza ödenmesi için işbu davayı açmak
zorunluluğu doğmuştur.

DELİLLER		: … Noterliğinin … yevmiye no ve … tarihli
ihtarnamesi, … Noterliğinin … yevmiye no ve … tarihli
ihtarnamesi, … Noterliğinin … yevmiye no ve … tarihli düzenleme
şeklinde vekaletname, … Sulh Hukuk Mahkemesi’nin … D.İş
sayılı dosyası ile bu dosyada verilen … tarihli bilirkişi raporu,
taraflar arasında imzalanan … tarihli iş protokülü, bilirkişi
incelemesi, tanık anlatımları, keşif ve her türlü yasal delil.

İSTEM SONUCU	: 

			Yukarıda sunulan ve açıklanan nedenlerle;

			Fazlaya dair talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydı ile,

			Bilirkişi raporu ile tespit olunan … TL’nin … tarihinden
itibaren hesaplanacak yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline,

			Tespit dosyasında yapılan masrafın, yargılama giderleri ve
vekalet ücretinin karşı taraf üzerinde bırakılmasına karar
verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

Ek

1- … tarihli iş protokolü fotokopisi

2-Müvekkil tarafından gönderilen …Noterliği’nin … yevmiye nolu
 İhtarnamesi

3-Davalı tarafından gönderilen … Noterliği’nin … yevmiye nolu 
İhtarnamesi

4-… Noterliğinin … yevmiye no ve … tarihli düzenleme şeklinde
vekaletname

5- Bilirkişi raporu

									Av. …