Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     				TÜKETİCİ MAHKEMESİNE

								   ANKARA

DAVACI			: .......................... AÇIKGÖZ  – T.C.Kimlik No:
......................			 	  ................................... 
Gölbaşı/ANKARA

VEKİLLERİ			: Av.Murat AN – Av. Deniz BEKTAŞ 

 	  Adres Antettedir.

DAVALILAR		: 1) ................... OTOMOTİV A.Ş.

				 ............................... ALTUNİZADE / İSTANBUL

				  2).............................. OTOMOTİV SAN. ve TİC A.Ş

				   ..................................Yenişehir/SAMSUN

DAVA KONUSU         : Ayıplı çıkan otomobilin iadesi ile
araca ödenen 86.520,14’ nin fatura tarihinden itibaren işleyecek
avans faizi ile müvekkile geri ödenmesine karar verilmesi talebidir. 

D. DEĞERİ			: 86.520,14 TL (Fazlaya ilişkin haklarımız saklıdır)

AÇIKLAMALAR	:

Müvekkil, davalı ..........................San. ve Tic. A.Ş’den 

24.03.2014 tarihinde 86.520,14 TL karşılığında
....................... model sıfır kilometre araç satın almıştır
(EK 1: Fatura Örneği). Müvekkil aracı ile ilk trafiğe çıktığı
andan itibaren sorunlar yaşamaya başlamıştır. Söz konusu
sorunların giderilmesi için araç devamlı olarak yetkili servise
götürülmüştür. Müvekkilin şikayetleri üzerine ...... Yetkili
Servisi ........................................ San. Tic. Ltd Şti.
tarafından araç üzerinde yapılan işlemler elimizdeki belgeleriyle
şu şekildedir; 

26.04.2014 tarihinde alındıktan yalnızca 1 ay sonra aracın
bagajından gelen sesler üzerine araç servise götürülmüş olup,
aracın kilit ünitesi değiştirilmiştir. (EK 2: 26/04/2014 tarihli
iş emri formu)

26.08.2014 tarihinde kilometre saat ekranında kayma olduğu saat
sıfırlanıp sonra normale döndüğü, tavan perdesinin açılırken
ses çıkardığı, kapı ayarlarının bozuk olduğu yönündeki
sıkıntıları üzerine araç servise götürülmüştür. Yapılan
inceleme neticesinde J11 Radyo CD programlama yapılmış ve iş emri
formuna sadece Radyo CD programlama işlemi ve genel 10.000 bakım
işlemleri yapılmıştır. (EK 3: 26/08/2014 tarihli iş emri formu)

20.01.2015 tarihinde lastiklerin iç taraftan yemesi ve aracın sabah
ilk çalışmada anahtar tanımı hatası vermesi şikayetleriyle araç
servise götürülmüştür. Bu sorun tespit edilerek sorun merkeze
iletilmiştir. (EK 4: 20/01/2015 tarihli iş emri formu)

06.03.2015 tarihinde direksiyondan metal sürtme sesi gelmesi,
lastiklerin içten aşınması, tavan perdesinin açılıp kapanırken
çatırtı şeklinde ses gelmesi, sileceklerin genellikle
çalışmaması bazen çalışırken kendiliğinden durması, anahtar
tanıma hatası vermesi ve gösterge ekranında kayma olması
şikayetleri ile araç yetkili servise götürülmüş, gösterge,
silecek motoru, kumanda ve silecek kolunun değişim kararı alınmış
ve müvekkil isteği üzerine değişim yapılmadığı iş emri formuna
yazılmış ve aracın 20.000 km bakımı yapılmıştır.  (EK 5:
06/03/2015 tarihli iş emri formu) 

		Önemle belirtmek isteriz ki; yukarıda sunmuş olduğumuz servis
belgeleri yalnızca elimizde mevcut olanlar olup, bu kayıtlar
dışında da araçtaki ayıplar ortaya çıktıkça müvekkil aracı
servise götürmek zorunda kalmıştır. Yetkili Servisi
....................................... San. Tic. Ltd Şti.’den araca
ilişkin kayıtlar celp edildiğinde araçta ortaya çıkan ayıpların
daha fazla olduğu sübuta erecektir. 

		Araçtaki gizli ayıplara ilişkin şikayetler halihazırda devam
etmekte olup, ekran kayması için Radyo CD ekran yazılımı
yüklenmesi rağmen 2 kez aynı sıkıntı yaşanmıştır. Ayrıca
araçta anahtar tanımama problemi devam etmekte olup, denemeler
sonucunda şans eseri araç çalıştırıldığında trafiğin
ortasında araç kendiliğinden durmakta ve yeniden çalıştırılması
mümkün olmaktadır. Tabiri caizse canı istediğinde çalışan cam
silecekleri çalıştığında da özellikle yağmurlu havalarda seri
halde çalışması gerekirken birden bire durmakta ve müvekkilin yol
hakimiyetini kaybetmesine sebep olmaktadır. Araçtaki ekran kayması
problemi sebebiyle müvekkil aracını kontrol edememekte, hızını
dahi ayarlayamamaktadır. Aracın lastiklerinin üretim hatası
sebebiyle sürekli olarak aşınmasına ilişkin ve özellikle araç
ekranındaki kayma ile anahtar tanımama sorunlarına ilişkin
çekilmiş olan fotoğrafları da dilekçemiz ekinde sunuyoruz. (EK 6 :
15 adet fotoğraf) Tüm bunlar müvekkilin seyir halinde yaşamış
olduğu problemler olup, seyir halindeki araç içinde bu korkuları ve
tehlikeleri müvekkille beraber yaşamış tanıklarımız da mevcuttur.
 Kulanım ile ortaya çıkan araçtaki gizli ayıp, müvekkilin can ve
mal güvenliğini tehlikeye attığından aracın bu ayıplı hali ile
kullanılması mümkün olmamaktadır. Zaten araçtaki ayıplar yetkili
servis .................. tarafından da tespit edilmiş olup, aracın
bu hali ile kullanılması mümkün olmadığından gösterge, silecek
motoru, kumanda ve silecek kolunun değişimi kararı alınmıştır.
06/03/2015 tarihli iş emrine geçen bu kayıtlar ile araçtaki ayıplar
yetkili servis tarafından kabul edilmiştir. 

			2. Yürürlükteki 6502 sayılı Tüketici Kanununun Geçiş
hükümleri başlıklı Geçici 1. maddesinde; 

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce
açılmış olan davalar açıldıkları mahkemelerde görülmeye devam
eder.

(2) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki tüketici
işlemlerine, bunların hukuken bağlayıcı olup olmadıklarına ve
sonuçlarına bu işlemler hangi kanun yürürlükte iken
gerçekleşmiş ise kural olarak o kanun hükümleri uygulanır. Ancak:

a) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulan ve hâlen
geçerli sözleşmelerin bu Kanuna aykırı hükümleri yürürlük
tarihinden itibaren uygulanmaz.

b) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce işlemeye
başlamış hak düşürücü süreler ile zamanaşımı süreleri
dolmamış ise bu Kanunda öngörülen sürenin geçmesiyle hak
düşürücü süre veya zamanaşımı süresi dolmuş olur. 

hükmü düzenlenmiştir. Bu hüküm uyarınca 24.03.2014 tarihinde
gerçekleşen satım sözleşmesine ilişkin olarak 4077 sayılı kanuna
göre talepte bulunmak gerekmiştir. 

L

’

è

ø

€

ø

ú

Œ

摧檹.ሀø

Œ

Ž

¨

Ä

Œ

Ž

„ 

]„ª^„ 

 4077 sayılı Tüketici Kanununun 4. Maddesinde ayıplı mal;
“Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda ya da
reklam ve ilânlarında yer alan veya satıcı tarafından bildirilen
veya standardında veya teknik düzenlemesinde tespit edilen nitelik
veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan ya da tahsis veya
kullanım amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan
beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya
ekonomik eksiklikler içeren mallar, ayıplı mal olarak kabul
edilir.” şeklinde tanımlanmıştır. Müvekkilin aldığı araçta
mevcut şikayetler devam etmekle birlikte her geçen gün yeni arızalar
vermesi ile araçtan beklenilen fayda ortadan kalkmıştır. Araçtaki
sorunlar parça değişimine sebep olacağından aracın orijinalliği
bozulacak ve aracın değeri doğrudan azalacaktır. Müvekkilin
aracında imalat hatasından kaynaklı gizli ayıbın mevcut olduğu
tartışmazsızıdır. Zira aynı pazardaki diğer markalara kıyasla
daha yüksek satış bedeli ile satın alınan ürünün bu kadar kısa
bir sürede mekanik sorunlar ortaya çıkartması ancak satış öncesi
var olan bir ayıbın daha sonra ortaya çıkması ile mümkündür. Ve
böyle bir ayıbın ortaya çıkması ise ancak ve ancak üretim
hatasıyla izah edilebilir. İmalat hatasından kaynaklı bu ayıp
nedeniyle müvekkil Tüketici Kanunun 4. Maddesinde belirtilen seçimlik
haklarından sözleşmeden dönme hakkını kullanmak istemektedir. 
Araç şu anda müvekkilin garajında bulunmakta olup, Sayın
Mahkemenizce gerekli tespitlerin ve keşifli bilirkişin incelemesinin
yaptırılmasından sonra araç davalıya teslim edilecektir.  

				3. 4077 sayılı kanunun 4. maddesinde “Ayıplı maldan ve/veya
ayıplı malın neden olduğu her türlü zarardan dolayı tüketiciye
karşı satıcı, bayi, acenta, imalatçı-üretici ve ithalatçı,
müştereken ve müteselsilen sorumludurlar. Satılan malın ayıplı
olduğunun bilinmemesi bu sorumluluğu ortadan kaldırmaz.”  hükmü 
düzenlenmiştir. 4077 sayılı kanunun işbu amir hükmü uyarınca,
dilekçemiz ekindeki Garanti Belgesinde (EK 7) ithalatçı firma
sıfatıyla sorumluluğu bulunan ............... OTOMOTİV A.Ş.’ye
karşı ve satıcı sıfatıyla .....................SAN. ve TİC A.Ş
‘ye karşı dava açılarak, araca ödenen bedelin müşterek ve
müteselsilen davalılardan tahsiline karar verilmesi talep edilmiştir.


				4. Ayıplı aracın bedeli 86.520,14 TL olup, piyasa şartlarında
bu bedelin yarısına dahi benzer nitelikte bir araba alabilecek iken
müvekkilin satıcı firmayı tercih etmesinin ve sıfır kilometre
araç almasının sebebi; ürünün kaliteli olacağına ve uzun
süreli kullanılacağına, satım sonrası ortaya çıkacak herhangi
bir problemde ise satıcı firma tarafından mağdur edilmeyeceğine
dair duyduğu inançtı. Ne var ki; yaşanan olaylar ve umulanın ve
beklenilenin tam tersi şekilde gerçekleşmiş olup, müvekkil satın
aldığı ürünün ayıplı çıkmasıyla mağdur olmuştur.
Müvekkilin mağduriyetin giderilebilmesi için Sayın Mahkemeniz
nezdinde işbu davanın açılması zorunluluğu hasıl olmuştur.

İHTİYATİ TEDBİR TALEBİ : Sayın Mahkemenizde açtığımız işbu
davaya konu araç hakkında, parça değişimi yapılması gerektiğine
ilişkin yetkili servis danışmanı notu 06/03/2015 tarihli iş emri
formuna yazılmıştır (İş emri formu dilekçemiz ekindedir.) Aracın
mevcut ayıbı ile kullanılmasının müvekkilin can ve mal
güvenliğini tehlikeye atığı tartışmasızıdır. Müvekkil
gölbaşı ilçesinde ikamet etmekte olup, ulaşım güçlüğü
sebebiyle aracı günlük olarak kullanmaya muhtaç konumdadır. Bu
sebeple ayıplı aracın dava süresince kullanılmaması için
müvekkile davalılar tarafından geçici olarak araç tahsis
edilmesine tedbiren karar verilmesini Sayın Mahkemenizden talep etmek
gerekmiştir. Nitekim davalılar basit bir araç tamiri işlemlerinde
dahi tüketicilere geçici araç tahsisi hizmeti sunmaktadırlar. İzah
ettiğimiz sebeplerle; tedbir talebimizin kabulüne karar verilmesini
arz ederiz.  

HUKUKİ NEDENLER	: 6502 sayılı Tüketici Kanunu ve 4077 sayılı
Tüketici Kanunu, Borçlar Kanunu, HMK, sair ilgili mevzuat

DELİLLER			: Davalının bildireceği delillere karşı delil bildirme
hakkımız saklı kalmak kaydıyla; 

Fatura, 

Satıcı firma ile yapılan yazışmalar, 

Servis iş emirleri ve servis kayıtları 

Garanti belgesi 

Bilirkişi incelemesi, 

Tanık

Sair her türlü delil. 

SONUÇ VE İSTEM		: Anılan nedenler ve yapılacak inceleme neticesinde,
fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız ile manevi tazminat davası
açma hakkımız saklı kalmak kaydıyla, davamızın kabulü ile;

Öncelikle tedbir talebimizin kabul edilerek, dava süresince ayıplı
araç kullanılamayacağından, dava sonuna kadar müvekkile benzer
nitelikte bir aracın davalılar tarafından tedbiren tahsis edilmesine,
 

Müvekkilin aracındaki gizli ayıp nedeniyle, satılanı geri vermeye
hazır olduğunu bildirerek, sözleşmeden dönme hakkını kullanan
müvekkile, araca ödenen 86.520,14 TL’nin fatura tarihinden itibaren
işleyecek avans faiziyle birlikte iadesine karar verilerek, söz konusu
iade bedelinin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline,

Yargılama harç ve giderleriyle vekalet ücretinin davalılar üzerinde
bırakılmasına karar verilmesini vekil olarak arz ve talep ederiz.

							        	Davacı Vekili

								      Av. Murat AN

EK: 

1. Fatura Örneği

2. 26/04/2014 tarihli iş emri formu

3.26/08/2014 tarihli iş emri formu

4. 20/01/2015 tarihli iş emri formu

5. 06/03/2015 tarihli iş emri formu

6 . 15 adet fotoğraf

7. Garanti belgesi 

8. Onaylanmış vekaletname örneği 

   		Zafer Meydanı Büyük Apt. 8/17 		06410 Kızılay/ANKARA

		(:(312) 4351104

 

Av. Murat AN & Av. Hakkı Umut TUFANER & Av. Deniz BEKTAŞ

 PAGE  

 PAGE  3