Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     … TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI				:

TC KİMLİK NUMARASI		:

ADRES				:

VEKİLİ				:

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

ADRES 				:

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

DAVALI 				:

ADRES				:

KONU 		: Ayıplı aracın yenisi ile değiştirilmesi, bu mümkün 

olmazsa araçta bulunduğu vaadedilen güvenlik sisteminin eklenmesi
istemimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR	 		 :

1-) Müvekkilimiz …. yıldır ….. işiyle uğraşmakta olup, 
…/…/… tarihli fatura (EK 1) ile davalı şirketten ticari amaçla
kullanmak üzere …. Model …… markalı aracı ….. -TL ödeyerek
satın almıştır. (EK 2) 

2-) Satın alınan araç müvekkilimize ….. güvenlik sistemli
satılmış olmasına rağmen, …/…/… tarihinde teslim edilen
araçta söz konusu güvenlik özelliğinin olmadığı …. oto
servisince yapılan kontrol sırasında dilekçe ekinde de bulunan belge
(EK 3) ile saptanmış durumdadır. Müvekkilimiz söz konusu güvenlik
özelliği için aracın satış fiyatına ek ödeme yapmak durumunda
kalmış olup kendisine satış anında var olduğu belirtilen
özelikleri taşımayan araç bu haliyle ayıplı durumdadır. 

 

¦

²

¾

Ì



␃愁Ĥ摧栿•᠀

!ayıplı aracın aynı model ve marka yenisi ile değiştirilmesi, bu
talebinin kabul görmemesi halinde araca kendisine satış anında
araçta bulunduğu vaat edilen güvenlik sisteminin eklenmesi talep
edilse de davalı tarafça talebimize herhangi bir cevap verilmemiştir.

4-) Davalı tarafa talebimizi ilettiğimiz halde olumlu bir yanıt
alamadığımız için işbu davayı açmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER	: 6098 S. K. m. 219, 227, 228, 231; 6102 S. K. m. 23; 

 6100 S. K. m. 2, 6

HUKUKİ DELİLLER	: …/…/… tarihli fatura, …/…/… tarihli
satış sözleşmesi ve ödeme belgeleri, …/…/… tarihli ihtarname,
…/…/… tarihli oto servisinden alınan belge.

SONUÇ VE İSTEM   	: Yukarıda açıkladığımız nedenlerle
ayıplı satılan aracın geri alınarak …. güvenlik sistemli aynı
model araç ile değiştirilmesine bu mümkün olmadığı takdirde dava
konusu araca …. güvenlik sisteminin eklenmesine, yargılama giderleri
ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini
müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/…/…

EKLER: 	1-) …/…/… tarihli fatura

2-) …/…/… tarihli satış sözleşmesi ve ödeme belgeleri

3-) …/…/… tarihli ihtarname

4-) …/…/… tarihli oto servisinden alınan belge

5-) Bir adet onaylı vekaletname örneği

Davacı Vekili

  Av.