Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİNE

GÖNDERİLMEK ÜZERE

MALATYA BÖLGE İDARE MAHKEMESİNE

DAVACI :

VEKİLİ : Av. Fatih YILMAZ, Adres antette olduğu gibidir.

DAVALI : Milli Savunma Bakanlığı ANKARA

KONUSU : İdare tarafından verilmiş olan “Uyarı” cezasının iptali ve
tazminat talebi ile 6413 sayılı kanunun 43. Maddesinin 1. Fıkrası ve
1602 sayılı kanunun 21. Maddesinin son fıkrasının anayasanın 36.maddesi
ve avrupa insan hakları mahkemesinin 6. Maddesine aykırılığından dolayi
iptali için Anayasa Mahkemesine başvurulması istemidir.

KARAR TEBLİĞ TARİHİ : 12 Mart 2014

AÇIKLAMALAR : Müvekkilimin 10 Şubat 2014 ve 17 Şubat 2014 tarihli
davranışları sebebiyle 18 Şubat 2014 tarihli savunması istenmiş,
savunması yeterli görülmeyerek 5 Mart 2014 tarihinde “Uyarma “ cezası
ile tecziye edilmiş, müvekkilim 6 Mart 2014 tarihinde cezaya itiraz
etmiş, 12 Mart 2014 tarihinde itirazın kaldırılmasına gerek olmadığı
değerlendirilmiştir. Bu verilen ceza haksız ve hukuksuz ve gerekçeden
yoksundur. Şöyle ki;

A. OLAYIN AÇIKLANMASI

1. Müvekkilim 1998 yılında assubay olarak nasbedilmiş, 2012 atamaları
  ile Malatya garnizonuna tayin olmuştur. Ataması yapılan atölyede
  atölye komutanının haksız işlemleri ve buna bağlı olarak yaşadığı
  huzursuzluklar neticesinde,EK-A’da örneğini sunduğumuz 12 Aralık
  2013 tarihinli dilekçe ile görev yeri değişikliği talebinde
  bulunmuştur.

2. Atölye komutanı bu dilekçenin üzerine müvekkilime 24 Aralık 2013
  tarihinde “kendisini görmek istemediğini, pılısını pırtısını
  toplayarak” gitmesini söyleyerek atölye bağlısı tecrit edilmiş, ağır
  kimyasalların bulunduğu ve TSK sağlık yönetmeliğinin tam sağlam olma
  şartını hüküm altına aldığı şarjhane bölümünde görevlendirmiştir.
  Müvekkilime sağlık raporu dahi aldırılmamıştır. Şöyle ki; TSK Sağlık
  Yönetmeliği 7. Bölüm Hava Astsubayları Sağlık Yetenekleri Madde 77
  “hidrazin, korozyon, aküşarj, yakıt sistem personeli, uçak yıkama
  gibi görevleri yapan astsubayların sağlık muayenelerinde bu göreve
  başlayışta tam sağlık olma şartı aranır.” Hükmü amirdir. Bu da
  müvekkilimin idarecilerinin müvekkilime karşı keyfi uygulamalarından
  bir tanesi olup müvekkilime karşı bakış açısını ortaya koymaktadır.

3. Iptale konu ceza işleminde ise, Sicil amiri tarafından, müvekkil
  hakkında gereken işlemlerin yapılması konusunda dosya kontrolü ve
  güncelleme işlemi olarak beyan ettiği belgelerin müvekkilin 10 Şubat
  2014 tarihinde imzalanmaması ve 17 Şubat 2014 tarihinde görev yerini
  terkettiğinden” bahisle tarihsiz olarak düzenlenen disiplinsizlik
  olayı tespit tutanağı düzenlemiştir.

4. Sicil amiri atölye içi eğitimleri vermek veya verdirmek konusunda
  sorumluluğu bulunmaktadır. Atölye içi eğitimleri vermediği veya
  verdirmediği halde, müvekkilim tarafından görülmemiş atölye içi
  eğitimi görmüş gibi imzalaması sicil amiri tarafından 10 Şubat 2014
  tarihinde istenmiş, müvekkilim eğitim gördükten sonra imzalayacağını
  beyan etmiştir. Burada disiplin suçunun unsurları yoktur. Zira
  müvekkil mevzuata uygun davranmıştır.

5. İkincisinde sicil amiri tarafından aynı disiplinsizlik olayı tespit
  tutanağında 17 Şubat 2014 tarihinde “başka birimlere gitmek
  suretiyle bilgi ve izni olmadan görev yerinden ayrıldığını” tespit
  ettiğini beyan etmiştir. müvekkilimden sosyal kasa için para
  istenmiş, bu paranın temin edilmesi için müvekkilin görevlendirdiği
  yer ile yürüme mesafesi ile iki dakika olan banka ATM’sinden para
  çekmesi mazereti kabul edilmemiştir. Disiplin amiri tarafından
  müvekkilden savunması istendiğinde bankadan alınmış bulunan tarih ve
  saati bulunan dekontun savunma ekine konulması bile disiplin
  amirinin ceza vermesine engel olmamıştır. Zira disiplin amiri
  “gözünün üzerinde kaşın var” misalinde olduğu gibi ceza vermeye
  şartlanmıştır.

6. Müvekkilim Meslek eğitimini yurt dışında görmüş 16 yıllık meslek
  hayatı başarılarla dolu bir assubaydır. Şimdiye kadar almış olduğu
  ceza bulunmamaktadır. Müvekkilime verilen keyfi cezadan dolayı aile
  düzeni ve sağlığı bozulmuştur. Müvekkilimin bu duruma düşmesinde
  İdarenin ağır kusuru vardır. Maddi olarak tazmin deilmesi,
  müvekkilimin adalet inancını bir nebze olsun yerine getirecektir.
  5000 TL manevi tazminatın idareden alınarak müvekkilime verilmesini
  talep etmekteyiz.

B. MÜVEKKİLİME VERİLEN 5 MART 2014 TARİHLİ DİSİPLİN CEZASININ İPTAL
  GEREKÇELERİ

1. Müvekkilime disiplin amiri tarafından keyfi ve gerekçeden yoksun
  olarak ceza verilmiştir. 05 Mart 2014 tarihli tecziye konulu yazıda
  disiplin amiri tarafından “yapmış olduğum değerlendirmeler
  neticesinde savunmanızı yeterli bulmuyorum” şeklindeki bir karar
  kabul edilemez. Disiplin amiri tarafından verilen ceza mutlaka
  gerekçeli olarak verilmelidir. “yapmış olduğum değerlendirmeler
  neticesinde savunmanızı yeterli bulmuyorum…” şeklinde verilmiş bir
  karar gerekçeden yoksundur.

2. Her ne kadar 6413 sayılı yasanın 43. maddesi, uyarma cezasını yargı
  denetimi dışında tutmuş ise de verilmiş olan gerekçeden yoksun bir
  kararın yargı denetimine tabi olduğu kuşkusuzdur. Zira 6413 sayılı
  yasanın 6. Maddesi 2. Fıkrasında 6413 sayılı yasanın 6.
  Maddesinin 1. Fıkrasında disiplin cezası vermeye yetkilendirilmiş
  kişi ve kurulların, disiplin cezası uygulanması ile ilgili takdir
  haklarını ölçülü, adaletli ve hakkaniyetli bir şekilde, 2.fıkrasında
  ise bu takdir hakkının mutlaka gerekçeli olarak kullanacağı hüküm
  altına alınmıştır. Yasanın 6. Maddesinin gerekçesinde ise bunun
  zorunluluk olduğu “…“Maddenin ikinci fıkrası, disiplin hukuku ile
  ilgili karar vericilerin daha isabetli kararlar vermesine yardımcı
  olmak amacıyla konulmuştur. Uygulamada hiçbir gerekçe gösterilmeden
  disiplin cezası verilmesi gibi durumlara rastlanabilmektedir. Bu
  gibi hatalı durumların önüne geçilebilmesi amacıyla fıkra ile takdir
  hakkının gerekçeli olarak kullanılması zorunlu hâle getirilmiştir…”
  denilerek vurgulanmıştır. Bu yasadan kaynaklı emredici bir hükümdür.
  Disiplin cezası vermeye yetkilendirilmiş kişi ve kurulların vermiş
  olduğu işlemlerin bu yönde denetlenebilmesi için kanunda başkaca bir
  yol öngörülmemiştir. Gerekçede nelerin olması gerektiği aynı
  yasanın 3. Fıkrasında hüküm altına alınmıştır. Buna göre;

  a. Disiplinsizliğin işleniş biçimi,

  b. Disiplinsizliğin işlendiği zaman ve yer,

  c. Disiplinsizliğin askeri hizmete olumsuz etkisinin ağırlığı,

  d. Meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığı,

  e. Disiplinsizlik yapan personelin kast veya taksire dayalı
    kusurunun ağırlığı,

  f. Disiplinsizlik yapan personelin daha önceki disiplin durumu,

  g. Disiplinsizlik yapan personelin samimi ikrarı ve gösterdiği
    pişmanlık,
    gibi hususlar gerekçede mutlaka bulunmalıdır.

3. Ayrıca, aşağıda yasanınn ilgili hükmünün iptal gerekçelerinde
  belirteceğimiz gibi verilecek disiplin cezalarının yargı denetimine
  dışında tutulması Avrupa İnsan Hakları sözleşmesinin 6. Maddesine
  aykırılık teşkil etmekte olup üst norm olarak uygulanması
  gerekmektedir.

4. Anayasa’nın “usulüne göre yürürlüğe konulmuş andlaşmalar kanun
  hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa
  Mahkemesi’ne başvurulamaz” hükmü nedeniyle, “AİHS hükümlerinin, Türk
  Hukukunda, kayıtsız şartsız, bağlayıcı üstün norm olarak kabulü
  gerekir.”

5. Türkiye’nin AİHS’ye kişisel başvuru yolunu tanımış ve Divanın yargı
  yetkisini kabul etmiş olması, AİHS hükümlerinin Türk yargıçlarınca
  dava aşamasında uyuşmazlığın çözümünde bir hukuk normu olarak
  kullanılmasını gerektirir.

6. Yukarıda sayılan sebeplerden dolayı öncelikle müvekkilime verilmiş
  olan cezanın iptal edilmesine karar verilmesini talep etmekteyiz.

C. 6413 SAYILI KANUNUN 43. MADDESİNİN 1. FIKRASI VE 1602 SAYILI
  KANUNUN 21. MADDESİNİN SON FIKRASININ ANAYASANIN 36.MADDESİ VE
  AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİNİN 6. MADDESİNE AYKIRILIĞINDAN
  DOLAYI İPTAL GEREKÇELERİ

1. 6413 sayılı yasanın 43. Maddesi anayasanın “hak arama hürriyeti” ni
  düzenleyen 36. Maddesinde yazılı “Herkes, meşru vasıta ve yollardan
  faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı
  olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir.”
  Hükmüne kesin olarak aykırıdır. Anayasanın 129. Maddesi 3.
  Fıkrasında Disiplin kararları yargı denetimi dışında
  bırakılamayacağı hüküm altına alınmış ve uyarma ve kınama cezaları
  da bu kapsama alınmıştır. Madde gerekçesinde “…kınama ve uyarma
  cezaları insan onurunu zedeleme bakımından Cezanın hafifliğinin,
  insan onurunu zedeleme niteliği yönünden diğer cezalara göre daha az
  etki doğurmayacağı dikkate alınarak, maddenin üçüncü fıkrasında
  yapılan değişiklikle, memurlar ve diğer kamu görevlilerine verilen
  uyarma ve kınama cezalarının da yargı denetimine açılması
  öngörülmektedir…” Şekilndeki belirtilmiştir.

2. Her ne kadar aynı maddenin 4.fıkrası ile Silahlı Kuvvetler
   mensupları ile hakimler ve savcılar hakkındaki hükümleri kapsam
   dışına çıkarmışsa da bu, darbe geleneğinin bir alışkanlığı ile
   anayasa metnine alınmıştır. Zira asker olsun sivil olsun herkes
   vazgeçilmez, devredilemez insan hakkına sahiptir. Cezanın
   hafifliğinin, insan onurunu zedeleme niteliği yönünden diğer
   cezalara göre daha az etki doğurmayacağı dikkate alınarak kamu
   görevlilerine verilen uyarma ve kınama cezalarının da yargı
   denetimine açılması gerekçesi ile 4. Fıkra çelişmektedir.

3. Anayasa Mahkemesi de, Anayasa’ya aykırılık savlarını incelerken
   karar gerekçelerinde, sözleşmeye bir çok kez yer vermiştir.
   1.7.1963 tarih, E:1963/207, K:1967/115 sayılı ve 27.1.1977 tarih,
   E:1976/43, K:1977/4 sayılı kararlarında hüküm verirken İnsan
   Hakları Sözleşmesinin 2 inci ve 6ıncı maddelerini gözönüne
   almıştır.

4. Anayasa Mahkemesi yukarıda belirtilen 27.1.1977 tarihli kararında,
   Avrupa İnsan hakları Sözleşmesinin 6 ıncı maddesini, doğrudan
   doğruya Türk Hukuk Düzeni içinde uygulamıştır. Ayrıca, bu
   kararında, Sözleşmenin değiştirilemez bir Anayasa ilkesi olduğunu
   da vurgulamıştır. Bu nedenle, Sözleşmeye aykırı olarak yargı
   yolunu kapatan bir Anayasa hükmünün, Sözleşme hükümleri
   karşısında, Türk Hukukunda zımnen iptal edildiği ve Türk
   Yargıcınca Sözleşme hükümlerinin uygulanarak kınama cezalarına
   karşı açılan davaların incelenmeesi gerektiği, Anayasa
   Mahkemesi’nin karar gerekçelerinde yer alan yorumundan da
   çıkmaktadır. (“Bölge İdare Mahkemesi Kararıyla Anayasa’nın ‘zımnen
   iptali’”, İnsan Hakları Yıllığı, cilt 19-20, 1997-1998, sayfa
   215-233, (Kerem Altıparmak ile birlikte))

5. 6366 sayılı Kanunla Türkiye’nin de katıldığı İnsan Haklarını ve Ana
  Hürriyetlerini Koruma Sözleşmesinin 6 ncı maddesinde “her şahıs,
  gerek, medeni hak ve vecibeleriyle ilgili nizalar, gerek, cezai
  sahada kendisine serdedilen bir isnadın esası hakkında karar verecek
  olan kanuni müstakil ve tarafsız bir mahkeme tarafından davasının
  makul bir süre içinde  hakkaniyete uygun ve aleni surette
  dinlenmesini istemek hakkını haizdir.” denilmektedir.

6. Bu suretle, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile “yargılanma hakkı”
  güvence altına alınarak “adil olarak yargılanma” hakkı açık bir
  hükümle düzenlenmiştir.

7. Esasen, 2709 sayılı Anayasanın 36 ncı maddesi de, herkesin davacı
  veya davalı olarak iddia ve savunma hakkına sahip olduğunu
  öngörmekte, ancak 129 ncu maddesi ile de bu hakkı sınırlamaktadır.

8. Türkiye, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesini usulüne uygun olarak
  imzalamakla, anılan sözleşme hükümlerini de, bir hukuk normu olarak
  kabul etmiştir. T.C Anayasasının 90 ıncı maddesi son bendi ile,
  usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası anlaşmaların kanun
  hükmünde olduğu ve bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile
  Anayasa Mahkemesi’ne başvurulamayacağı hükme bağlanmış olup,
  milletlerarası ikili anlaşmaların dahi, yasa hükmünde sayılması
  karşısında, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi hükümlerinin, Türk
  Hukukunda, kayıtsız ve şartsız, bağlayıcı üstün norm olarak kabulü
  gerekir. Esasen, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinin 25 nci maddesi
  ile, Avrupa Konseyi Genel Sekreterliğine sunulacak bir dilekçe ile
  komisyona “kişisel başvuru” hakkı tanınmış olup, halen, ülkemizde
  de, tüm iç hukuk yollarının tamamlanmasından sonra, ilgilisinin,
  İnsan Hakları Avrupa Komisyonuna kişisel başvuru yolu ile dava
  açması mümkündür. Bu durumda, esas olan İnsan Hakları Avrupa
  Sözleşmesi hükümlerinin Türk yargıçlarınca dava aşamasında göz
  önünde bulundurulması ve sözleşme hükümlerinin, uyuşmazlığın
  çözümünde bir hukuk normu olarak kullanılmasıdır. İnsan Hakları
  Avrupa Mahkemesi’nin, yargısal denetimi, dava konusu uyuşmazlık
  çerçevesinde, iç hukuk işlemlerinin, sözleşme hukukuna uygunluğu
  denetimidir. Bu anlamda, sözleşme kurallarının ihlali, mahkeme
  önünde, iç hukuk kurallarıyla meşrulaştırılamaz. Başka bir deyişle,
  sözleşmeye aykırı, bir ülke mahkeme kararı, iç hukuka uygun olsa
  bile, sözleşme mahkemesi, iç hukukun (yasanın) sözleşmeyi ihlal
  ettiğine karar verebilecek ve iç hukukta yer alan mevzuat yokmuş
  gibi, sözleşme kurallarına göre karar verebilecektir. Uyuşmazlığın
  hallinde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hükümlerinin Türk
  Yargıcınca, üst hukuk normu olarak kabul edilmesi gerekecektir.

9. Yukarıda sayılan gerekçelerle 6413 sayılı kanunun 43. Maddesinin 1.
  Fıkrası ve 1602 sayılı kanunun 21. Maddesinin son fıkrasının
  anayasanın 36.maddesi ve avrupa insan hakları mahkemesinin 6.
  Maddesine aykırılığından dolayi iptali için Anayasa Mahkemesine
  başvurulmasını talep etmekteyiz.

Hukuki Sebepler : Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, 2709 sayılı T.C.
Anayasası, 6413 sayılı kanun, 1602 Sayılı Kanun vesair mevzuat

Hukuki Deliller : Ceza ve cezaya itiraza ilişkin yazılar, banka dekontu
vesair deliller.

İstem Sonucu : Yukarıda arz ve izah edilen ve re’sen gözetilecek
nedenlere göre;

1. Müvekkilime verilmiş olan, 5 Mart 2014 tarihli cezanın iptaline,

2. 5000 TL manevi tazminatın dava tarihinden geçerli olmak üzere
   idareden alınarak müvekkilime verilmesine,

3. 6413 sayılı kanunun 43. Maddesinin 1. Fıkrası ve 1602 sayılı
   kanunun 21. Maddesinin son fıkrasının anayasanın 36.maddesi ve
   avrupa insan hakları mahkemesinin 6. Maddesine aykırılığından
   dolayi iptali için Anayasa Mahkemesine başvurulmasına,

4. Vekâlet ücreti ve yargılama giderlerinin idareye tahmiline,

Karar verilmesini, bilvekale talep ederiz.01.04.2014

Av. Fatih YILMAZ

Ekler :

1. Onaylı Vekâletname Örneği,

2. ........................................