Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     … ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI			: 

VEKİLİ			: 

DAVALI			: 

KONU				: Eserden Kaynaklı Gizli Ayıp Nedeniyle Ayıba Karşı
Tekeffül Borcu Kapsamında Fazlaya İlişkin Hakkımız Saklı Kalmak
Üzere Şimdilik 1.000 TL Tazminat ve Tespit (Zararın Tazmini Amaçlı)
İstemimizden İbarettir.

AÇIKLAMALAR		:

Olayın İzahatı:

Müvekkilim … İli, … İlçesi, … Mahallesi, … Parselde kâin
14300,00 metrekare miktarlı taşınmazın kayden malikidir.

Davacı müvekkil T.C Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
bünyesinde çiftçi kayıt sisteminde yer alan bir çiftçidir (EK 2)
ve anılı taşınmazında meyve ağaçları – kiraz ve erik-
dikilidir. 

Söz konusu ağaçların sulanması, büyüyüp gelişmesi, bakımı
için müvekkilin bu taşınmaz üzerinde su depolamaya yarar havuz
inşa ettirme zarureti doğmuştur. Bu husus 28.02.2011 tarihli İznik
Kaymakamlığı İlçe Tarım Müdürlüğü’nün yazısı ekinde
sunulu olan Zirai Bilirkişi Raporundan (EK 3) da açıkça
anlaşılacaktır. Zira belirtilen bilirkişi raporunda müvekkile ait
taşınmazın kapama meyve bahçesi niteliğinde olduğu, içerisinde
erik ve kiraz ağaçlarının bulunduğu, bu ağaçların düzenli
olarak sulanması için sulama suyuna ihtiyaç duyulduğu, damlama
sulama yöntemiyle yıllık su ihtiyacının ise toplam 1729,728
Ton/Yıl olacağı açıkça ifade edilmiştir. Müvekkil bu amaçla
kredili olarak taşınmazına sulamada kullanılmak üzere su depolamak
için havuz yaptırmıştır. 

Bankadan kredi çekilmiş – ki bu kredi doğrudan havuzu yapacak olan
yüklenici tarafından bizzat bankadan alınmıştır-, ( mahkemece
talep edildiği takdirde bankadan krediye ilişkin dekont vesair
belgeler temin edilecektir) proje hazırlanmış ve onaylı proje
çerçevesinde davaya konu havuzun inşasına başlanmıştır. Nitekim
30/05/2011 tarihinde davalı yüklenici … tarafından Tarımsal Sulama
Su Deposu İnşaatı için İrsaliyeli Fatura düzenlenmiştir (EK 4).

Eser Sözleşmesinden Kaynaklı Zarar:

Davalı yüklenici söz konusu havuzu taşınmaza inşa edip müvekkile
teslim etmiştir. Müvekkil eser tamamlanır tamamlanmaz incelemiş,
ayıplı olup olmadığını kontrol etmiş, görünürde açık bir
ayıba rastlamamıştır. Havuza su aktarıp, burada su depolayan
müvekkil havuzu 2-3 yıl kullandıktan sonra şubat ayının başında
yaptırmış olduğu bu havuzda gizli ayıp olduğunu görmüştür.
Hülasa 2 yıllık kullanımın sonunda davalı yüklenici tarafından
inşa edilen işbu havuzda patlamalar ve kaymalar meydana gelmiştir.
Depo yani havuz bu patlamalar sonucu su toplama, biriktirme
özelliklerini kaybederek kullanılamaz bir hal almıştır.

Davacı müvekkil yaptırmış olduğu bu havuza/depoya güvenerek
14300,00 metrekare alanlı taşınmazına eskiye nazaran daha fazla
meyve ağacı dikmiş, araziyi tam anlamıyla kullanmaya
başlamıştır. Ancak ayıplı olarak ifa edilen eserdeki bozukluk
sonucu, kiraz ve erik bahçesi haline gelen taşınmazdaki ağaçları
sulama ve ürünleri kaliteli olarak yetiştirme imkânı
kalmamıştır.

Hal böyle olunca müvekkilin inşa ettirmiş olduğu havuzdan
yararlanma imkânı kalmamıştır. Bu havuzun yapımı için davalıya
belirli bir meblağ ( malzeme ve işçilik ücreti) ödediği
aşikârdır. Havuzu şuan ocak ayından beri kullanamamakta, meyve
bahçesinin su ihtiyacını ise kendi olanakları ile belirli bir masraf
mukabilinde karşılamaktadır.

Yüklenicinin Sorumluluğu ve Borçları:

Her ne kadar kanunda açıkça gösterilmemiş olsa da, eser
sözleşmesinin bir iş görme sözleşmesi niteliğinde bulunması
dolayısıyla müteahhidin, işi, kendisine gösterilen güvene uygun
olarak iş sahibine sadık bir biçimde yapması gerekir. “Sadakat
borcu”, iş görenin, iş sahibinin yararına olacak şeyleri yapmak
ve ona zarar verecek her türlü hareketten kaçınmak
yükümlülüğünü ifade eder.

Yüklenici, işçiden farklı olarak iş görme sonucunu, kural olarak
iş sahibinin emir ve talimatlarına bağlı olmaksızın kendi başına
meydana getirmekte ve yalnızca eserin, vasıf ve nitelikleri
bakımından taahhütte bulunmaktadır. Bu açıdan meydana getirip
teslim ettiği eserin taahhüt edilen vasıfları taşımamasından,
ayıba karşı tekeffül hükümleri çerçevesinde sorumlu
tutulmaktadır. 

 h×

 h×

 h×

 h×

 h×

 h×

 h×

 h×

 h×

 h×

 h×

 h×

 h×

 h×

`

b

\

`

‚

õêßд´¥™ê‘†‘†‘ê†ê†ê{oc{êXêXM h×

 h×

 h×

 h×

 h×

 h×

 h×

 h×

 h×

 h×

 h×

 h×

 h×

 h×

 h×

 h×

 h×

 h×

 h×

 h×

 h×

 h×

 h×

 h×

 h×

 h×

 h×

 h×

 h×

 h×

 h×

 h×

 h×

 h×

 h×

 h×

 h×

 h×

 h×

 h×

 h×

 h×

 h×

$sonuca yöneliktir; yani müteahhidin, teslim ettiği eser
bakımından, eser sözleşmesinden kaynaklanan sorumluluğu daha ziyade
“sonuç sorumluluğu” olarak adlandırılmakta, özen sorumluluğu
ise iş sözleşmesinden kaynaklanan “işçinin özen sorumluluğu”
kadar ayırt edici nitelik taşımamaktadır. Teslim edilen
(bütünüyle tamamlanmış) eser, müteahhidin taahhüt ettiği
nitelikleri ve sözleşmede öngörülen tahsis amacı bakımından
gerekli unsurları taşımıyorsa müteahhidin ayıba karşı tekeffül
borcu ortaya çıkar. Bu yönüyle “ayıp”, sözleşmede üzerinde
anlaşılan veya lüzumlu olan niteliklerin teslim edilen eserde
bulunmamasıdır. Müvekkilin inşa ettirdiği eserdeki kusur, gizli bir
kusur olduğu cihetle daha sonradan ortaya çıkmıştır. İş sahibi,
ayıba vakıf olur olmaz durumu yükleniciye bildirmiş ancak yüklenici
umursamamıştır.

Yüklenicinin Ayıba Karşı Tekeffül Borcu:

Havuzda meydana gelen patlama ve kayma açıkça gösterecektir ki;
eserde gizli ayıp mevcuttur. Bu nedenle yüklenicinin ayıba karşı
tekeffül hükümleri gereği müvekkile karşı sorumluluğu
doğmaktadır. 

Bu bağlamda yüklenicinin söz konusu havuzu ıslahı ve onarımı
mümkün olmadığı için yeniden “özen ve sadakat hükümlerine
bağlı kalarak” inşa etmesini, bunun mümkün olmaması halinde
müvekkilin söz konusu eserin yapımı sebebiyle katlandığı
masrafların kendisine iadesine karar verilmesini talep etmek
zaruretimiz hâsıl olmuştur. Bununla birlikte su depolama havuzunun
kullanılamaz hale gelmesi sonucu o zamandan beri müvekkilin bahçesini
sulamak için yaptığı masrafların da tespiti ile davalıdan
tazminine karar verilmesini talep etmek mecburiyetindeyiz.

Müvekkilin Katlanmak Zorunda Kaldığı Diğer Zararların Tazmini:

Tüm bunların dışında davacı müvekkil yaptırdığı su depolama
havuzuna güvenerek arazisine meyve ağaçlarının haricinde bir de
domates dikmeye karar vermiştir. Lakin meydana gelen olay nedeniyle
arazisine sebze dikimi mümkün olmayacaktır. Zira su depolama havuzu
olmadığından zaten ekili dikili olan ağaçlarının su ihtiyacını
karşılayamazken, yetiştireceği sebzelerin su ihtiyaçlarını
karşılayabilmesi söz konusu olamayacaktır. 

Hem dikilen tohum ve fidelerin bakımı, geliştirilmesi ve sulanması
imkân dâhilinde olmayacak hem verim alınamayacak, hem de müvekkil su
ihtiyacını karşılayabilmek için daha fazla masraf yapmak ve fiili
iş gücü kaybı yaşamak zorunda kalacaktır. Buradan da
anlaşılacağı üzere müvekkilin yoksun kalacağı bir karı da
hâsıldır. Bu hususun da tespit edilerek, bundan doğan zararın
belirlenmesi gerekmektedir.

Müvekkilin müspet ve menfi zararı tespit edilerek bunların
davalıdan tazmini gerekmektedir.

Yukarıda izah edilen sebeplere binaen, davalı yanın sözleşmeye ve
özen borcuna aykırı davranması sonucu mağdur olan müvekkilin
uğradığı zararın bilirkişi ile tespiti ve uğranılan zararın
tazmini için iş bu davayı açma zorunluluğumuz hâsıl olmuştur. 

HUKUKİ NEDENLER 	: BK, HMK ve sair ilgili mevzuat

HUKUKİ DELİLLER    	: Bilirkişi İncelemesi, Keşif, Tanık,
Fotoğraflar, Tapu Kaydı ve her türlü yasal delil

SONUÇ VE İSTEM		: Yukarıda izah edilen sebeplere binaen;

 Öncelikle dava dilekçemizin ve davamızın kabulüne,

Davalı yanın ayıba karşı tekeffül hükümleri gereği yeniden
eseri meydana getirmesine, 

Bunun mümkün olmaması halinde katlanmak zorunda olduğu zararın
tespiti ile belirlenecek zararın tazminine,

Müvekkilin, yüklenicinin inşa ettiği esere güvenerek yoksun
kaldığı karın bilirkişi ile tespiti ve uğranılan zararın
tazminine,

Tespit edilerek belirlenecek miktar dâhilinde menfi- müspet zarara
hükmedilmesine,

Tahkikat sonucunda zararın kesin olarak belirlenmesinin mümkün
olduğu anda arttırılmak üzere şimdilik 1.000 TL meblağlı
tazminata- ; yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalı yan
üzerine bırakılmasına karar verilmesini vekâleten talep ederim.

EKLER			:

1-Onanmış Vekaletname Örneği

2-Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi

3- 28.02.2011 tarihli Zirai Bilirkişi Raporu

4- Fatura

    İmza

                 Davacı Vekili