Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

                  AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEŞMESİ

I. Taraflar :

A. Vekil :

B. Vekil Eden :

II. Konusu :

III. Değeri :

IV. Teslim Alınan Kıymetli Evrak :

V. Masrafa Mahsuben Alınan :

VI. Sözleşilen Ücret :

VII. Vekalet Ücretine Mahsuben Alınan :

VIII. Bakiye Ücret Ödemeleri :

IX. Vekalet Şartları :

1) Davanın yürütümü için harç,bilirkişi ve tanık ücreti,tebligat,yol
gideri gibi gerekli bütün masraflar müvekkil tarafından karşılanacaktır.
Bu masrafların zamanında vekile verilmemesi nedeniyle bir zarar doğarsa
bu zarardan vekil sorumlu değildir. Masrafı vekil yapmak zorunda
kalırsa, müvekkil aylık %..... zammıyla vekile ödemek zorundadır.

2) Yukarıda tayin edilen ücret, yalnızca belirtilen dava içindir.
Dava,verilen kararın kesinleşmesiyle sona erer. Bu dava dışındaki
dava,iş ve davalar için, isterse bu dava ile ilgili olsun,ayrıca ücret
sözleşilir. Sözleşilmemişse dava ile ilgili olarak açılacak
veraset,istihkak, şikayet gibi davalarda vekalet ücreti ..... .....
..... ..... ..... YTL'dır. Verilen ilam icraya konulmuşsa,takip
miktarının %.....'i ayrıca vekalet ücreti olarak ödenir.

3) Birden fazla dava ve takibi olan müvekkille,ayrı ayrı sözleşme
yapılmamışsa,bu sözleşmedeki ücret ve diğer hususlar hakkındaki hükümler
o dava ve takipler için de aynen uygulanır.

4) Müvekkil,dava veya takipten vazgeçer, karşı tarafla sulh olur veya
feragat ederse, sözleşilen ücretin tamamını ödemek zorundadır. Kısmi
dava veya takiplerde, ek dava veya takip açılmadan sulh, feragat veya
vazgeçme halinde de aynı hüküm uygulanır. Mahkumun bih üzerinden yapılan
sözleşmelerde sulh, feragat veya vazgeçme halinde vekalet ücreti,
verilmişse bilirkişi raporundaki miktar, bilirkişi raporu yoksa
sözleşmedeki dava değeri üzerinden hesaplanır.

5) Vekalet ücreti hesabı yönünden dava değeri ve mahkumun bih alacak ile
alacağın önceye ve sonraya ilişkin faiz ve diğer ekleri toplamıdır.

6) Temyiz için duruşma istenirse, vekilin Ankara'ya gitmesi ve duruşmaya
girmesi ayrı ücrete tabidir.

7) Vadeli ücret ödemeleri taahhütlerinden birisi zamanında veya en geç
15 gün içinde ödenmezse, sözleşilen bütün ücret alacağı muaccel olur. Bu
durumda vekil vekaletten istifa hakkını haizdir. Ücret ödemelerindeki
gecikmelerde aylık %..... gecikme zammı uygulanır.

8) Vekil,yapacağı işleri özenle yapmak zorundadır. Ağır kusurla
müvekkilini zarara uğratırsa,bundan sorumlu olur.

9) KDV, sözleşilen ücretin dışındadır.

İşbu sözleşme iki nüsha olarak düzenlenmiştir.

Tarih

Vekil

Müvekkil(Vekil Eden)

Tebligat Adresi:

(Vekaletnamedeki Adrestir.)

Tel: