Giriş yap
Kayıt ol

        AVUKATLIK HİZMET SÖZLEŞMESİ    

                                    
                          ../../….

KONU................:  ……..…(Şirket adı ve ünvanı)
–……………..(Avukat veya avukatların isimleri) Avukatları
arasında aşağıdaki şekil ve şartlarda işbu sözleşme
akdedilmiştir.

   

A)     TARAFLAR......:   

1-      ...…………
...………………………
(Şirketin adı ünvanı /sahibi/adresi)

 2-      ...………
...………………………
………(Avukat veya Avukatların İsimleri/adresleri) 

 

B)      İşbu sözleşmede ve ilgili yazışmalarda aşağıdaki
terimler, karşılarında yazılı anlamları taşıyacaktır. 

Kısaltma                               
        Açıklama

……(Şirket)                            
    ………..(Şirketin uzun adı-Sahibi)Hukuk
Müşaviri                          Av.
…………. ve arkadaşları(Tek vekilse kendisi) 

 C)      SÖZLEŞMENİN KONUSU

......(Şirket adı-Sahibi)
Hukuk Danışmanlığı, Marka ve Patent Danışmanlığı, ayrıca
Şirket lehine ve aleyhine açılmış ve açılacak tüm dava ve icra
takipleri, Noter ihtarları. 

D)     HUKUK MÜŞAVİRİNİN GÖREVLERİ 

1-      ………. tarafından veya ……….. veya
……………… ortaklarına karşı açılan veya açılacak olan
davalar ile icra takiplerini her derecede temyiz ve tashihi karar
safhaları dahil olmak üzere yürütmek ve sonuçlandırmak.

2-      Hukuk Müşavirinin hazır bulunması istenilen sözleşme
yapılması noktasında adli ve ticari konulu toplantılara katılarak
görüş bildirmek.

3-      …………… tarafından istenilecek hukuki
konularda,marka ve patent konularında yazılı ve sözlü görüş
bildirmek.

4-      Adli ve idari yargı yerlerinden, mahkemelerden,
noterlerden, icralardan ……………. yapılacak tebligatlara ve
ihtarlara cevap vermek ve sonuçlandırmak.

5-       ……….. bankalar ve finans kuruluşları,marka ve
patentle,ithalat ve ihracatla ile olan hukuki problemlerini takip etmek,
gerekli tedbirleri almak , görüşmeleri yapmak ve hukuki işleri
yönetmek.

6-      Gerektiğinden ………. çalışanları ve personeli ile
toplantılar yapmak ve işleri ile ilgili hukuki konularda
bilgilendirmek.((…………….)Tüm boşluklara şirketin
kısaltılmış adı yazılmalı) 

E)      HUKUK MÜŞAVİRİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Hukuk Müşaviri kendisine intikal eden tüm işleri ve işlemleri
konuyla ilgili kanunların öngördüğü süre içerisinde yapmak veya
birlikte çalıştığı Avukat ve yardımcılarına yaptırmak ve
sonuçlandırmakla yükümlüdür.    

F)       SÜRE

İşbu vekalet akdi …………………….. tarihleri arasında
geçerlidir.Taraflar bu sürenin bitiminden 15 gün önce feshi ihbarda
bulunmazlar ise ( Noter kanalı, Faks veya taahhütlü) sözleşme,
ücret durumu çıkacak asgari ücret yönetmeliği nazara alınarak
ayarlanmak kaydıyla 1 yıl uzamış sayılır. Ücret durumu resmi
olarak belirlenen aylık danışmanlık ücreti olarak devam eder. 

G)     ÇALIŞMA ŞEKLİ 

<

L

”

ª

<

¬

    Hukuk Müşaviri, …………….  tarafından talep edilmesi
halinde gerekli toplantılara katılacak ve şirket lehine veya aleyhine
olan durumlarda görüş bildirecektir.

2-      Acil hallerde mesai ve zaman durumu dikkate
alınmaksızın Hukuk Müşaviri aranacaktır.

3-      Takip edilen dava ve icra takiplerinde karşı tarafa
yükletilen tüm ücretler Hukuk Müşavirine ait olacaktır.

4-      Gerek davalarda, gerekse icra takiplerinde , ihtiyati
haciz ve ihtiyati tedbirlerde ve Hukuk Müşavirinin yapacağı tüm
işlem ve konularda masraflar, teminatlar ………….. aittir.

5-      Hukuk Müşaviri, …………… veya ortakları adına
yapacağı işlemlerle ilgili olarak aylık kararlaştırılan ücret
dışında ek ücret istemeyecektir.

6-      Hukuk Müşavirine tevdi  edilen her türlü belge ve
tahsilatlar da imza karşılığı teslim edilecek, Müşavirlerden
alınacak her türlü belge ve tahsilatlar da imza karşılığı teslim
alınacaktır. Avukatların tahsil edilen para, evrak, çek, senet vs
her türlü belge, bilgi ve parayı verebilecekleri ve ödeyebilecekleri
yetkililer yazılı olarak şirket tarafından Avukatlara
bildirilecektir.((……………) Tüm boşluklara şirketin
kısaltılmış adı yazılacak) 

H)     ÜCRET 

1-      Ücret ………………… tarihleri arasında aylık
…………(Anlaşma ücreti) YTL ’ dir. Bu miktar net olup, KDV ve
Stopaj için makbuz kesilmeyecektir.

2-      Ödeme Sözleşme tarihi nazara alınarak Her ayın ….
Günü nakit olarak veya müşteri çekleri ile …… aylık şeklinde
yapılacaktır.(Ödeme şeklini taraflar da belirleyebilir)

3-      Avukatların başlamış olduğu işlerle ilgili olarak
karşı tarafla-………(Şirketin kısaltılmış adı) arasında
anlaşma sağlanmış olsa bile Avukatlar karşı taraftan alması
gereken ücreti alacaktır.

4-      Avukatlar/avukat ………….(Şirketin kısaltılmış
adı) Ankara içi ve dışındaki tüm dava ve icra işlemlerini takip
edecekler ve bu işler için gerekli olan masraf ve harcırahlar da
işin başında Avukatlara ödenecektir. İşbu vekalet  ve Hukuki
Hizmetler Sözleşmesi 2 nüsha olarak düzenlenmiş olup
taraflarca  imza altına alınmış ve taraflara birer sureti
verilmiştir.      ../../....    

AVUKATLIK BÜROSU/AVUKAT ADINA                 

                                    
                           ………………
.(Şirketin uzun adı    yazılmalı)ADINA

…………….(Avukat
Adı)                                 
                       

                                    
                              
  ……………….(Şirket Sahibinin adı)   

 

 ( )Parantez içindeki yazılar açıklamalar bölümüdür…   


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78