Giriş yap
Kayıt ol

        Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

21 Aralık 2011 ÇARŞAMBA	Resmî Gazete	Sayı : 28149

TEBLİĞ

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

GENEL HÜKÜMLER

Konu ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat ile iş sahipleri
arasında geçerli ücret sözleşmesi yapılmamış olan veya
avukatlık ücretinin kanun gereği karşı tarafa yükletilmesi gereken
durumlarda, Avukatlık Kanunu ve bu Tarife hükümleri uygulanır. Bu
Tarifede belirlenen ücretlerin altında avukatlık ücreti
kararlaştırılamaz. Aksine yapılan sözleşmelerin ücrete ilişkin
hükümleri geçersiz olup, ücrete ilişkin olarak bu Tarife
hükümleri uygulanır.

Avukatlık ücretinin kapsadığı işler

MADDE 2 – (1) Bu Tarifede yazılı avukatlık ücreti kesin hüküm
elde edilinceye kadar olan dava, iş ve işlemler ücreti
karşılığıdır. Avukat tarafından takip edilen dava veya işle
ilgili olarak düzenlenen dilekçe ve yapılan diğer işlemler ayrı
ücreti gerektirmez. Hükümlerin tavzihine ilişkin istemlerin ret veya
kabulü halinde de avukatlık ücretine hükmedilemez.

(2) Buna karşılık, icra takipleriyle, Yargıtay, Danıştay, Askeri
Yargıtay ve Sayıştay’da temyizen ve bölge idare ve bölge adliye
mahkemelerinde itirazen görülen işlerin duruşmaları ayrı ücreti
gerektirir.

Avukatlık ücretinin aidiyeti, sınırları ve ortak veya değişik
sebeple davanın reddinde davalıların avukatlık ücreti

MADDE 3 – (1) Yargı yerlerince avukata ait olmak üzere karşı
tarafa yükletilecek avukatlık ücreti, ekli Tarifede yazılı
miktardan az ve üç katından çok olamaz. Bu ücretin belirlenmesinde,
avukatın emeği, çabası, işin önemi niteliği ve davanın süresi
göz önünde tutulur.

(2) Müteselsil sorumluluk da dahil olmak üzere, birden fazla davalı
aleyhine açılan davanın reddinde, ret sebebi ortak olan davalılar
vekili lehine tek, ret sebebi ayrı olan davalılar vekili lehine ise
her ret sebebi için ayrı ayrı avukatlık ücretine hükmolunur.

Birden çok avukat ile temsil

MADDE 4 – (1) Aynı hukuki yardımın birden çok avukat tarafından
yapılması durumunda, karşı tarafa bir avukatlık ücretinden
fazlası yükletilemez.

Ücretin tümünü hak etme

MADDE 5 – (1) Hangi aşamada olursa olsun, dava ve icra takibini
kabul eden avukat, Tarife hükümleri ile belirlenen ücretin tamamına
hak kazanır.

Davanın konusuz kalması, feragat, kabul ve sulhte ücret

MADDE 6 – (1) Anlaşmazlık, davanın konusuz kalması, feragat,
kabul ve sulh nedenleriyle; delillerin toplanmasına ilişkin ara
kararı gereğinin yerine getirilmesinden önce giderilirse, Tarife
hükümleriyle belirlenen ücretlerin yarısına, karar gereğinin
yerine getirilmesinden sonra giderilirse tamamına hükmolunur.

Görevsizlik, yetkisizlik, dava ön şartlarının yokluğu veya husumet
nedeniyle davanın reddinde, davanın nakli ve açılmamış
sayılmasında ücret

MADDE 7 – (1) Görevsizlik, yetkisizlik nedeniyle dava dilekçesinin
reddine, davanın nakline veya davanın açılmamış sayılmasına;
delillerin toplanmasına ilişkin ara kararı gereğinin yerine
getirilmesinden önce karar verilmesi durumunda, Tarifede yazılı
ücretin yarısına, karar gereğinin yerine getirilmesinden sonraki
aşamada ise tamamına hükmolunur. Şu kadar ki, davanın
görüldüğü mahkemeye göre hükmolunacak avukatlık ücreti ikinci
kısmın ikinci bölümünde yazılı miktarları geçemez.

(2) Davanın dinlenebilmesi için kanunlarda öngörülen ön şartın
yerine getirilmemiş olması ve husumet nedeniyle davanın reddine karar
verilmesinde, davanın görüldüğü mahkemeye göre Tarifenin ikinci
kısmının ikinci bölümünde yazılı miktarları geçmemek üzere
üçüncü kısımda yazılı avukatlık ücretine hükmolunur.

(3) Kanunlar gereği gönderme, yeni mahkemeler kurulması, işbölümü
itirazı nedeniyle verilen tüm gönderme kararları nedeniyle
görevsizlik, gönderme veya yetkisizlik kararı verilmesi durumunda
avukatlık ücretine hükmedilmez.

Karşılık davada, davaların birleştirilmesinde ve ayrılmasında
ücret

MADDE 8 – (1) Bir davanın takibi sırasında karşılık dava
açılması, başka bir davanın bu davayla birleştirilmesi veya
davaların ayrılması durumunda, her dava için ayrı ücrete
hükmolunur.

Nafaka, kira tespiti ve tahliye davalarında ücret

MADDE 9 – (1) Tahliye davalarında bir yıllık kira bedeli tutarı,
kira tespiti ve nafaka davalarında tespit olunan kira bedeli farkının
veya hükmolunan nafakanın bir yıllık tutarı üzerinden Tarifenin
üçüncü kısmı gereğince hesaplanacak miktarın tamamı, vekalet
ücreti olarak hükmolunur. Bu miktarlar, Tarifenin ikinci kısmının
ikinci bölümünde davanın görüldüğü mahkemeye göre belirlenmiş
bulunan ücretten az olamaz.

(2) Nafaka davalarında reddedilen kısım için avukatlık ücretine
hükmedilemez.

Manevi tazminat davalarında ücret

MADDE 10 – (1) Manevi tazminat davalarında avukatlık ücreti,
hüküm altına alınan miktar üzerinden Tarifenin üçüncü kısmına
göre belirlenir.

(2) Davanın kısmen reddi durumunda, karşı taraf vekili yararına
Tarifenin üçüncü kısmına göre hükmedilecek ücret, davacı
vekili lehine belirlenen ücreti geçemez.

(3) Bu davaların tamamının reddi durumunda avukatlık ücreti,
Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümüne göre hükmolunur.

(4) Manevi tazminat davasının, maddi tazminat veya parayla
değerlendirilmesi mümkün diğer taleplerle birlikte açılması
durumunda; manevi tazminat açısından vekalet ücreti ayrı bir kalem
olarak hükmedilir.

İcra ve iflas müdürlükleri ile icra mahkemelerinde ücret

MADDE 11 – (1) İcra ve İflas Müdürlüklerindeki hukuki
yardımlara ilişkin avukatlık ücreti, takip sonuçlanıncaya kadar
yapılan bütün işlemlerin karşılığıdır. Konusu para veya para
ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücreti, bu Tarifenin
üçüncü kısmına göre belirlenir. Şu kadar ki asıl alacak
miktarı 1.666,66 TL’ye kadar olan icra takiplerinde avukatlık
ücreti, tarifenin ikinci kısmının, ikinci bölümünde, icra
dairelerindeki takipler için öngörülen maktu ücrettir. Ancak bu
ücret asıl alacağı geçemez.

(2) Aciz belgesi alınması, takibi sonuçlandıran işlemlerden
sayılır. Bu durumda avukata tam ücret ödenir.

(3) İcra mahkemelerinde duruşma yapılırsa Tarife gereğince ayrıca
avukatlık ücreti hükmedilir. Şu kadar ki bu ücret, Tarifenin ikinci
kısmının ikinci bölümünün iki ve üç sıra numaralarında
gösterilen iş ve davalarla ilgili hukuki yardımlara ilişkin olup,
Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenecek avukatlık ücreti bu
sıra numaralarında yazılı miktarları geçemez.

(4) Tahliyeye ilişkin icra takiplerinde bir yıllık kira bedeli
tutarı, Nafakaya ilişkin icra takiplerinde nafakanın bir yıllık
tutarı üzerinden, icra mahkemelerinde açılan istihkak davalarında
üçüncü kısım gereğince hesaplanacak ücretlere hükmolunur.

(5) Borçlu itiraz süresi içerisinde borcunu öderse tarifeye göre
belirlenecek ücretin dörtte üçü takdir edilir. Maktu ücreti
gerektiren işlerde de bu hüküm uygulanır.

Tarifelerin üçüncü kısmına göre ücret

MADDE 12 – (1) Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde
gösterilen hukuki yardımların konusu para veya para ile
değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücreti, (yedinci maddenin ikinci
fıkrası, dokuzuncu maddenin birinci fıkrasının son cümlesi ile
onuncu maddenin son fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla,)
Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir.

(2) Şu kadar ki asıl alacak miktarı 3.333,33 TL’ye kadar olan
davalarda avukatlık ücreti, tarifenin ikinci kısmının, ikinci
bölümünde, icra mahkemelerinde takip edilen davalar için
öngörülen maktu ücrettir. Ancak bu ücret asıl alacağı geçemez.

Ceza davalarında ücret

MADDE 13 – (1) Kamu davasına katılma üzerine, mahkumiyete karar
verilmiş ise vekili bulunan katılan lehine Tarifenin ikinci kısım
ikinci bölümünde belirlenen avukatlık ücreti sanığa yükletilir.

(2) Ceza hükmü taşıyan özel yasa, tüzük ve kararnamelere göre
yalnız para cezasına hükmolunan davalarda tarifeye göre belirlenecek
avukatlık ücreti hükmolunan para cezası tutarını geçemez.

(3) CMK 141 ve devamı maddelerine göre tazminat için Ağır Ceza
Mahkemelerine yapılan başvurularda, Tarifenin üçüncü kısmı
gereğince avukatlık ücretine hükmedilir. Şu kadar ki, hükmedilecek
bu ücret ikinci kısmın ikinci bölümünün onuncu sıra
numarasındaki ücretten az olamaz.

(4) Çocuk mahkemelerinde görülen davalarda, asliye ceza; çocuk
ağır ceza mahkemelerinde görülen davalarda da ağır ceza
mahkemeleri için Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde
öngörülen maktu ücretlere ilişkin hükümler uygulanır.

(5) Beraat eden ve kendisini vekil ile temsil ettiren sanık yararına
hazine aleyhine maktu avukatlık ücretine hükmedilir.

H

J

\

^

 h

öÿc

m

m

m

a$gd

ऀdare, idare ve vergi mahkemelerinde görülen dava ve işlerde ücret

MADDE 14 – (1) Danıştay’da ilk derecede veya duruşmalı olarak
temyiz yoluyla görülen dava ve işlerde, idari ve vergi dava daireleri
genel kurulları ile dava dairelerinde, bölge idare, idare ve vergi
mahkemelerinde davaya cevap verme sürelerinin bitimine kadar
anlaşmazlığın feragat ya da kabul nedenleriyle ortadan kalkması
veya bu nedenlerle davanın reddine karar verilmesi durumunda Tarifede
yazılı ücretin yarısına, diğer durumlarda tamamına hükmedilir.

(2) Şu kadar ki, dilekçelerin görevli mercie gönderilmesine veya
dilekçenin reddine karar verilmesi durumunda avukatlık ücretine
hükmolunmaz.

(3) Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde görülen dava ve işlerde de
yukarıdaki fıkralarda belirtilen hükümler uygulanır.

Uzlaşma tutanağının hazırlanmasında ücret

MADDE 15 – (1) Avukatlık Kanununun 35/A maddesinde sözü edilen
uzlaşma tutanağının hazırlanmasında, konusu itibarıyla görevli
mahkemeler için, bu Tarifenin ilgili kısımlarında belirlenen
ücretin 1/2 si uygulanır.

Tahkimde ücret

MADDE 16 – (1) Hakem önünde yapılan her türlü hukuki
yardımlarda da bu Tarife hükümleri uygulanır.

İş takibinde ücret

MADDE 17 – (1) Bu Tarifeye göre iş takibi; yargı yetkisinin
kullanılması ile ilgisi bulunmayan iş ve işlemlerin yapılabilmesi
için, iş sahibi veya temsilci tarafından yerine getirilmesi kanunlara
göre zorunlu olan iş ve işlemlerdir.

(2) Tarifede yazılı iş takibi ücreti bir veya birden çok resmi
daire, kurum veya kuruluşça yapılan çeşitli işlemleri içine alsa
bile, o işin sonuçlanmasına kadar yapılan bütün hukuki
yardımların karşılığıdır.

Dava vekili ve dava takipçileri eliyle takip olunan işlerde ücret

MADDE 18 – (1) Dava vekilleri tarafından takip olunan dava ve
işlerde de bu Tarife uygulanır.

(2) Dava takipçileri tarafından takip olunan dava ve işlerde bu
Tarifede belirtilen ücretin 1/4 ü uygulanır.

Tarifede yazılı olmayan işlerde ücret

MADDE 19 – (1) Tarifede yazılı olmayan hukuki yardımlar için,
işin niteliği göz önünde tutularak, Tarifedeki benzeri işlere
göre ücret belirlenir.

Uygulanacak tarife

MADDE 20 – (1) Avukatlık ücretinin takdirinde, hukuki yardımın
tamamlandığı veya dava sonunda hüküm verildiği tarihte
yürürlükte olan tarife esas alınır.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

  	 BİRİNCİ KISIM	 

 	BİRİNCİ BÖLÜM	 

 	Dava ve Takiplerin Dışındaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret
 

1.	Büroda sözlü danışma (ilk bir saate kadar)	170,00 TL

 	takip eden her saat için	90,00 TL

2.	Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma (ilk bir saate
kadar)	330,00 TL

 	takip eden her saat için	170,00 TL

3.	Yazılı danışma için	330,00 TL

4.	Her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname, protesto
düzenlenmesinde	220.00 TL

5.	Sözleşmeler ve benzeri belgelerin hazırlanması	 

 	a) Kira sözleşmesi ve benzeri	330,00 TL

 	b) Tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf
senedi ve benzeri belgelerin hazırlanması	1.000,00 TL

 	c) Şirket ana sözleşmesi, şirketlerin devir ve birleşmesi vb.
ticari işlerle ilgili sözleşmeler	1.000,00 TL

 	İKİNCİ BÖLÜM	 

 	İş Takibi Konusundaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret	 

1.	Bir durumun belgelendirilmesi, ödeme aşamasındaki paranın tahsili
veya bir belgenin örneğinin çıkarılması gibi işlerin takibi için
250,00 TL

2.	Bir hakkın doğumu, tespiti, tescili, nakli, değiştirilmesi, sona
erdirilmesi veya korunması gibi amaçlarla yapılan işler için	420,00
TL

3.	Tüzel kişi tacirlerin ana sözleşmelerinin onanması, bu
tacirlerin çalışma konuları ile ilgili ruhsat ve imtiyazların
alınması, devri ve Türk vatandaşlığına kabul edilme gibi işlerin
takibi için	1.800,00 TL

4.	Vergi uzlaşma komisyonlarında takip edilen işler için	785,00 TL

5.	Uluslararası yargı yerlerinde takip edilen işlerde	 

 	a) Duruşmasız ise	3.600,00 TL

 	b) Duruşmalı ise	6.000,00 TL

 	c) Konusu para olan işlerde ise ücret Tarifenin üçüncü
kısmına göre belirlenir	 

 	ÜÇÜNCÜ BÖLÜM	 

 	Avukatlık Kanununun 35 inci Maddesi Gereğince Bulundurulması
Zorunlu Sözleşmeli Avukatlara Aylık Ödenecek Ücret	 

1.	Yapı kooperatiflerinde	600,00 TL

2.	Anonim şirketlerde	1.000,00 TL

 	Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak
vekalet ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu
takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir.	 

 	DÖRDÜNCÜ BÖLÜM	 

1.	Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla Özel Kişi ve Tüzel Kişilerin
Sözleşmeli Avukatlarına Ödeyecekleri Aylık Avukatlık Ücreti
1.000,00 TL

 	Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak
vekalet ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu
takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir.	 

 	 İKİNCİ KISIM	 

 	BİRİNCİ BÖLÜM	 

 	Yargı Yerlerinde, İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu
Para Olsa veya Para ile Değerlendirilebilse Bile Maktu Ücrete Bağlı
Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret	 

1.	Görülmekte olan bir dava içinde olmamak koşulu ile ihtiyati
haciz, ihtiyati tedbir, delillerin tespiti, icranın geri
bırakılması, ödeme ve tevdi yeri belirlenmesi işleri için:	 

 	a) Duruşmasız ise	220,00 TL

 	b) Duruşmalı ise	300,00 TL

2.	Ortaklığın giderilmesi için satış memurluğunda yapılacak
işlerin takibi için	420,00 TL

3.	Ortaklığın giderilmesi ve taksim davaları için	900,00 TL

4.	Vergi Mahkemelerinde takip edilen dava ve işler için	 

 	a) Duruşmasız ise	600,00 TL

 	b) Duruşmalı ise	900,00 TL

 	İKİNCİ BÖLÜM	 

 	Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu
Para Olmayan veya Para ile Değerlendirilemeyen Hukuki Yardımlara
Ödenecek Ücret	 

1.	İcra Dairelerinde yapılan takipler için 	200,00 TL

2.	İcra Mahkemelerinde takip edilen işler için  	220,00 TL

3.	İcra Mahkemelerinde takip edilen dava ve duruşmalı işler için 
400,00 TL

4.	İcra Mahkemelerinde takip edilen ceza işleri için  	220,00 TL

5.	Ceza soruşturma evresinde takip edilen işler için 	360,00 TL

6.	Sulh Mahkemelerinde takip edilen davalar için 	600,00 TL

7.	Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalar için	1.200,00 TL

8.	Tüketici Mahkemelerinde takip edilen davalar için	600,00 TL

9.	Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinde takip edilen davalar için
1.800,00 TL

10.	Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için	2.400,00 TL

11.	Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için  	900,00 TL

12.	Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için  
2.400,00 TL

13.	Askeri Mahkemelerde takip edilen davalar için  	900,00 TL

14.	İdare ve Vergi Mahkemelerinde takip edilen davalar için	 

 	a) Duruşmasız ise	600,00 TL

 	b) Duruşmalı ise	1.200,00 TL

15.	Bölge Adliye Mahkemelerinde takip edilen istinaf yolu ile görülen
işlerin takipleri için 	 

 	a) Bir duruşması olan işler için	600,00 TL

 	b) Birden fazla duruşması ve keşif gibi avukatın da bulunması
gereken sair işlemleri olan işler için	1.200,00 TL

16.	Yargıtay’da ilk derecede görülen davalar için	2.400,00 TL

17.	Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde ilk derecede
görülen davalar için	 

 	a) Duruşmasız ise	1.200,00 TL

 	b) Duruşmalı ise	2.400,00 TL

18.	Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Sayıştay’da temyiz
yolu ile görülen işlerin duruşması için	900,00 TL

19.	Uyuşmazlık Mahkemesindeki davalar için	900,00 TL

20.	Anayasa Mahkemesinde görülen dava ve işler için	 

 	a) Yüce Divan sıfatı ile bakılan davalar	3.000,00 TL

 	b) Diğer dava ve işler	2.400,00 TL

 	ÜÇÜNCÜ KISIM	 

 	Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu
Para Olan veya Para ile Değerlendirilebilen Hukuki Yardımlara
Ödenecek Ücret	 

1.	İlk 25.000,00 TL için	% 12

2.	Sonra gelen 35.000,00 TL için	% 11

3.	Sonra gelen 60.000,00 TL için	% 8

4.	Sonra gelen 200.000,00 TL için	% 6

5.	Sonra gelen 500.000,00 TL için	% 4

6.	Sonra gelen 680.000,00 TL için	% 3

7.	Sonra gelen 1.250.000,00 TL için	% 1,5

8.	2.750.000,00 TL’dan yukarısı için	% 0,12 Mayıs 2012 ÇARŞAMBA	Resmî Gazete	Sayı: 28280

TEBLİĞ

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TARİFE

             MADDE 1 – 21/12/2011 tarihli ve 28149
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Avukatlık
Asgari Ücret Tarifesinin ikinci kısmının ikinci bölümüne (13)
numaralı bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş, daha
sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

             “Disiplin Mahkemelerinde takip edilen
davalar için, 700,00 TL”

             MADDE 2 – Bu Tarife yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78